IChF PAN znajduje się wśród pierwszych dwudziestu instytucji, które najczęściej patentują swoje wynalazki. Jesteśmy właścicielem i współwłaścicielem szeregu zgłoszeń patentowych i patentów, które oferowane są do sprzedaży lub licencjonowania. Nasze patenty mogą znaleźć zastosowanie w wielu branżach, m.in. w produkcji tworzyw sztucznych i polimerów, w nowoczesnych zaawansowanych materiałach chemii analitycznej, a także w badaniach klinicznych, optyce, diagnostyce medycznej, farmacji itp.

Współpracujemy z niezależnymi rzeczoznawcami którzy dokonują wyceny patentów z uwzględnieniem nakładów wymaganych do ich wdrożenia do działalności komercyjnej. Procedura przeniesienia praw do patentu jest krótkotrwała i nie powinna przekroczyć 1 - 2 miesięcy.

Zachęcamy również do współpracy z autorami patentów mającej na celu dalszy rozwój technologii objętej ochroną.

Filtracja patentów:
Lista patentów
 • Oferta nr. 9/19
  Tytuł
  Przedmiotem wynalazku jest sposób wygładzania i hydrofobizacji powierzchni poliwęglanu (PC), zwłaszcza powierzchni kanału mikroprzepływowego z poliwęglanu
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wygładzania i hydrofobizacji powierzchni poliwęglanu (PC), zwłaszcza powierzchni kanału mikroprzepływowego z poliwęglanu, poprzez działanie na tę powierzchn...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wygładzania i hydrofobizacji powierzchni poliwęglanu (PC), zwłaszcza powierzchni kanału mikroprzepływowego z poliwęglanu, poprzez działanie na tę powierzchnię odpowiednimi roztworami modyfikującymi w zadanym stężeniu i czasie. W korzystnym przypadku sposób według wynalazku wygładza splanowaną powierzchnię PC oraz/i nadaje jej charakter hydrofobowy i superolejofilowy. W korzystnym przypadku sposób według wynalazku nadaje charakter hydrofobowy i superolejofilowy niesplanowanej (natywnej) powierzchni PC. Wynalazek obejmuje także powierzchnię poliwęglanu zmodyfikowaną tym sposobem, a zwłaszcza powierzchnię kanału mikroprzepływowego wykonanego z poliwęglanu.

  Twórcy
  Dominika Ogończyk, Paweł Jankowski
  Zalety / innowacyjne aspekty

  Opracowano sposób modyfikacji powierzchni poliwęglanu (PC), który umożliwia polerowanie powierzchni PC i jednocześnie nadaje jej charakter hydrofobowy i superolejofilowy.

  Słowa kluczowe
  wygładzanie poliwęglanu, hydrofobizacja poliwęglanu
  Zastosowanie

  Wygładzanie i zmiana charakteru powierzchni PC, materiału budowlanego komercyjnie dostępnego i powszechnie stosowanego.

  Stan zaawansowania
  Laboratoryjne potwierdzenie krytycznych elementów technologii
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 7/19
  Tytuł
  Elastyczna platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania substancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem takiej platformy, zastosowanie takiej platformy do bezpośredniej detekcji ...
  Streszczenie w skrócie

  Elastyczna platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania substancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem ta...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Elastyczna platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania substancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem takiej platformy, zastosowanie takiej platformy do bezpośredniej detekcji i/lub identyfikacji substancji i/lub mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii i komórek nowotworowych z użyciem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana.

  Przedmiotem wynalazku jest elastyczna platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania substancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem takiej platformy, a ponadto zastosowanie takiej platformy do bezpośredniej detekcji i/lub identyfikacji substancji i/lub mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, z użyciem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana. Platforma obejmuje pole PET pokrytą warstwą ITO, następnie poddana działaniu wyładowania barierowego (DBD). Tak zmodyfikowana folia pokrywana jest metaliczną warstwa aktywną SERS-owsko (np. złoto, srebro), dzięki czemu staje się platformą SERS o dużym wzmocnieniu. Dodatkową zaletą platformy jest jej elastyczność, co umożliwią łatwą obróbkę mechaniczną (cięcie, wyginanie) oraz łatwe nakładanie próbek z powierzchni o nierównych kształtach (owoce, warzywa, ludzkie ciało i inne).

  Twórcy
  Agnieszka Michota-Kamińska, Marta Czaplicka, Ariadna Nowicka, Tomasz Szymborski, Aneta Kowalska, Dorota Korsak, Joanna Trzcińska-Danielewicz, Agnieszka Girstun
  Zalety / innowacyjne aspekty
  1. Detekcja i/lub identyfikacja bakterii i/lub komórek nowotworowych, z wykorzystaniem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS) na elastycznych platformach o wysokim współczynniku wzmocnienia.
  2. Metoda wykorzystuje komercyjnie dostępny kompozyt (folia PET pokryta warstwą przewodzącego elektrycznie tlenku indowo-cynowego, ITO), który poddaje się działaniu wyładowania barierowego (BDB).
  3. Platforma SERS jest elastyczna co umożliwia jej łatwe cięcie oraz wyginanie, a ze względu na swoją elastyczność oferuje zwiększoną wszechstronność pobierania próbek np. wymazy czy mikroekstrakcje
  Słowa kluczowe
  PET; ITO; SERS; komórki nowotworowe; bakterie, detekcja
  Zastosowanie
  1. Detekcja i identyfikacja bakterii i/lub komórek nowotworowych znajdujących się w próbkach klinicznych np. krwi, osoczu, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym.
  2. Detekcja i identyfikacja bakterii i/lub komórek rakowych znajdujących się na powierzchniach o dużej krzywiźnie (np. w przypadku bakterii powierzchnia owoców, warzyw), zatem przeniesienie bakterii i/lub komórek nowotworowych na platformę wymaga przyłożenia platformy do tej powierzchni.
  3. Detekcja i identyfikacja bakterii w próbkach środowiskowych np. wodzie.
  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 6/19
  Tytuł
  Sposób wykrywania bakterii termotolerancyjnych z rodzaju Campylobacter spp. w żywności
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wykrywania termotolerancjnych bakterii z rodzaju Campylobacter w żywności. Bardziej szczegółowo, wynalazek ten ujawnia sposób wykrywania bakte...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wykrywania termotolerancjnych bakterii z rodzaju Campylobacter w żywności. Bardziej szczegółowo, wynalazek ten ujawnia sposób wykrywania bakterii C. jejuni, C. coli, C. upsaliensis i C. lari w żywności, zwłaszcza w mięsie drobiowym, a także sposób odróżniania wyżej wymienionych gatunków bakterii od innych bakterii spotykanych w tego rodzaju żywności poprzez sprzężenie metod hodowlanych ze wzmocnioną powierzchniowo spektroskopią Ramana (ang., Surface-enhanced Raman Spectroscopy, SERS) oraz analizą głównych składowych (ang., Principal Component Analysis, PCA).

  Twórcy
  Evelin Witkowska, Krzysztof Niciński, Dorota Korsak, Bartłomiej Dominiak, Agnieszka Michota-Kamińska
  Zalety / innowacyjne aspekty

  Opracowanie nowej metody identyfikacji bakterii termotolerancyjnych z rodzaju  Campylobacter spp. w żywności, która:

  a) jest znacznie mniej czasochłonna niż metody klasyczne;

  b) może być przeprowadzona przez osoby o mniejszym doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych;

  c) jest rozwinięciem obowiązującej normy ISO w zakresie badań żywności pod kątem obecności w/w bakterii;

  d) daje wysoki procentowy stopień pewności identyfikacji bakterii na poziomie gatunkowym

  Słowa kluczowe
  Powierzchniowo-wzmocniona spektroskopia Ramana (SERS), platforma SERS, detekcja mikriorganizmów
  Zastosowanie

  Laboratoryjna identyfikacja bakterii termotolerancyjnych z rodzaju  Campylobacter spp. w próbkach żywności

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 2/19
  Tytuł
  DNA Origami konwerter chemii powierzchni
  Streszczenie w skrócie

  Grafen jest wyjątkowym materiałem dwuwymiarowym, mającym obiecujące zastosowania w nanotechnologii. Jego głównym ograniczeniem jest problem selektywnej i kontrolowanej modyfikacji chemicznej...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Grafen jest wyjątkowym materiałem dwuwymiarowym, mającym obiecujące zastosowania w nanotechnologii. Jego głównym ograniczeniem jest problem selektywnej i kontrolowanej modyfikacji chemicznej, bez zaburzania jego właściwości. To ogranicza przydatność grafenu przede wszystkim w elektronicznych i optycznych zastosowaniach czujnikowych. Udało nam się pokonać ten problem dzięki zastosowaniu struktur DNA origami jako konwerterów chemii powierzchni. DNA origami są programowalnymi nanostrukturami i wymiarach ok. 21.000 nm3. Pokazujemy, że dzięki włączeniu do struktury cząsteczek piranu na wybranych niciach DNA, możemy selektywnie umieszczać nanostruktury DNA na powierzchni grafenu. Dzięki temu, że nanostruktury DNA mogę być sfunkcjonalizowane na wiele innych sposobów, chemia powierzchni grafenu może zostać przystosowana do wielu różnych chemicznych funkcji.

  Twórcy
  Izabela KAMIŃSKA, Philip TINNEFELD
  Zalety / innowacyjne aspekty

  - modyfikacja chemii powierzchni grafenu, bez zaburzania jego właściwości;

  - zastosowanie cząsteczek piranu do umieszczenia struktur DNA origami na grafenie, bez ich denaturacji;

  - umieszczenie pojedynczych cząsteczek barwników organicznych na kontrolowanej odległości od grafenu (1 – 60 nm);

  - umieszczenie więcej nić jednego typu cząsteczek barwnika organicznego na kontrolowanej odległości od powierzchni grafenu, dla różnych odległości, w jednej strukturze DNA origami;

  - umieszczenie na powierzchni w sposób kontrolowany i precyzyjny (~1 nm) dowolnej struktury, która może zostać umieszczona w DNA origami (np. białka);

  - próbniki fluorescencyjne mogą zostać umieszczone w takiej odległości od grafenu, dla której wykazują największą czułość na zmiany fluorescencji;

  - metoda może zostać rozszerzona na dowolny materiał dwuwymiarowy;

  - struktura/wynalazek może zostać połączony z elektrycznym sterowaniem i odczytem.

  Słowa kluczowe
  Grafen, DNA origami, fluorescencja, pojedyncze cząsteczki, przekaz energii, chemia powierzchni, piren
  Zastosowanie

  - próbniki fluorescencyjne

  - czujniki optyczne

  - czujniki napięcia

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie europejskie
 • Oferta nr. 8/18
  Tytuł
  Przenośne urządzenie mikroprzepływowe służące autonomicznej generacji bibliotek monodyspersyjnych kropel do cyfrowych oznaczeń analitycznych minimalnego stężenia hamującego oraz zliczania mikroorganizmów
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek ten to urządzenie, a zarazem metoda wysokoprzepustowego wytwarzania monodyspersyjnych kropli bez dodatkowego systemu pomp, a także zastosowanie tego urządzenia do określania minimalnego s...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek ten to urządzenie, a zarazem metoda wysokoprzepustowego wytwarzania monodyspersyjnych kropli bez dodatkowego systemu pomp, a także zastosowanie tego urządzenia do określania minimalnego stężenia hamującego (MIC) antybiotyków oraz do zliczania drobnoustrojów. Wynalazek wykorzystuje grawitację jako źródło ciśnienia, które przepycha próbkę przez moduł do pasywnej emulsyfikacji. Wynalazek zapewnia możliwość emulsyfikacji więcej niż jednej próbki jednocześnie.

  Twórcy
  Kao Yu-Ting, Piotr Garstecki, Tomasz Kamiński, Witold Postek, Jan Guzowski
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wynalazek pozwala na emulsyfikację szeregu próbek bez użycia pomp strzykawkowych ani innych dedykowanych źródeł ciśnienia
  • Wynalazek jest prosty w obsłudze, co umożliwia jego wykorzystanie po krótkim przeszkoleniu przez osobę niewykwalifikowaną
  • Wynalazek pozwala na wysokoprzepustową analizę odporności na antybiotyk i na zliczanie bakterii
  Słowa kluczowe
  Emulsja, pasywna emulsyfikacja, biblioteka kropel
  Zastosowanie

  Wynalazek ma zastosowanie w mikroprzepływowych technikach analitycznych, podczas zliczania bakterii (jednostek tworzących kolonię, CFU) oraz w testach do badania wrażliwości bakterii na antybiotyki (AST). Wynalazek może również ułatwić przeprowadzanie biochemicznych testów cyfrowych w kroplach, na przykład w łańcuchowej reakcji polimerazy albo w izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 6/18
  Tytuł
  Polimer wdrukowany molekularnie w postaci warstwy do oznaczania tyraminy, sposób otrzymywania takiego polimeru i zastosowanie w chemoczujniku do selektywnego elektrochemicznego wykrywania i/lub oznaczania analitów, zwłaszcza tyraminy
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest polimer wdrukowany molekularnie w postaci warstwy do oznaczania tyraminy, sposób otrzymywania takiego polimeru i zastosowanie w  chemoczujniku do selektywnego...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest polimer wdrukowany molekularnie w postaci warstwy do oznaczania tyraminy, sposób otrzymywania takiego polimeru i zastosowanie w  chemoczujniku do selektywnego elektrochemicznego wykrywania i/lub oznaczania analitów, zwłaszcza tyraminy.

  Twórcy
  Viknasvarri Ayerdurai, Maciej Cieplak, Marianna Gajda, Agnieszka Ziminska, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wysokie parametry analityczne i użytkowe chemoczujnika, tzn. oznaczanie tyraminy w mikromolowym zakresie stężeń oraz wysoka selektywność wobec substancji przeszkadzających.
  • Opracowanie samoraportującego polimeru pozwalającego na prowadzenie oznaczeń bez konieczności dodatku próbnika redoks do badanych próbek.
  Słowa kluczowe
  Polimery wdrukowanie molekularne, polimery przewodzące, tyramina, toksyny w żywności, samorapotujący polimer
  Zastosowanie

  Czujnik do selektywnego wykrywania tyraminy może znaleźć zastosowanie w kontroli jakości żywności. Ponadto pacjenci zażywających inhibitory MAO lub leki przeciwdepresyjne muszą unikać spożywania tyraminy gdyż może doprowadzić do tzw. „efektu serowego”, tj. silnych, niebezpiecznych przełomów nadciśnieniowych.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 5/18
  Tytuł
  Platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania substancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem takiej platformy ...
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma do badań tj. detekcji i /lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, oraz do pomiarów spektroelektrochemicznych z wykorzystaniem techni...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma do badań tj. detekcji i /lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, oraz do pomiarów spektroelektrochemicznych z wykorzystaniem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS), sposób jej przygotowania, jej zastosowanie oraz pomiary z użyciem takiej platformy.

  Platforma bazuje na ogniwie fotowoltaicznym pokrytym warstwą metaliczną. Ogniwa fotowoltaiczne wykonane są krzemu pokrytego cienką warstwą azotku krzemu (warstwa antyrefleksyjna). Na powierzchni azotku krzemu znajdują się kontakty elektryczne (elektroda górna) wykonane z wysoko przewodzącego metalu (np. srebro), które mogą służyć jako miejsca przykładania potencjału elektrycznego w czasie pomiarów spektroelektrochemicznych. Opracowana platforma charakteryzuje się wysokim współczynnikiem wzmocnienia SERS (108), wysoką powtarzalnością (RSD<5%) i stabilnością rejestrowanych sygnałów zarówno dla badanych związków chemicznych jak i mikroorganizmów.

  Twórcy
  Agnieszka Michota - Kamińska, Evelin Witkowska, Dorota Korsak, Joanna Trzcińska-Danielewicz, Agnieszka Girstun, Krzysztof Niciński, Tomasz Szymborski
  Zalety / innowacyjne aspekty

  Opracowanie nowej klasy podłoży aktywnych SERS-owsko, które:

  a) będą umożliwiały uzyskiwanie wysokich współczynników wzmocnienia sygnału Ramana,

  b) będą uniwersalne, tj. będą umożliwiały pomiar próbek zarówno biologicznych (np. bakterie) jak i niebiologicznych,

  c) będą umożliwiały bezpośrednie osadzanie bakterii z cieczy, tj. osocza, moczu czy wody, tak by nie istniała konieczność ich przenoszenia z cieczy na podłoże SERS,

  d) będą umożliwiały przykładanie potencjału elektrycznego, tak by można było prowadzić pomiary SERS wykorzystując metody elektrochemiczne.

  Słowa kluczowe
  Powierzchniowo-wzmocniona spektroskopia Ramana, ogniwa fotowoltaiczne, platforma SERS, detekcja mikriorganizmów, spektroelektrochemia
  Zastosowanie
  • Platforma do wykrywania mikroorganizmów
  • Platforma do pomiarów SERS
  • Platforma do pomiarów spektroelektrochemicznych
  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 4/18
  Tytuł
  Hierarchicznie ustrukturyzowana warstwa makroporowatego poli(2,3'-bitiofenu) wdrukowana hormonem ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) i zastosowanie tej warstwy jako elementu rozpoznającego chemoczujnika do selektywnego oznaczania hCG
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest nowa makroporowata warstwa poli(2,3’-bitiofenu) w postaci odwróconego opalu wdrukowana hormonem ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG), procedura je...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest nowa makroporowata warstwa poli(2,3’-bitiofenu) w postaci odwróconego opalu wdrukowana hormonem ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG), procedura jej wytwarzania i zastosowanie jej do konstrukcji chemoczujnika do oznaczania hCG.

  Twórcy
  Marcin Dąbrowski, Agnieszka Zimińska, Maciej Cieplak, Piyush S. Sharma
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wysokie parametry analityczne i użytkowe chemoczujnika, tzn. oznaczanie hCG w femtomolowym zakresie stężeń oraz bardzo wysoka selektywność wobec substancji przeszkadzających.
  • Jednoczesne zastosowanie trzech podejść: (i) wdrukowywanie semi-kowalencyjne białek, (ii) wdrukowywanie powierzchniowe oraz (iii) rozwinięcie powierzchni właściwej polimeru poprzez wytworzenie go w postaci odwróconego opalu.
  • Zoptymalizowana procedura osadzania poli(2,3’-bitiofenu) na kryształach koloidalnych pozwala na otrzymywanie makroporowatego poli(2,3’-bitiofenu) w postaci odwróconych opali oraz na precyzyjną kontrolę grubości warstwy
  Słowa kluczowe
  odwrócony opal, sferyczna nanocząstka krzemionkowa, kryształ koloidalny, makroporowatość, politiofen, powierzchniowe wdrukowywanie białek, wdrukowywanie semi-kowalencyjne, hormon ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG)
  Zastosowanie

  Opracowany chemoczujnik do oznaczania hCG może znaleźć zastosowanie w analizie klinicznej do diagnostyki np. problemów z płodnością, a także chorób nowotworowych. W Polsce z powodu bezpłodności cierpi około 10-15% par w wieku reprodukcyjnym. Ponadto, warstwa MIP może służyć do oczyszczania hCG z mieszaniny i wszędzie tam gdzie istotna jest selektywna ekstrakcja hCG do fazy stałej. 

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 3/18
  Tytuł
  Układ mikroprzepływowy do wytwarzania monodyspersyjnych kropli
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest układ mikroprzepływowy do wytwarzania monodyspersyjnych mikrokropli, umożliwiający podział zadanej objętości cieczy na jednorodne kropli płynu w niemieszającym się p...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest układ mikroprzepływowy do wytwarzania monodyspersyjnych mikrokropli, umożliwiający podział zadanej objętości cieczy na jednorodne kropli płynu w niemieszającym się płynie. Wynalazek dotyczy budowy urządzenia. Urządzenie zostało badane pod kątem produkcji wodnych kropli, wielkości 30-100 nL i współczynniku polidyspersji poniżej 5%, we fluorowanym oleju zawierającym surfaktant. Inne warianty mogą zostać opracowane na podstawie tego wynalazku.

  Twórcy
  Adam Opalski, Karol Makuch, Yu-Kai Lai, Piotr Garstecki
  Zalety / innowacyjne aspekty

  W porównaniu do opisanych w literaturze urządzeń nasz wynalazek oferuje:

  - wyższą przepustowość produkcji kropli

  - szerszy zakres przepływów płynów dla których produkowane krople są wciąż jednorodne

  Słowa kluczowe
  monodyspersyjna emulsja, krople, urządzenie mikroprzepływowe, wysokoprzepustowa produkcja emulsji
  Zastosowanie

  - enkapsulacja związków biologicznie czynnych,

  - produkcja monodyspersyjnych żelowych cząsteczek,

  - produkcja nanocząstek w kroplach,

  - hodowla mikroorganizmów w kroplach

  - testy in vitro leków

  Stan zaawansowania
  etap badania etap rozwoju etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 1/18
  Tytuł
  Platforma do detekcji i /lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, z wykorzystaniem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS), sposób jej przygotowania, jej zastosowanie oraz pomiar z użyciem takiej platformy
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma do detekcji i/lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, z wykorzystaniem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS) obejmując...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma do detekcji i/lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, z wykorzystaniem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS) obejmująca podłoże stanowiące tkaninę o właściwościach filtracyjnych (tkaninę filtracyjną) o gęstym splocie pokrytą warstwą metaliczną, charakteryzująca się tym, że tkanina filtracyjna jest bezoczkowa, w której plecionka składa się z drutów osnowy przeplatanych drutami wątku tworzące gęsty splot i w której druty osnowy posiadają średnicę różną od średnicy drutów wątku, a ponadto wykonana jest z materiału o przewodności cieplnej nie niższej niż 10 W·m-1·K-1. Tkanina bezoczkowa, tj oczka nie powinny być widoczne w płaszczyźnie XY tkaniny, tak by materiał biologiczny np. bakterie został zatrzymany na powierzchni drutów.

  Twórcy
  Tomasz Szymborski, Evelin Witkowska, Krzysztof Niciński, Agnieszka Michota-Kamińska
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Detekcja i/lub identyfikacja mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, z wykorzystaniem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS) na platformach o wysokim przewodnictwie cieplnym
  • W wynalazku wykorzystuje się podczas pomiarów promieniowanie laserowe o mocy większej niż 10 mW bez degradacji materiału biologicznego.
  • Platforma zapewnia możliwość detekcji czułych na temperaturę i promieniowanie laserowe układów biologicznych a w szczególności bakterii.
  Słowa kluczowe
  SERS; bakteria; detekcja bakterii; osocze;
  Zastosowanie
  • Detekcja i identyfikacja bakterii w próbkach klinicznych np. osoczu, krwi, moczu lub płynie mózgowo-rdzeniowym.
  • Detekcja i identyfikacja bakterii w próbkach środowiskowych np. wodzie.
  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 12/17
  Tytuł
  Nanokompozyty hybrydowe o przestrzennej strukturze, sposób ich wytwarzania, nanostrukturalne czujniki zawierające jako materiał anodowy na elektrodzie pracującej nanokompozyty hybrydowe oraz zastosowanie tych nanokompozytów hybrydowych
  Streszczenie w skrócie
  Jedno- i dwuwymiarowe nanostruktury Ni, Cu i Cu-Ni pomyślnie wsparte na g-C3N4. Nanoseryzowany katalizator Ni / g-C3N4 wykazuje wyjątkową aktywność i stabilność w reakcji utleniania metanolu (MOR...
  Więcej
  Pełne Streszczenie
  Jedno- i dwuwymiarowe nanostruktury Ni, Cu i Cu-Ni pomyślnie wsparte na g-C3N4. Nanoseryzowany katalizator Ni / g-C3N4 wykazuje wyjątkową aktywność i stabilność w reakcji utleniania metanolu (MOR). Nanostrukturalne heterozłącza NiO / g-C3N4 ułatwiają separację elektronów i umożliwiają bardziej efektywny transfer energii.
  Twórcy
  Izabela Stefanowicz-Pięta, Piotr Pięta, Robert Nowakowski, Agnieszka Lewalska-Graczyk
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wkorzystanie tanich materiałow
  • Łatwość syntezy (jednostopniowa)
  • Anoda bezdodatku PGM
  • Dostosowane do warunków alkalicznych
  • Uzycie katalizatora, poniżej 0.002mg
  Słowa kluczowe
  elektrokataliza, elektroutlenianie metanolu, strukturalne kataliazatory Ni, zaawansowane nanomateriały
  Zastosowanie

  bateriebio-alkocholowe, czujniki metanolowe, katalizatory anodowe dlaogniwpaliwowych FC

  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 11/17
  Tytuł
  Nowy bisbitiofenowy analog oktanukleotydu o sekwencji nukleotydów CGCCGCCG, sposób jego otrzymywania, czujnik elektrochemiczny zawierający ten analog, sposób wytworzenia tego czujnika, pomiar z jego wykorzystaniem i jego zastosowanie
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem niniejszego wynalazku jest niefizjologiczny bisbitiofenowy analog DNA, CGCCGCCG (C–cytozyna, G–guanina), oraz sposób jego otrzymywania w postaci warstwy polimeru wdru...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem niniejszego wynalazku jest niefizjologiczny bisbitiofenowy analog DNA, CGCCGCCG (C–cytozyna, G–guanina), oraz sposób jego otrzymywania w postaci warstwy polimeru wdrukowanego molekularnie (ang. molecularly imprinted polimer, MIP) za pomocą polimeryzacji elektrochemicznej w warunkach potencjodynamicznych, na przewodzącym podłożu.

  Wynalazek obejmuje także czujnik chemiczny zawierający, jako warstwę rozpoznającą, przewodzący polimer z analogiem CGCCGCCG oraz zastosowanie tego czujnika do selektywnego wykrywania i oznaczania komplementarnego oktadeoksyrybonukleotydu GCGGCGGC. 

  Twórcy
  Katarzyna Bartołd, Agnieszka Pietrzyk-Le, Karolina Gołębiewska, Wojciech Lisowski, Silvia Cauteruccio, Emanuela Licandro, Francis D’Souza, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Opracowany łatwy do otrzymania oligomer CGCCGCCG jest wbudowany w trwałą i odporną chemicznie cienką warstwę polimeru, 
  • Można osadzić go na podłożach o nietypowych powierzchniach,
  • Pozwala na selektywne i odwracalne wiązanie oznaczanego oligonukleotydu, GCGGCGGC,
  • Chemoczujnik z warstwą rozpoznającą zawierającą ten oligomer wykazuje wysoką selektywność i czułość względem oznaczanego oligonukleotydu, GCGGCGGC, oraz znaczącą wykrywalność.
  Słowa kluczowe
  analogi DNA, polimer molekularnie wdrukowany, GCGGCGGC
  Zastosowanie

  Chemia analityczna

  Czujniki pomiarowe

  Chemosensory do oznaczania w próbkach biologicznych

  Sondy DNA

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 10/17
  Tytuł
  Polimer wdrukowany molekularnie z wbudowanym próbnikiem redoks i solą dostarczającą przeciwjony oraz selektywny czujnik chemiczny do elektrochemicznego oznaczania wybranych analitów z warstwą polimeru wdrukowanego molekularnie jako jednostką rozpoznającą
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest molekularnie wdrukowany polimer (ang. molecularly imprinted polymer, MIP) z wbudowanym kowalencyjnie próbnikiem redoks, selektywny chemoczujnik do elektrochemiczne...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest molekularnie wdrukowany polimer (ang. molecularly imprinted polymer, MIP) z wbudowanym kowalencyjnie próbnikiem redoks, selektywny chemoczujnik do elektrochemicznego oznaczania wybranych analitów z warstwą polimeru wdrukowanego molekularnie jako jednostką rozpoznającą oraz nowy monomer stanowiący p-[bis(2,2'-bitieno-5-ylo)metylo]ferrocenobenzen i sposób wytwarzania tego monomeru.

  Według niniejszego wynalazku, opracowano i wytworzono czujnik chemiczny z wbudowanym wewnątrz MIP-u próbnikiem redoks.  Wykazano, że do prawidłowego działania tego czujnika niezbędna jest obecność przeciwjonów (anionów) zdolnych do zobojętnienia dodatniego ładunku elektrycznego powstającego podczas elektroutleniania podstawników ferrocenowych.  Dlatego wytworzono dwa chemoczujniki z warstwami MIP-u z wbudowanym próbnikiem redoks i wbudowanymi na dwa różne sposoby przeciwjonami, tj. wbudowanymi albo przez fizyczne pułapkowanie soli dużego lipofilowego przeciwjonu wewnątrz MIP-u, albo za pomocą kopolimeryzacji soli takiego przeciwjonu z monomerem funkcyjnym i sieciującym

  Twórcy
  Patrycja Łach, Maciej Cieplak, Marta Sosnowska, Piyush S. Sharma, Raghu Chitta, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty

  Opracowany chemoczujnik, z samoraportującą warstwą rozpoznającą MIP, pozwala na elektrochemiczne (CV, DPV) oznaczanie analitów, które nie są elektroaktywne, bez konieczności dodawania zewnętrznego próbnika redoks

  Słowa kluczowe
  Polimery wdrukowane molekularnie, czujniki elektrochemiczne, semorepotrujące materiały
  Zastosowanie

  Połączenie selektywnego rozpoznania wewnątrz warstw MIP wraz z unieruchomieniem próbnika redoks pozwala na opracowanie całego szeregu selektywnych, przenośnych chemoczujników do wykrywania różnych substancji.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 9/17
  Tytuł
  Polimer wdrukowany molekularnie za pomocą p-synefryny i selektywny chemoczujnik do elektrochemicznego oznaczania p-synefryny z warstwą polimeru wdrukowanego molekularnie jako jednostką rozpoznającą
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest polimer wdrukowany molekularnie za pomocą p-synefryny i selektywny chemoczujnik do elektrochemicznego oznaczania p-synefryny z warstwą polimeru wdr...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest polimer wdrukowany molekularnie za pomocą p-synefryny i selektywny chemoczujnik do elektrochemicznego oznaczania p-synefryny z warstwą polimeru wdrukowanego molekularnie jako jednostką rozpoznającą.

  Preparaty zawierające wyciągi z pomarańczy gorzkiej (Citrus aurantium) i pomarańczy słodkiej (Citrus sinensis) znalazły powszechne zastosowanie w suplementach diety, preparatach ziołowych oraz medycynie ludowej.  Głównym składnikiem odpowiedzialnym za ich działanie jest p-synefryna.  Ma ona zdolność do blokowania adrenergicznych receptorów β-3,  odpowiedzialnych za regulację metabolizmu tłuszczów i węglowodanów. Szerokiemu stosowaniu preparatów zawierających, m.in. p-synefrynę towarzyszy poważna dyskusja dotycząca bezpieczeństwa ich stosowania.  Wiele prac wskazuje na możliwe niepożądane działanie p-synefryny na układ krążenia, takie jak podwyższenie ciśnienia i tętna oraz zaburzenia rytmu pracy serca.

  Wyniki modelowania komputerowego wykazały, że kompleks pre-polimeryzacyjny p-synefryny z wybranym monomerem funkcyjnym jest trwały.  Wskazuje na to wysoki ujemny przyrost entalpii swobodnej towarzyszący tworzeniu tego kompleksu, obliczony za pomocą modelowania kwantowo-chemicznego.

  Elektropolimeryzacja potencjodynamiczna okazała się bardzo dogodna do osadzenia warstwy MIP-u z wdrukowanym szablonem, p-synefryną.  Wytworzony chemoczujnik umożliwił selektywne oznaczanie analitu w zakresie stężeń od 0,10 do 0,99 μM z zastosowaniem DPV w obecności zewnętrznego próbnika redoks, K4[Fe(CN)6]/K3[Fe(CN)6].

  Twórcy
  Patrycja Łach, Maciej Cieplak, Marta Sosnowska, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Dotychczasowe metody oznaczania amin biogenicznych, takie jak chromatografia gazowa, elektroforeza kapilarna, czy wysokosprawna chromatografia cieczowa, są kosztowne i wymagają wstępnego dość skomplikowanego i czasochłonnego przygotowania próbek.
  • W literaturze znane są tylko pojedyncze przykłady polimerów wdrukowanych molekularnie z zastosowaniem p-synefryny jako szablonu lecz, żaden z nich nie dotyczy polimerów przewodzących, ani zastosowania warstw MIP-ów do konstrukcji selektywnych chemoczujników.
  Słowa kluczowe
  Polimery wdrukowane molekularnie, czujniki elektrochemiczne, toksyny w żywności
  Zastosowanie
  • Wykrywanie i oznaczanie potencjalnie niebezpiecznej p-synefryny w suplementach diety i preparatach ziołowych.
  • Od 2009 roku p-synefryna ona objęta programem monitorującym prowadzonym przez Międzynarodową Agencję Antydopingową (World Anti-Doping Agency, WADA). Potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem synefryny i to, że jej bliski analog – oktopamina – został już w 2010 r. uznany za nielegalny środek dopingujący, pozwalają przypuszczać, że także stosowanie synefryny będzie wkrótce zakazane przez WADA.
  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 7/17
  Tytuł
  Katalizator Pd/MWCNTs do elektroutleniania kwasu mrówkowego, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie tego katalizatora w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy i takie ogniwo paliwowe
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest katalizator palladowy osadzony na nanorurkach węglowych (Pd/MWCNTs) do elektroutleniania kwasu mrówkowego, ulepszony sposób otrzymywania tego katalizatora o...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest katalizator palladowy osadzony na nanorurkach węglowych (Pd/MWCNTs) do elektroutleniania kwasu mrówkowego, ulepszony sposób otrzymywania tego katalizatora oraz jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy i takie ogniwo paliwowe. W szczególności, wynalazek obejmuje udoskonalony sposób otrzymywania wysoce aktywnego katalizatora zawierającego pallad osadzony na wielościennych nanorurkach węglowych do elektroutleniania kwasu mrówkowego, jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy oraz takie ogniwo paliwowe (DFAFC).

  Twórcy
  Zalety / innowacyjne aspekty

  Opracowany katalizator posiada wyższą aktywność od komercyjnego katalizatora palladowego, co pozwala obniżyć koszty inwestycyjne i koszty eksploatacji ogniwa paliwowego.

  Słowa kluczowe
  Katalizator palladowy, ogniwa paliwowe na kwas mrówkowy
  Zastosowanie

  Ogniwo paliwowe na kwas mrówkowy może być zastosowane do zasilania przenośnych urządzeń elektrycznych w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej.

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 6/17
  Tytuł
  Sposób wytwarzania sond do skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) zaizolowanych w osnowie szklanej, sonda wytworzona tym sposobem oraz jej zastosowanie do obrazowania STM w elektrolitach organicznych i wodnych
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania sond do skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) zaizolowanych w osnowie szklanej oraz sonda wytworzona tym sposobem, która nadaje się do...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania sond do skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) zaizolowanych w osnowie szklanej oraz sonda wytworzona tym sposobem, która nadaje się do obrazowania STM w elektrolitach organicznych, wodnych i cieczach jonowych.

  Twórcy
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wynalazek pozwala na obrazowanie za pomocą skaningowej mikroskopii tunelowej (STM) w rozpuszczalnikach organicznych,
  • Do jego wytworzenia nie jest wymagane użycie specjalistycznych urządzeń,
  • Do jego wytworzenia wykorzystuje się materiały powszechnie dostępne i nisko kosztowe.
  Słowa kluczowe
  Skaningowa mikroskopia tunelowa, sonda skaningowa, elektrolity organiczne
  Zastosowanie

  Pomiary za pomocą skaningowej mikroskopii tunelowej (STM) w warunkach elektrochemicznych, szczególnie w elektrolitach będących cieczami jonowymi lub składających się z rozpuszczalnika organicznego lub wody, zawierających rozpuszczone sole, których stężenie ograniczone jest jedynie ich rozpuszczalnością.

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 3/17
  Tytuł
  Sposób wytwarzania nanometrycznych krystalicznych cząstek TiO2 na powierzchni materiału węglowego pochodzącego z biomasy lignocelulozowej
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest niskotemperaturowa metoda wytwarzania krystalicznych nanocząstek TiO2 na powierzchni materiału węglowego pochodzącego z  biomasy lignocelulozowej za pomoc...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest niskotemperaturowa metoda wytwarzania krystalicznych nanocząstek TiO2 na powierzchni materiału węglowego pochodzącego z  biomasy lignocelulozowej za pomocą metody zol-żel wspomaganej ultradźwiękami wraz z dodatkiem kwasu z grupy hydroksykwasów karboksylowych.

  Twórcy
  Zalety / innowacyjne aspekty

  - prostota metody i niski koszt wyposażenia,

  - duże możliwości modyfikacji niektórych parametrów (np. intensywność ultradźwięków),

  - możliwość otrzymania krystalicznych cząstek TiO2 o  powtarzalnych rozmiarach,

  - prowadzenie syntezy w stosunkowo krótkim czasie i  nie wymaga stosowania wysokiej temperatury (wysokoenergetycznego etapu kalcynacji),

  Słowa kluczowe
  Zol-żel, Ultradźwięki, Fotokataliza, Materiały węglowy, Biomasa lignocelulozowa, Synteza organiczna, Oczyszczanie powietrza i wody.
  Zastosowanie

  Preparatyka hybrydowych nieorganiczno-organicznych materiałów które potencjalnie mogą być używane w: a) procesach fotokatalitycznej degradacji oraz utleniania związków organicznych zanieczyszczających wodę i powietrze, b) panelach słonecznych, c) sensorach, d) optoelektronice

  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 2/17
  Tytuł
  Układ do pasywnego podziału kropli na emulsje i znakowania emulsji oraz sposób pasywnego podziału kropli na emulsje i znakowania emulsji
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób pasywnego podziału sekwencji wielu kropel wodnych na emulsje monodyspersyjnych kropel zawieszonych w oleju i przestrzennego znakowania każdej emulsji, i ukł...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób pasywnego podziału sekwencji wielu kropel wodnych na emulsje monodyspersyjnych kropel zawieszonych w oleju i przestrzennego znakowania każdej emulsji, i układ mikroprzepływowy do pasywnego podziału sekwencji wielu kropel wodnych na emulsje monodyspersyjnych kropel zawieszonych w oleju i przestrzennego znakowania każdej emulsji według sposobu. Emulsyfikacja przebiega pasywnie, zaś otrzymanie emulsji monodyspersyjnych kropel odbywa się bez wykorzystania dedykowanych do oczyszczania emulsyfikatora z emulsji źródeł ciśnienia, np. pomp strzykawkowych.

  Twórcy
  Witold Postek, Tomasz Kamiński, Piotr Garstecki
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wynalazek pozwala na emulsyfikację wielu kropel-matek w układzie mikroprzepływowym,
  • Odpychanie powstających kropel emulsji od emulsyfikatora odbywa się bez konieczności użycia dedykowanych do tego źródeł ciśnienia, np. pomp strzykawkowych,
  • Przestrzenne znakowanie emulsji pozwala na identyfikację każdej emulsji bez konieczności wykorzystania znaczników chemicznych w emulsjach.
  Słowa kluczowe
  emulsja, pasywna emulsyfikacja, biblioteka kropel
  Zastosowanie

  Przedmiot wynalazku może zostać wykorzystany w takich dziedzinach jak badania diagnostyczne z wykorzystaniem cyfrowej reakcji łańcuchowej polimerazy w kroplach (ddPCR) w oparciu o algorytmy umożliwiające racjonalne planowanie badania, badania przesiewowe leków lub antybiotyków w odniesieniu do pojedynczych komórek lub populacji komórek, produkcja mikrocząstek funkcjonalnych np. opartych na hydrożelach. 

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 1/17
  Tytuł
  Sposób i urządzenie do osadzania nanocząstek na wewnętrznych ścianach kapilary polimerowej z użyciem fal ultradźwiękowych
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do osadzania nanocząstek (np. metali lub ich tlenków) na wewnętrznych ściankach kapilary teflonowej z użyciem fal ultradźwiękowych. Meto...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do osadzania nanocząstek (np. metali lub ich tlenków) na wewnętrznych ściankach kapilary teflonowej z użyciem fal ultradźwiękowych. Metoda służy do wytwarzania aktywnych chemicznie i biologicznie powierzchni w układach mikroprzepływowych.

  Twórcy
  Ewelina Kuna, Dariusz Łomot, Juan Carlos Colmenares Quintero
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Gładka i inertna chemicznie powierzchnia pokryta nanocząstkami (np. metali lub ich tlenków),
  • Trwała warstwa nanocząstek,
  • Metoda nie wymaga zastosowania podwyższonej temperatury i podwyższonego ciśnienia,
  • Metoda nie wymaga zastosowania innych niż woda rozpuszczalników, aspekt ekologiczny.
  Słowa kluczowe
  teflon, kapilara, fotokatalizator, warstwa, mikroreaktor
  Zastosowanie

  Przygotowanie kapilar teflonowych do zastosowań w mikroprzepływowych układach fotokatalitycznych do oczyszczania wody.

  Usuwanie bakterii w systemie oczyszczania wody.

  Fotokatalityczna synteza w układach mikroprzepływowych.

  Analityka medyczna.

  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 17/16
  Tytuł
  Sposób wyznaczania stopnia starzenia oleju napędowego oraz jego zastosowanie do oceny jakości oleju napędowego
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wyznaczania stopnia starzenia oleju napędowego oraz jego zastosowanie do oceny jakości tego oleju, podczas magazynowania, na zgodność z normami prawnymi. Po...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wyznaczania stopnia starzenia oleju napędowego oraz jego zastosowanie do oceny jakości tego oleju, podczas magazynowania, na zgodność z normami prawnymi. Pomiary wykonywane są techniką elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej z uzyskaniem w jej wyniku widm impedancyjnych w postaci wykresu Nyquista tj. zależności wartości urojonej składowej impedancji Zim od wartości rzeczywistej składowej impedancji Zre.  Analiza tej zależności pozwala na wyznaczenie szeregu parametrów charakteryzujących badany olej i pozwalających na określenie stopnia jego starzenia od wczesnego etapu tego procesu.

  Twórcy
  Krzysztof Noworyta, Piotr Bocian, Paweł Bukrejewski, Krzysztof Biernat
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Szybkość pomiaru,
  • Możliwość analizy wielu parametrów oleju napędowego równocześnie,
  • Łatwość automatyzacji,
  • Pomiar umożliwia obserwację zmian widocznych na wczesnym etapie procesu starzenia.
  Słowa kluczowe
  olej napędowy, starzenie, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna
  Zastosowanie
  • Kontrola jakości w trakcie magazynowania oleju,
  • Sprawdzanie jakości oleju napędowego przed zakupem.
  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 16/16
  Tytuł
  Sposób wyznaczania stopnia starzenia benzyn oraz jego zastosowanie do oceny jakości benzyn
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wyznaczania stopnia starzenia benzyn oraz jego zastosowanie do oceny jakości benzyn, podczas ich magazynowania, na zgodność z normami prawnymi. Pomiary wyko...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wyznaczania stopnia starzenia benzyn oraz jego zastosowanie do oceny jakości benzyn, podczas ich magazynowania, na zgodność z normami prawnymi. Pomiary wykonywane są techniką elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej z uzyskaniem w jej wyniku widm impedancyjnych w postaci wykresu Nyquista tj. zależności wartości urojonej składowej impedancji Zim od wartości rzeczywistej składowej impedancji Zre.  Analiza tej zależności pozwala na wyznaczenie szeregu parametrów charakteryzujących badane benzyny i pozwalających na określenie stopnia starzenia benzyn od wczesnego etapu tego procesu.

  Twórcy
  Krzysztof Noworyta, Piotr Bocian, Paweł Bukrejewski, Krzysztof Biernat
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Szybkość pomiaru,
  • Możliwość analizy wielu parametrów benzyny równocześnie,
  • Łatwość automatyzacji,
  • Pomiar umożliwia obserwację zmian widocznych na wczesnym etapie procesu starzenia.
  Słowa kluczowe
  benzyny, starzenie, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna
  Zastosowanie
  • Kontrola jakości w trakcie magazynowania paliw,
  • Sprawdzanie jakości benzyny przed zakupem.
  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 15/16
  Tytuł
  Polimery koordynacyjne oparte na jonach chromu (II)
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku są polimery koordynacyjne składające się z karboksylanowych związków organicznych (z wyłączeniem kwasu 1,3,5-benzenotrikarboksylowego) oraz jonów chromu (II). Wy...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku są polimery koordynacyjne składające się z karboksylanowych związków organicznych (z wyłączeniem kwasu 1,3,5-benzenotrikarboksylowego) oraz jonów chromu (II). Wynalazek dotyczy również sposobu syntezy polimerów koordynacyjnych składających się z karboksylanowych związków organicznych oraz jonów chromu (II). Polimery koordynacyjne będące przedmiotem wynalazku charakteryzują się tym, że zbudowane są anionowych molekuł organicznych zawierających przynajmniej dwie grupy karboksylanowe oraz z klasterów zawierających jednostki Cr2(OOCR)4, gdzie OOCR jest jedną z grup karboksylanowych łącznika organicznego. Sposób syntezy będący przedmiotem wynalazku umożliwia syntezę polimerów koordynacyjnych składających się z karboksylanowych związków organicznych oraz jonów chromu (II) poprzez prowadzenie reakcji chemicznej z wykorzystaniem odpowiednich łączników organicznych oraz prekursorów zawierających atomy chromu.

  Twórcy
  Michał Leszczyński, Arkadiusz Kornowicz, Janusz Lewiński
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Materiały będące przedmiotem wynalazku wykazują zdolność sorpcji gazów i cieczy,
  • Materiały będące przedmiotem wynalazku wykazują zdolność rozdziału mieszanin gazowych i ciekłych poprzez selektywną adsorpcję molekuł o dużym powinowactwie do materiału,
  • Materiały będące przedmiotem wynalazku wykazują aktywność katalityczną w procesach utleniania węglowodorów,
  • Materiały będące przedmiotem wynalazku mogą być modyfikowane przez zastosowanie reagentów utleniających lub elektrodonorowych,
  • Opracowana metody syntezy umożliwia otrzymanie polimerów koordynacyjnych chromu (II) w postaci monokryształów,
  • Opracowana metoda syntezy wykorzystuje substraty o niskiej toksyczności i umożliwia prowadzenie procesu w środowisku wodnym.
  Słowa kluczowe
  sorpcja gazów i cieczy, rozdział mieszanin gazów i cieczy, ogniwa i baterie, kataliza, ekologia
  Zastosowanie

  Wynalazek ma na celu zaproponowanie dogodnej metody otrzymywania polimerów koordynacyjnych chromu (II) zawierających jednostki Cr2(OOCR)4, których synteza do tej pory była nieosiągalna, bądź bardzo skomplikowana. Otwiera ona nowe możliwości pozyskania materiałów na bazie Cr(II) o unikalnych właściwościach. Polimery koordynacyjne będące przedmiotem wynalazku charakteryzują się selektywną sorpcją gazów i cieczy, mogą rozdzielać mieszaniny gazów i cieczy, posiadają właściwości „redox” pozwalające na zastosowanie ich przy budowie ogniw i baterii używanych w elektronice. Ponadto otrzymane tak materiały dzięki wbudowanym w strukturę atomom chromu mogą znaleźć zastosowanie w katalizie organicznej przy syntezie np. leków. Sama technologia pozwala na przyjazne środowisku prowadzenie syntezy polimerów koordynacyjnych chromu(II) w roztworach wodnych.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 14/16
  Tytuł
  Nasycalny absorber i sposób synchronizacji modów w laserze
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest nasycalny absorber i sposób synchronizacji modów, zwłaszcza do zastosowania w ultraszybkich laserach światłowodowych wykonanych z wykorzystaniem światłowod&...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest nasycalny absorber i sposób synchronizacji modów, zwłaszcza do zastosowania w ultraszybkich laserach światłowodowych wykonanych z wykorzystaniem światłowodów utrzymujących polaryzację (ang. Polarization Maintaining, PM).

  Twórcy
  Yuriy Stepanenko, Jan Szczepanek, Tomasz Kardaś, Michał Nejbauer, Czesław Radzewicz
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Samowzbudzenie
  • Generacja impulsów laserowych o dużej energii
  • Stabilność środowiskowa oscylatora laserowego
  Słowa kluczowe
  Ultrakrótkie impulsy laserowe, laser światłowodowy
  Zastosowanie

  Wzmacniacze światłowodowe, lasery przemysłowe.

  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce i w Europie
 • Oferta nr. 13/16
  Tytuł
  Nowy selektywny czujnik optyczny do oznaczania stężenia białek, w szczególności ludzkiej albuminy, z zastosowaniem polimerów wdrukowanych molekularnie i wykorzystaniem dwójłomności ciekłych kryształów
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest nowy optyczny chemoczujnik do oznaczania białek, a zwłaszcza albuminy surowicy krwi ludzkiej (ang. human serum albumin, HSA).  Elementem rozpoznającym tego czujnika...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest nowy optyczny chemoczujnik do oznaczania białek, a zwłaszcza albuminy surowicy krwi ludzkiej (ang. human serum albumin, HSA).  Elementem rozpoznającym tego czujnika jest przewodzący polimer bisbitiofenowy, wdrukowany molekularnie za pomocą HSA, osadzony na powierzchni płytki szklanej pokrytej półprzezroczystą warstewką złota.  Do detekcji białka związanego z warstwą MIP zastosowano zjawisko dwójłomności ciekłych kryształów. Im więcej cząsteczek białka było związanych z warstwą MIP tym bardziej zaburzona była struktura ciekłego kryształu, a co za tym idzie więcej światła przechodziło przez próbkę. Opracowany chemoczujnik pozwala na oznaczanie HSA w zakresie stężeń od 3 do 15 µM.

  Twórcy
  Maciej Cieplak, Rafał Węgłowski, Zofia Iskierko, Dorota Węgłowska, Piyush Sharma, Krzysztof Noworyta, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Po raz pierwszy zastosowano warstwę polimeru wdrukowanego molekularnie jako element rozpoznający optycznego chemoczujnika, w którym do detekcji analitu wykorzystano zjawisko dwójłomności cienkiej warstwy ciekłych kryształów,
  • Element rozpoznający chemoczujnika stanowiła warstwa polimeru wdrukowanego molekularnie (ang. molecularly imprinted polimer, MIP) o grubości 16 nm semi-kowalencyjnie wdrukowana albuminą surowicy krwi ludzkiej (HSA).
  Słowa kluczowe
  Albumina surowicy krwi ludzkiej (HSA), polimer wdrukowany molekularnie (MIP), chemoczujnik, ciekły kryształ, dwójłomność.
  Zastosowanie

  Opracowany i wykonany czujnik chemiczny umożliwia łatwe oznaczanie albuminy surowicy krwi ludzkiej (HSA) w zakresie stężeń od 0,2 do 1 mg/mL. Podwyższone stężenie HSA w moczu związane jest z uszkodzeniem nerek związanym z takimi chorobami jak cukrzyca i nadciśnienie.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 12/16
  Tytuł
  Makroporowata warstwa, o strukturze odwróconego opalu, poli(2,3'-bitiofenu) semi-kowalencyjnie wdrukowana powierzchniowo ludzką albuminą osocza krwi (HSA) i zastosowanie tej warstwy jako elementu rozpoznającego chemoczujnika do selektywnego oznaczania HSA
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest nowa makroporowata warstwa poli(2,3’-bitiofenu) w postaci odwróconego opalu wdrukowana albumina osocza krwi ludzkiej (HSA), procedura jej wytwarzania i zasto...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest nowa makroporowata warstwa poli(2,3’-bitiofenu) w postaci odwróconego opalu wdrukowana albumina osocza krwi ludzkiej (HSA), procedura jej wytwarzania i zastosowanie jej do konstrukcji chemoczujnika do oznaczania HSA. 

  Twórcy
  Marcin Dąbrowski, Maciej Cieplak, Piyush S. Sharma, Paweł Borowicz, Krzysztof Noworyta, Wojciech Lisowski, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wysokie parametry analityczne i użytkowe chemoczujnika, tzn. bardzo wysoka wykrywalność HSA oraz bardzo wysoka selektywność wobec substancji przeszkadzających, zwłaszcza małych białek,
  • Jednoczesne zastosowanie trzech strategii: (i) wdrukowywanie semi-kowalencyjne białek, (ii) wdrukowywanie powierzchniowe i (iii) rozwinięcie powierzchni polimeru poprzez wytworzenie go w postaci odwróconego opalu,
  • Zoptymalizowana procedura osadzania poli(2,3’-bitiofenu) na kryształach koloidalnych pozwala na otrzymywanie makroporowatej warstwy poli(2,3’-bitiofenu) w postaci odwróconego opalu oraz na precyzyjną kontrolę grubości tej warstwy. 

   

  Słowa kluczowe
  odwrócony opal, sferyczna nanocząstka krzemionkowa, kryształ koloidalny, makroporowatość, politiofen, powierzchniowe wdrukowywanie białek, wdrukowywanie semi-kowalencyjne, albumina osocza krwi ludzkiej
  Zastosowanie

  Opracowany chemoczujnik do oznaczania HSA może znaleźć zastosowanie w analizie klinicznej do diagnostyki, np. choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, szpiczaka mnogiego, niewydolności nerek i wątroby, etc., a także wszędzie tam, gdzie oznaczanie HSA jest istotne.  Ponadto, warstwa MIP może służyć wydzielania i do oczyszczania HSA z mieszaniny i wszędzie tam, gdzie istotna jest selektywna ekstrakcja HSA do fazy stałej. 

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce, możliwość rozszerzenia ochrony za granicą
 • Oferta nr. 10/16
  Tytuł
  Chemosensor z molekularnie wdrukowanym polimerem tiofenowym do selektywnego oznaczania nitrozoaminowych toksyn, zwłaszcza N-nitrozo-L-proliny
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest czujnik chemiczny (chemosensor), zawierający molekularnie wdrukowany polimer, do selektywnego oznaczania wybranych toksycznych N-nitrozoamin, w tym N-ni...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest czujnik chemiczny (chemosensor), zawierający molekularnie wdrukowany polimer, do selektywnego oznaczania wybranych toksycznych N-nitrozoamin, w tym N-nitrozo-L-proliny (Pro-NO).  W szczególności wynalazek obejmuje opracowywanie i wytwarzanie warstwy rozpoznającej N-nitrozo-L-prolinę i jej otrzymywanie metodą wdrukowania molekularnego, jak również zastosowania tak otrzymanej warstwy jako elementu rozpoznającego czujników chemicznych do selektywnego oznaczania wybranych toksycznych N-nitrozoamin w żywności pochodzenia zwierzęcego, które mogą być przyczyną przewlekłych chorób, na przykład poważnych zaburzeń hormonalnych i raka.

  Twórcy
  Patrycja Łach, Maciej Cieplak, Piyush S. Sharma, Zofia Iskierko, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Oznaczanie szkodliwych N-nitrozoamin w żywności za pomocą czujników elektrochemicznych jest tańsze, szybsze i prostsze niż stosowana do tej pory metoda ekstrakcji do fazy stałej (SPE) poprzedzająca chromatografię gazową sprzężoną ze spektrometrią mas (GC-MS), czy wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC).
  • Czujniki chemiczne są trwałe, selektywne, i niedrogie, w przeciwieństwie do czujników biologicznych, które również mogą być stosowane do oznaczania szkodliwych związków chemicznych występujących w żywności.
  • Opracowany i wykonany czujnik chemiczny umożliwia selektywne oznaczanie wybranych N-nitrozoamin w białkowych produktach spożywczych bez ich wydzielania z matrycy ich występowania.
  • Warstwa rozpoznająca czujnika chemicznego zawiera polimer wdrukowany molekularnie (MIP) zdolny do rozpoznania N-nitrozo-L-proliny.
  • Wysoka wykrywalność chemoczujnika umożliwia oznaczanie N-nitrozo-L-proliny w białkowych produktach spożywczych.
  • Zaprojektowany i wykonany czujnik chemiczny stanowi obiecujące narzędzie do selektywnego oznaczania N-nitrozo-L-proliny względem substancji przeszkadzających, takich jak mocznik, glukoza, czy adrenalina. 
  Słowa kluczowe
  czujnik chemiczny, polimer wdrukowany molekularnie, polimer przewodzący, elektropolimeryzacja, N-nitrozo-L-prolina, N-nitrozoamina, chemia żywności
  Zastosowanie

  Toksyczne N-nitrozoaminy pojawiają się w białkowych produktach spożywczych, takich jak wieprzowina, baranina, ryby, czy drób, jeśli się je smaży, piecze, lub gryluje w zbyt wysokich temperaturach. Również konserwowanie żywności, polegające na jej suszeniu, soleniu, czy wędzeniu, może doprowadzić do powstawania w niej N-nitrozoamin.  Długotrwałe spożywanie tych toksyn, nawet w niewielkich ilościach, może być przyczyną wielu przewlekłych chorób, poważnych zaburzeń hormonalnych i raka. Zastosowanie chemosensorów do selektywnego oznaczania N-nitrozoamin to mniej czasochłonna i tańsza alternatywa stosowanych dotychczas metod ekstrakcji do fazy stałej poprzedzającej GC-MS i HPLC. Zastosowanie polimeru wdrukowanego molekularnie jako elementu rozpoznającego czujnika chemicznego umożliwia selektywne oznaczanie  N-nitrozo-L-proliny w białkowych produktach spożywczych bez wydzielania jej z matrycy jej występowania. Opracowany chemoczujnik jest łatwy do wykonania i nadaje się do wielokrotnych oznaczeń, co ułatwia jego zastosowanie do oznaczania wybranych toksyn w żywności.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce, możliwość rozszerzenia ochrony za granicą
 • Oferta nr. 9/16
  Tytuł
  Matryca pektynowa, sposób jej otrzymywania oraz jej zastosowanie w syntezie nanocząstek złota, elektrochemii oraz mikrobiologii
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest matryca pektynowa, zwłaszcza do stosowania w syntezie nanocząstek złota, oraz matryca wypełniona nanocząstkami złota. Wynalazek obejmuje również sposób otrz...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest matryca pektynowa, zwłaszcza do stosowania w syntezie nanocząstek złota, oraz matryca wypełniona nanocząstkami złota. Wynalazek obejmuje również sposób otrzymywania matrycy, oraz jej zastosowanie w elektrochemii szczególnie do utleniania cukrów oraz jako pokrycie antybakteryjne.

  Twórcy
  Joanna Dolińska, Marcin Opałło, Kinga Matuła, Łukasz Richter
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • prosta synteza
  • brak dodatkowych środków redukujących
  • przyjazna środowisku
  • nieuwalnianie jonów do środowiska
  • katalizator reakcji elektroutleniania cukrów
  Słowa kluczowe
  złoto, nanocząstki, cukry, bakterie, antybakteryjność
  Zastosowanie

  Jako katalizator do reakcji elektrodwych np. elektroutleniania cukrów, oraz jako materiał o właściwościach bakteriobójczych.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce, możliwość rozszerzenia ochrony za granicą
 • Oferta nr. 7/16
  Tytuł
  Warstwa rozpoznająca epitop glutenu i jej otrzymywanie metodą wdrukowywania molekularnego z zastosowaniem pochodnych tiofenu ...
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem zgłoszenia patentowego jest cienka warstwa polimeru molekularnie wdrukowanego epitopem (fragmentem) glutenu o kolejności aminokwasów PQQPFPQQ.  Zgłoszenie opisuje metodę syn...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem zgłoszenia patentowego jest cienka warstwa polimeru molekularnie wdrukowanego epitopem (fragmentem) glutenu o kolejności aminokwasów PQQPFPQQ.  Zgłoszenie opisuje metodę syntezy tej warstwy, sposób usuwania z niej szablonu, tj. epitopu glutenu, a także jej zastosowanie jako elementu rozpoznającego w czujniku chemicznym do oznaczania tego epitopu, jak również glutenu. Tranzystor polowy z zewnętrzną bramką (EG-FET) został zastosowany jako przetwornik sygnału detekcji w tym chemoczujniku.

  Twórcy
  Zofia Iskierko, Marta Sosnowska, Piyush S. Sharma, Krzysztof Noworyta, Francis D'Souza, Bandi Venugopal, Tiziana Benincori, Giulio Appoloni, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Szybkie i proste przygotowanie rozpoznającej warstwy polimeru,
  • Możliwość łatwej integracji warstwy z różnymi przetwornikami,
  • Odporność warstwy na niekorzystne warunki fizykochemiczne, np. wysoka temperatura, obecność rozpuszczalników organicznych,
  • Wysoka czułość i selektywność oznaczeń epitopu,
  • Krótki czas odpowiedzi chemoczujnika EG-FET z opracowaną warstwą rozpoznającą.
  Słowa kluczowe
  alergen, celiakia, czujnik chemiczny, gluten, epitop, polimer wdrukowany molekularnie (MIP), tranzystor polowy, tranzystor polowy z zewnętrzną bramką (EG-FET)
  Zastosowanie

  Zastosowanie w czujnikach chemicznych do oznaczania zawartości glutenu w produktach spożywczych.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 6/16
  Tytuł
  Sposób wykrywania bakterii Salmonella spp, Cronobacter spp oraz Listeria monocytogenes w żywności
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wykrywania bakterii Salmonella spp, Cronobacter spp. oraz L. monocytogenes w żywności przy wykorzystaniu metod hodowlanych sprzężonych z powierzchniowo wzmo...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wykrywania bakterii Salmonella spp, Cronobacter spp. oraz L. monocytogenes w żywności przy wykorzystaniu metod hodowlanych sprzężonych z powierzchniowo wzmocnioną spektroskopią Ramana. W wynalazku wykorzystane zostały tylko dwa etapy metod ISO. Po tych etapach, zamiast przeprowadzania czasochłonnych procedur biochemicznych, wykorzystano wzmocnioną powierzchniowo spektroskopię Ramana w celu detekcji i identyfikacji bakterii.

  Twórcy
  Dorota Korsak, Agnieszka Michota-Kamińska, Evelin Witkowska, Monika Księżopolska-Gocalska
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Skrócenie procedury detekcji bakterii patogennych w żywności
  Słowa kluczowe
  ISO, Listeria monocytogenes, Salmonellla, Cronobacter, SERS
  Zastosowanie

  Przemysł spożywczy

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe Polsce
 • Oferta nr. 4/16
  Tytuł
  Sposób wytwarzania usieciowanych monowarstw nanometalicznych (membran) na granicy faz ciecz-ciecz oraz stosowane w tym sposobie urządzenie do redukcji powierzchni granicy faz ciecz-ciecz
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek ujawnia nową metodę wytwarzania stałych, usieciowanych monowarstw nanometalicznych w postaci membran o grubości odpowiadającej średnicy jednej nanocząstki na granicy faz ciecz-ciecz. Uzys...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek ujawnia nową metodę wytwarzania stałych, usieciowanych monowarstw nanometalicznych w postaci membran o grubości odpowiadającej średnicy jednej nanocząstki na granicy faz ciecz-ciecz. Uzyskiwane monowarstwy zbudowane są z nacząstek metali takich jak złoto, srebra, pallad, platyna lub mieszaniny tych nanocząstek o dowolnym składzie. W procesie wytwarzania membran wykorzystywane są zjawiska samoorganizacji materii na granicy faz ciecz-ciecz. Istotnym elementem jest projekt układu (IRS), który pozwala w sposób dowolny redukować dostępną dla nanoobiektów powierzchnię granicy faz dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie dystansu pomiędzy nanoobiektami i po dodatku czynników sieciujących wytworzenie stabilnych membran (których powierzchnia może wynosić kilka cm2) połączonych wiązaniami kowalencyjnymi. Układ IRS, którego koszt wytworzenia to kilka złotych stanowi alternatywę dla kosztownej wagi Langmuir-Blodgett.

  Twórcy
  Tomasz Andryszewski, Michalina Iwan, Marcin Fiałkowski
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Proces samoorganizacji prowadzony jest w specjalnie zaprojektowanym do tych celów układzie, którego koszt wytworzenia nie przekracza 2PLN a materiały do jego wytworzenia są łatwo dostępne
  • Aby uzyskać monowarstwy metaliczne nie jest wymagane stosowanie kosztownej wagi Languira-Blodgett
  • W procesie tym uzyskiwane są usieciowane kowalencyjnie monowarstwy metaliczne o powierzchni kilku cm2, które składać się mogą z nanocząstek metali takich jak złoto, srebro, pallad, platyna lub mieszanin tych nanocząstek o dowolnym składzie
  • Proces tworzenia monowarstwy prowadzony jest na granicy faz ciecz-ciecz
  • Układ posiada system samoregulacji dzięki któremu zawsze powstaje membrana w postaci monowarstwy metalicznej

   

  Słowa kluczowe
  Nanocząstki metali, kowalencyjnie związana monowarstwa metaliczna, zjawiska samoorganizacji na granicy faz ciecz-ciecz
  Zastosowanie

  Metoda może być z powodzeniem wykorzystywana przez laboratoria badawcze oraz firmy, które specjalizują się w wytwarzaniu nowoczesnych układów elektronicznych takich jak fotoogniwa lub diody OLED. Dodatkowo wytworzone membrany mogą znaleźć zastosowanie jako podłoża SERS. Substancje nieorganiczne, chemia nieorganiczna, ekologia, recykling i odzysk

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce, możliwość rozszerzenia ochrony za granicą
 • Oferta nr. 3/16
  Tytuł
  Wielokolorowa migawka optyczna do modulacji natężenia wiązki laserowej i sposób szybkiego przełączania centralnej długości fali impulsów laserowych z zastosowaniem tej migawki
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest wielokolorowa migawka optyczna do modulacji natężenia wiązki laserowej i sposób szybkiego przełączania centralnej długości fali impulsów laserowych z zastos...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest wielokolorowa migawka optyczna do modulacji natężenia wiązki laserowej i sposób szybkiego przełączania centralnej długości fali impulsów laserowych z zastosowaniem tej migawki.

  Twórcy
  Michał Nejbauer,Yuriy Stepanenko, Tomasz Kardaś, Czesław Radzewicz, Paweł Wnuk, Jan Szczepanek
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Prostota układu
  • Szybki i duży skok centralnej długości fali
  Słowa kluczowe
  Migawka optyczna, laserowa mikroobróbka materiałów, lasery femtosekundowe
  Zastosowanie

  Laserowa mikroobróbka materiałów

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce, możliwość rozszerzenia ochrony za granicą
 • Oferta nr. 2/16
  Tytuł
  Białko pVII z mutacją punktową bakteriofaga filamentowego M13 oraz zastosowanie białka pVII z mutacją punktową bakteriofaga M13 do specyficznego wiązania nanomateriałów węglowych, zwłaszcza nanowłókien węglowych
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek przedstawia białko pVII z mutacją punktową bakteriofaga filamentowego M13 (pVII-mutant-M13) i jego specyficzne właściwości do wiązania nanowłókien węglowych (CNF) (Fig. 1). Wydajno...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek przedstawia białko pVII z mutacją punktową bakteriofaga filamentowego M13 (pVII-mutant-M13) i jego specyficzne właściwości do wiązania nanowłókien węglowych (CNF) (Fig. 1). Wydajność (efektywność) wiązania CNF przez fagi z zmutowanym białkiem pVII, jest prawie o dwa rzędy wielkości większa od efektywności wiązania CNF przez fagi M13 z niemodyfikowanym białkiem pVII (pVII-M13) (Fig. 2). Specyficzne wiązanie białka pVII-mutant-M13 z CNF  potwierdzone zostało również za pomocą mikroskopu sił atomowych (Fig. 4) oraz transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) (Fig. 5). CNF wiązane jest przez końce faga, gdzie pVII się znajduje. Wiązania pVII-mutant-M13 nie obserwowano w przypadku, gdy zastosowano inne nanomateriały węglowe np. zredukowany tlenek grafenu (rGO), jednościenne (SWCNT) oraz wielościenne (MWCNT) nanorurki węglowe, zaś bardzo słabe wiązanie zaobserwowano dla grafitu (Gr). Zostało to potwierdzone na podstawie obliczonej wydajności wiązania (Fig. 3) oraz przy pomocy TEM (Fig. 6)

  Twórcy
  Katarzyna Szot-Karpińska, Piotr Golec, Adam Leśniewski, Grzegorz Węgrzyn, Marcin Łoś
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Zgodnie z wynalazkiem, białko pVII faga filamentowego M13 z mutacją punktową charakteryzuje się tym, że specyficznie wiąże się z nanowłóknami węglowymi umożliwiając tworzenie hybrydowych materiałów (bionanomateriałów) o bardziej rozwiniętej powierzchni.
  • Korzystnie białko pVII zawiera mutację punktową.
  • Korzystnie, mutacja punktowa białka pVII polega na zamianie pojedynczego nukleotydu adeniny na guaninę w pozycji 1142, w rezultacie kodon dla glutaminy zostaje zastąpiony kodonem dla argininy w kodującym białku pVII - pVII mutant-M13 (Tabela 1).
  • Korzystnie, białko pVII z mutacją punktową występuje w stworzonym przez nas bakteriofagu filamentowym
  • Korzystnie, białko pVII z mutacją punktową wiąże nanomateriały, korzystniej nanomateriały węglowe, najkorzystniej nanowłókna węglowe.
  • Korzystnie, wspomniane CNF mają średnice od 10 do 500 nm, korzystniej od 50 do 150 nm.
  • Korzystnie, bardzo duża wydajność wiązania białka pVII z mutacją punktową faga M13 z nanowłóknami węglowymi, która wyrażona jest jako stosunek ilości fagów M13 wymytych po etapach wiązania do CNF i odpłukaniu fagów niezwiązanych z CNF (w skrócie O), do całkowitej liczby fagów inkubowanych z nanowłóknami węglowymi CNF (w skrócie I) wyrażone jako współczynnik O/I. Wydajność wiązania CNF przez fagi z zmutowanym białkiem pVII, jest prawie o dwa rzędy wielkości większa od efektywności wiązania CNF przez fagi M13 z niemodyfikowanym białkiem pVII.
  • Obecny wynalazek obejmuje także zastosowanie białka pVII z mutacją punktową bakteriofaga M13 do specyficznego wiązania nanomateriałów węglowych, zwłaszcza nanowłókien węglowych.
  • Korzystnie, specyficzne wiązanie białka pVII z mutacją punktową faga M13 nie występuje z innymi nanomateriałami, korzystniej z innymi nanomateriałami węglowymi, najkorzystniej z grafitem, zredukowanym tlenkiem grafenu, jednościennymi oraz wielościennymi nanorurkami węglowymi.
  Słowa kluczowe
  białko pVII, bakteriofag filamentowy M13,nanomateriały węglowe, nanowłókna węglowe, hybrydowe nanomateriały
  Zastosowanie

  Białko pVII faga filamentowego M13 z mutacją punktową charakteryzuje się tym, że specyficznie wiąże się z nanowłóknami węglowymi umożliwiając tworzenie hybrydowych materiałów (bionanomateriałów) o bardziej rozwiniętej powierzchni niż same nanowłókna węglowe. Materiały takie mogą znaleźć zastosowanie w elektrochemii, jako materiał do modyfikacji elektrod. Z kolei takie elektrody mogą być wykorzystane do tworzenia superkondensatorów, ogniw paliwowych, baterii litowo-jonowych oraz czujników elektrochemicznych. Mogą również służyć jako podłoża do unieruchamiania biocząsteczek, np. DNA. Tak więc, takie materiały hybrydowe (bionanomateriały) mogą znaleźć zastosowanie w biologii, medycynie, optyce czy też elektronice.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce, możliwość rozszerzenia ochrony za granicą
  Załączniki
 • Oferta nr. 1/16
  Tytuł
  Prekursor chelatującego ligandu karbenowego, izomeryczne kompleksy zawierające ligand chelatujący utworzony z tego prekursora oraz ich zastosowanie jako katalizatora metatezy olefin
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek dotyczy katalizatora metatezy olefin, który uaktywnia się dopiero pod wpływem podwyższonej temperatury lub światła. Katalizator wykazuję szczególną skuteczność w reakcji pol...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek dotyczy katalizatora metatezy olefin, który uaktywnia się dopiero pod wpływem podwyższonej temperatury lub światła. Katalizator wykazuję szczególną skuteczność w reakcji polimeryzacji olefin z otwarciem pierścienia (ROMP).

  Twórcy
  Volodymyr Sashuk
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Bardzo stabilny zarówno w roztworze jak i w ciele stałym,
  • Praktycznie nieaktywny w temperaturze pokojowej (konwersja monomeru w polimer w jego obecności wynosi poniżej 0.2 % po dwóch tygodniach),
  • Wysoka temperatura aktywacji (około 100°C),
  • Możliwość aktywacji promieniowaniem UV.
  Słowa kluczowe
  Latentny katalizator rutenowy, metateza olefin
  Zastosowanie

  Polimery, wzornictwo polimerami.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce, możliwość rozszerzenia ochrony za granicą
 • Oferta nr. 8/15
  Tytuł
  Sposób odzyskiwania złota zwłaszcza z odpadów laboratoryjnych i zastosowanie tego sposobu
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek ujawnia nową metodę odzyskiwania złota z odpadów, w których metal ten występuje w postaci nanocząstek pokrytych organicznymi lub nieorganicznymi ligandami. Metoda pozwala ro...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek ujawnia nową metodę odzyskiwania złota z odpadów, w których metal ten występuje w postaci nanocząstek pokrytych organicznymi lub nieorganicznymi ligandami. Metoda pozwala roztwarzać nanocząstki znajdujące się w roztworach wodnych lub organicznych, związane chemicznie lub fizykochemicznie z porowatą powierzchnią, lub na powierzchni ciał stałych, oraz przekształcanie ich do postaci soli tetrachloro-`lub tetrabromozłocianów (III) litowców lub amonu, a także ponowne wykorzystanie w/w soli do syntezy stabilnych nanocząstek złota.

  Twórcy
  Tomasz Andryszewski, Michalina Iwan, Marcin Fiałkowski, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • koszt surowców niezbędnych do odzyskania 1g złota o wartości rynkowej 142 PLN to jedynie 4,20 PLN,
  • otrzymane produkty w postaci nieorganicznych soli złota dają się łatwo oddzielić od organicznych oraz nieorganicznych zanieczyszczeń i odznaczają się wysokim stopniem czystości,
  • reakcja prowadzona jest w temperaturze pokojowej i odznacza się wysoką wartością stałej kinetycznej,
  • z uzyskanych soli ponownie można przygotować nanocząstki
  Słowa kluczowe
  recykling złota, nanocząstki metaliczne, nanoodpady metaliczne, synteza nanocząstek metali
  Zastosowanie

  Metoda może być z powodzeniem wykorzystywana przez laboratoria badawcze oraz firmy, które wytwarzają odpady ciekłe (organiczne lub nieorganiczne) lub stałe zawierające złoto w postaci nanocząstek lub koloidu o dowolnym pokryciu, rozmiarze i kształcie. Ujawniona metoda nie wymaga specjalistycznego wyposażenia.

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 7/15
  Tytuł
  Sposób oznaczania nanocząstek złota w zawiesinie oraz przepływowy układ pomiarowy do realizacji tego sposobu
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek dotyczy sposobu oznaczania nanocząstek złota (AuNPs) w zawiesinie z zastosowaniem układu do analizy wstrzykowo-przepływowej (FIA) zaopatrzonego w elektrochemiczną celkę pomiarową. Podczas...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek dotyczy sposobu oznaczania nanocząstek złota (AuNPs) w zawiesinie z zastosowaniem układu do analizy wstrzykowo-przepływowej (FIA) zaopatrzonego w elektrochemiczną celkę pomiarową. Podczas oznaczania zawiesinę AuNPs zawartą w próbce poddaje się reakcji elektrokatalicznej i jednocześnie procesowi elektrorozpuszczania. Wynalazek dotyczy również układu do realizacji powyższego sposobu analizy.

  Twórcy
  Dominika Ogończyk, Mateusz Gocyła, Marcin Opałło
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Badania nad elektrochemicznymi właściwościami AuNPs są obecnie szeroko zakrojone, jakkolwiek dotychczas niewiele jest doniesień literaturowych dotyczących elektrochemicznych właściwości ich zawiesin. Znane sposoby detekcji elektrochemicznej zawiesin AuNPs opierają się na: (i) reakcjach ich utleniania bądź (ii) wykorzystaniu ich właściwości elektrokatalitycznych,
  • Nieoczekiwanie okazało się, że możliwa jest elektrochemiczna detekcja AuNPs w zawiesinach, bazująca jednocześnie na ich właściwościach elektrokatalitycznych i elektrorozpuszczaniu (utlenianie AuNPs),
  • Opracowana metodologia umożliwia prowadzenie czułych analiz AuNPs w sposób ciągły, gdyż wyeliminowany jest efekt pamięci elektrody (generalnie NPs silnie adsorbują się do powierzchni elektrody),
  • Nieoczekiwanie, w/w metodologia może być zaimplementowana do warunków analizy wstrzykowo-przepływowej (FIA; technika hydrodynamiczna), co umożliwia ciągłą analizę AuNPs. Prowadzenie pomiarów w systemie FIA umożliwia obróbkę (przeprowadzenie zadanych/zaprojektowanych operacji) analizowanych próbek AuNPs w sposób bardzo powtarzalny, łatwą mechanizację postępowania i krótki czas analizy,
  • Opracowany system FIA umożliwia ciągłe, szybkie i powtarzalne analizy zawiesin AuNPs w szerokim zakresie ich stężeń (10-13 – 10-7 mol nanoobiektów L-1).
  Słowa kluczowe
  Nanocząstki złota, zawiesina, elektrochemiczna detekcja, analiza wstrzykowo-przepływowa
  Zastosowanie

  W zakresie zdrowia publicznego czy monitoring środowiska.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 6/15
  Tytuł
  Sposób wytwarzania polimeru z promotorową sekwencją TATAAA w sztucznej kasecie TATA oraz zastosowanie tego polimeru do rozpoznawania i/lub selektywnego oznaczania sześcionukleotydowej sekwencji DNA
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania polimeru ze sztuczną kasetą TATA (ang. TATA box) o sześcionukleotydowej sekwencji promotorowej TATAAA (T-tymina, A-adenina). W komórkach...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania polimeru ze sztuczną kasetą TATA (ang. TATA box) o sześcionukleotydowej sekwencji promotorowej TATAAA (T-tymina, A-adenina). W komórkach eukariotycznych kaseta TATA przyłącza białko wiążące TATA (ang. TATA-binding protein, TBP), umożliwiając polimerazie RNA rozpoznanie promotora genu i rozpoczęcie transkrypcji DNA. Ponadto wynalazek obejmuje zastosowanie warstwy rozpoznającego polimeru wdrukowanego molekularnie (ang. molecularly imprinted polymer, MIP), jako elementu rozpoznającego czujnika chemicznego do wykrywania i/lub selektywnego oznaczania sześcionukleotydowego DNA, w płynach ustrojowych pacjenta. Wynalazek obejmuje również zastosowanie warstwy rozpoznającej MIPu do badania oddziaływań z aminokwasami, które oddziaływują z kasetą TATA. Wynalazek ma zastosowanie w inżynierii genetycznej, zwłaszcza do testów genetycznych przy wczesnym wykrywaniu dziedzicznych chorób genetycznych oraz do badań podstawowych modelu transkrypcji DNA.

  Twórcy
  Agnieszka Pietrzyk-Le, Katarzyna Bartołd, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • W wynalazku przedstawiamy innowacyjną ideę syntetycznej genetyki naśladującą rozpoznawanie genetyczne do otrzymania sztucznej kasety TATA (ang. TATA box) za pomocą wdrukowania molekularnego,
  • Wynalazek nasz rozszerza koncepcję syntetycznej genetyki, z molekularnie wdrukowanymi polimerami (ang. molecularly imprinted polymers, MIPs), w rozwijającą się dziedzinę nanotechnologii DNA,
  • Polimer molekularnie wdrukowany oligonukleotydem o sekwencji TATAAA (MIP-TATAAA) można łatwo otrzymać w postaci trwałych i odpornych na działanie nukleaz cienkich warstw i osadzić go na przewodzących podłożach o nietypowych powierzchniach,
  • Wytworzony polimer, jako matryca ze sztuczną kasetą TATA umożliwia rozpoznawanie aminokwasów występujących w naturalnym białku, które wiąże TATA,
  • Warstwa rozpoznająca MIP-TATAAA wykrywa niedopasowanie pojedynczych nukleozasad w TATAAA,
  • Sztuczną kasetę TATA zsyntetyzowano w celu zilustrowania możliwych dróg łączenia chemii bioanalitycznej z genetyką,
  • Nasze wyniki wprowadzają nas w nową erę syntetycznej genetyki, o potencjalnym zastosowaniu w biotechnologii i medycynie molekularnej. Co więcej, umożliwiają one badania molekularnego mechanizmu transkrypcji.
  Słowa kluczowe
  Sztuczna sekwencja promotorowa TATAAA, sztuczna kaseta TATA, białko wiążące TATA, aminokwasy, polimer molekularnie wdrukowany, choroby genetyczne, transkrypcja, model transkrypcji DNA, DNA i PNA.
  Zastosowanie

  Wynalazek ma zastosowanie w inżynierii genetycznej, zwłaszcza do testów genetycznych przy wczesnym wykrywaniu dziedzicznych chorób genetycznych oraz do badań podstawowowych modelu transkrypcji DNA.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 5/15
  Tytuł
  Warstwa polimeru przewodzącego poli(3,3'-bitiofenu), sposób jej otrzymywania i jej zastosowanie do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania kreatyniny i/lub kwasu askorbinowego
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania warstwy rozpoznającego polimeru zawierającego 3,3'-bitiofen na elektrodach przewodzących za pomocą polimeryzacji elektrochemiczej z roztworu 3,...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania warstwy rozpoznającego polimeru zawierającego 3,3'-bitiofen na elektrodach przewodzących za pomocą polimeryzacji elektrochemiczej z roztworu 3,3'-bitiofenu jako monomeru funkcyjnego. Proces osadzania prowadzony jest w mieszaninie polarnych rozpuszczalników organicznych, w kontrolowanej temperaturze w zakresie od 22oC do 34oC. Ponadto wynalazek obejmuje zastosowanie tak otrzymanych warstw rozpoznających jako elementu rozpoznającego chemicznego czujnika impedymetrycznego do selektywnego oznaczania kreatyniny i/lub kwasu askorbinowego, zwłaszcza w płynach ustrojowych.

  Twórcy
  Piotr Bocian, Marta Sosnowska, Paweł Borowicz, Krzysztof Noworyta
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Prostota konstrukcji.
  • Trwałość i odporność chemiczna warstwy rozpoznającej.
  • Wysoka selektywność i wykrywalność chemoczujnika.
  • Możliwość wykrywania dwóch analitów równocześnie.
  Słowa kluczowe
  Kreatynina, kwas askorbinowy, polimery przewodzące, chemoczujniki, biomarkery, choroby nerek
  Zastosowanie

  Tworzywa sztuczne, Polimery, Chemia analityczna, Diagnostyka Medyczna, Metody i aparatura analityczna

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 4/15
  Tytuł
  Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób nanoszenia analitu na podłoże (substrat) SES (spektroskopii wzmacnianej powierzchniowo) obejmujący proces osadzania w polu elektrycznym, charakteryzujący si...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób nanoszenia analitu na podłoże (substrat) SES (spektroskopii wzmacnianej powierzchniowo) obejmujący proces osadzania w polu elektrycznym, charakteryzujący się tym że zawiera etapy: umieszczenie substratu w układzie; naniesienie roztworu; osadzanie analitu w polu elektrycznym w określonym czasie. Zaprezentowane rozwiązanie poprawia jednorodność wyników oraz czułość pomiaru.

  Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana (SERS) to technika analityczna, pozwalająca w założeniach na osiągnięcie najwyżej czułości – detekcji pojedynczych molekuł. Do działania metoda wymaga odpowiednio wzmacniającego podłoża (nośnika), pokrytego nanostukturami metali, na który nakładany jest analit. Jednak choć techniki produkcji coraz doskonalszych podłoży są rozwijane od wielu lat, problem efektywnego nakładania na nie analitu, choć równie ważny jak jakość samego podłoża, nadal stanowi wyzwanie.

  Prezentowana metoda pozwala na efektywne i szybkie osadzenie analitu na powierzchni SERS‑aktywnej. Umożliwia to skrócenie analizy z wielu godzin do zaledwie kilku minut, a także poprawia jednorodność i jakość uzyskanych wyników.

  Metoda polega na osadzaniu analitu na powierzchni za pomocą przyłożonego zmiennego pola elektrycznego. Naładowane cząsteczki analitu poruszają się pod wpływem pola elektrycznego, co pozwala to na ich ściągnięcie i osadzenie na powierzchni.Metoda została przetestowana na serii podłoży przygotowanych wg patentu P-408785, pokrytych warstwą nanocząstek srebra. Zaprojektowano i przygotowano działający prototyp celki do osadzania analitu na podłoża SERS-aktywne (Rysunek 1). Wykorzystanym analitem testowym był kwas 4-merkaptobenzoesowy (PMBA). Opracowana metoda pozwoliła na uzyskanie jednorodnych widm, przy jednoczesnym skróceniu czasu analizy z 20 godzin do 5 minut oraz zmniejszeniu użytej objętości z 2 ml do 160 µl (Rysunek 2). Najkorzystniejszy zakres użytych częstotliwości został obliczony teoretycznie i był w dobrej zgodności z danymi eksperymentalnymi. Stanowi to dowód na to, że możliwe jest dopasowanie częstotliwości do danego typu analitu wyłącznie na podstawie teoretycznych rozważań.

  Twórcy
  Łukasz Richter, Jan Paczesny, Monika Księżopolska-Gocalska, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • szybka i wygodna metoda osadzania analitu z roztworu
  • zwiększenie jednorodności oraz czułości pomiarów
  Słowa kluczowe
  spektroskopia wzmacniana powierzchniowoosadzanie analitu, pole elektryczne
  Zastosowanie

  Chemia analityczna, Diagnostyka, Farmacja i Leki, Medycyna środowiskowa i sportowa, Metody i aparatura analityczna, Techniki elektryczne

  Badania nad coraz doskonalszymi podłożami do wzmacnianej powierzchniowo spektroskopii Ramana (SERS) trwają nieprzerwanie od wielu lat. Jednak samo podłoże dobrej jakości nie wystarcza do przeprowadzenia skutecznej analizy. Potrzeba jeszcze nałożyć na nie badany analit. Aby tego dokonać zazwyczaj zanurza się podłoże w kilku mililitrach próbki na kilka do kilkunastu godzin. Etap ten bardzo wydłuża cały pomiar. Dodatkowo nawet wtedy nie ma pewności, że analit jest osadzony równomiernie na powierzchni SERS-aktywnej. A tylko takie osadzenie analitu pozwoli na uzyskanie powtarzalnych rezultatów, które umożliwią wyciąganie wiążących wniosków. Problem nakładania analitu na podłoże wciąż stanowi jedno z większych wyzwań stojących na drodze ku powszechnemu wykorzystaniu techniki SERS. Metoda przedstawiona przez nas stanowi rozwiązanie tego zagadnienia.

  Przedstawione zgłoszenie patentowe może stanowić podstawę do stworzenia urządzenia pozwalającego na osadzenie analitu z roztworu na podłoże nie tylko do techniki SERS, ale także do dowolnej spektroskopii wzmacnianej powierzchniowo, jak na przykład powierzchniowo wzmacniana luminescencja, powierzchniowo wzmacniana fluorescencja, powierzchniowo wzmacniana absorpcja w zakresach UV-Vis oraz IR, techniki SPR (z ang. „surface plasmon resonance”) czy LSPR (z ang. „localized surface plasmon resonance”). Dzięki takiemu urządzeniu, każda analiza tego typu będzie trwała kilka minut, co pozwoli na drastycznie skrócenie czasu, potrzebnego na uzyskanie wyników. Dodatkowo poprawia ona zarówno jakość, jednorodność, jak i efektywne uzyskane wzmocnienie. Takie rozwiązanie znacząco polepszy zarówno wszelkie testy (chemiczne, biochemiczne i inne) oparte o techniki wzmacniane powierzchniowo (w tym SERS), stosowane w medycynie, przemyśle spożywczym czy badaniach środowiskowych, a także pozwoli na znaczące przyspieszenie badań, prowadzonych w wielu ośrodkach naukowych.

  Przedstawione przez nas rozwiązanie stanowi ulepszenie każdej analizy SERS, w której analit obecny w próbce ma ładunek (co w rzeczywistości ma miejsce w większość przypadków). Przydatne jest zatem w każdej dziedzinie, w której znajduje zastosowanie sama technika SERS.

  Rejestrowane widma SERS dają „odcisk palca” badanych substancji - są na tyle specyficzne, że nie ma konieczności znakowania badanych molekuł (Nature Methods 2010, 7, 36). Podłoża te mogą być wykorzystywane w analizach biomedycznych na przykład w identyfikacji bakterii. Powszechnie stosowane metody, oparte głownie na technice PCR, są złożone i czasochłonne. Analiza bakterii przy pomocy techniki SERS mogłaby natomiast posłużyć do uzyskiwania widm charakterystycznych dla konkretnych gatunków bakterii, a to z kolei do stworzenia bazy widm, która pozwoliłaby w szybki i mało skomplikowany sposób pomóc w określeniu przynależności gatunkowej tych mikroorganizmów. Taka analiza znajdowałaby zastosowanie zarówno w przemyśle spożywczym, jak i w badaniach środowiskowych. Przede wszystkim jednak byłaby niezwykle ważna w medycynie, kiedy to życie pacjenta z infekcją bakteryjną zależy często od zastosowania odpowiedniego leku skierowanego przeciwko konkretnemu mikroorganizmowi, a to - od szybkiego i bezbłędnego zdiagnozowania choroby, na którą cierpi pacjent.

  SERS ma ogromny potencjał w wykrywaniu wirusów m.in. w ochronie zdrowia, produkcji żywności, procesach biotechnologicznych, ochronie roślin oraz wykrywaniu potencjalnego ataku bronią biologiczną. Innym potencjalnym polem zastosowań jest analiza obecności i rodzaju narkotyków.

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 3/15
  Tytuł
  Sposób synchronizacji czasowej laserów impulsowych
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek dotyczy metody synchronizacji czasowej laserów z istotną różnicą częstości powtarzania impulsów.

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek dotyczy metody synchronizacji czasowej laserów z istotną różnicą częstości powtarzania impulsów.

  Twórcy
  Paweł Wnuk, Yuriy Stepanenko, Michał Nejbauer, Czesław Radzewicz, Piotr Skibiński, Jan Szczepanek
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Sposób pozwala na synchronizację dwóch źródeł laserowych z jitterem czasowym na poziomie 25 ps,
  • Rozwiązanie korzysta z elektronicznej synchronizacji – znacznie tańszej od synchronizacji optycznej.
  Słowa kluczowe
  laser, synchronizacja elektroniczna
  Zastosowanie

  Wszystkie systemy wzmacniaczy laserowych w szczególności wzmacniaczy parametrycznych z synchronizacja elektroniczną, Automatyka, Technologie laserowe

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 2/15
  Tytuł
  Sposób unieruchomienia białka, zwłaszcza mioglobiny, na powierzchni elektrody przewodzącej lub półprzewodzącej, sposób przygotowania polimeru molekularnie wdrukowanego tym białkiem, warstwa polimeru rozpoznającego to białko i zastosowanie tego polimeru
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób przygotowania przewodzącego polimeru molekularnie wdrukowanego białkiem i jego wykorzystanie do przygotowania chemosensora zdolnego do selektywnego oznaczan...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób przygotowania przewodzącego polimeru molekularnie wdrukowanego białkiem i jego wykorzystanie do przygotowania chemosensora zdolnego do selektywnego oznaczania tego białka. Najpierw przygotowywana jest wewnętrzna warstwa polimerowa z unierochumionym na jej powierzchni białkiem. Następnie wokół unieruchiomonego białka za pomocą elektropolimeryzacji kompleksu monomeru funkcyjnego bis(2,2'-bitien-5-ylo)-(4-karboksyfenylo)metanu z unieruchomionym białkiem osadza się zewnętrzną warstwę polimeru. Warstwa ta jest wdrukowana białkiem i po jego wyekstrahowaniu służy jako element rozpoznający chemosensora. Jako przykład realizacji wynalazku wykonano chemosensor zdolny do selektywnego oznaczania mioglobiny. Do detekcji wykorzystano elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną.

  Twórcy
  Marta Sosnowska, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Sposób, według wynalazku, umożliwia wdrukowanie białka o niezmienionej konformacji w sieć polimeru, którego otrzymanie możliwe jest jedynie w rozpuszczalniku organicznym.
  • Zastosowanie przewodzącego polimeru molekularnie wdrukowanego białkiem pozwala na przygotowanie chemosensorów, w których stosowane są różne techniki przetwarzania sygnału.
  Słowa kluczowe
  polimer molekulatnie wdrukowany, mioglobina, chemosensor, czujnik chemiczny, polimer przewodzący, elektropolimeryzacja, neutrawidyna, awidyna, biotyna
  Zastosowanie

  Tworzywa sztuczne, Polimery, Chemia analityczna, Badania kliniczne, Diagnostyka, Służba zdrowia, Czujniki pomiarowe, Techniki chemiczne

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 1/15
  Tytuł
  Nowy sposób wytwarzania stałych nanokompozytów metali szlachetnych z matrycą polimerową o właściwościach katalitycznych
  Streszczenie w skrócie

  Zgłoszenie ujawnia w jaki sposób dokonać syntezy nanocząstek Au, Ag, Pd oraz Pt o rozmiarach 5-30nm, a także dokonać funkcjonalizacji ich powierzchni przez ligandy tioalkiloamoniowe. Uzyskan...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Zgłoszenie ujawnia w jaki sposób dokonać syntezy nanocząstek Au, Ag, Pd oraz Pt o rozmiarach 5-30nm, a także dokonać funkcjonalizacji ich powierzchni przez ligandy tioalkiloamoniowe. Uzyskane tym samym nanoobiekty wykazują zdolność do samoczynnej chemisorpcji do powierzchni zawierających ugrupowania bezwodnikowe, –OH, -COOH- -CHO, do których zaliczyć można policukry, polialkohol winylowy. Stopień obsadzenia matryc polimerowych można w prosty sposób kontrolować ze względu na fakt iż reakcja chemisorpcji przebiega w sposób ilościowy. Tym samym wynalazek ujawnia w jaki sposób wytwarzać stałe nanokompozyty zawierające w swojej strukturze od 1 do nawet 4 różnych metali, które z powodzenie można wykorzystać w katalizie. Wszystkie procesy prowadzone są w temperaturze pokojowej w środowisku wodnym.

  Twórcy
  Tomasz Andryszewski, Michalina Iwan, Jakub Sęk, Marcin Fiałkowski, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Proces funkcjonalizacji prowadzony jest w środowisku wodnym w temperaturze pokojowej
  • W procesie można stosować nanocząstki Pd, Pt, Au, Ag oraz mieszaniny nanocząstek o dowolnym składzie
  • Procesowi modyfikacji można poddać układy takie jak polisacharydy, polimery zawierające ugrupowani –OH, -COOH, -CHO, lub ugrupowaniami bezwodnika organicznego
  • Matryce można modyfikować, zarówno na powierzchni jak i w całej objętości
  • Modyfikowane matryce nie wymagają wcześniejszego przygotowania
  • Stopień obsadzenia matryc można w prosty sposób kontrolować ze względu na fakt iż reakcja wiązania ma charakter ilościowy.
  • Nanocząstki metali wiążą się z matrycą polimerową w sposób trwały tworząc wiązania amidowe, iminowe, imidowe itp.
  • Uzyskane materiały można stosować w celach katalitycznych
  Słowa kluczowe
  nanocząstki metali, funkcjonalizacja powierzchni, chemisorpcja, kataliza
  Zastosowanie

  Wytwarzanie katalizatorów heterogenicznych zawieracjących na swojej powierzchni od 1 do nawet 4 różnych metali w postaci nanoobiektów. Chemia nieorganiczna, Substancje nieorganiczne.

  Stan zaawansowania
  Badania zakończone
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 30/14
  Tytuł
  Mikroprzepływowy układ zwłaszcza do automatycznego tworzenia dwuwarstw fosfolipidowych i badania aktywności białek błonowych
  Streszczenie w skrócie

  Opracowany układu mikroprzepływowy pozwala na otrzymywanie syntetycznych błon komórkowych charakteryzujących się stabilnością i odtwarzalnością – dwuwarstwa formowana jest pomiędzy sekwencją...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Opracowany układu mikroprzepływowy pozwala na otrzymywanie syntetycznych błon komórkowych charakteryzujących się stabilnością i odtwarzalnością – dwuwarstwa formowana jest pomiędzy sekwencją wodnych kropel zanurzonymi w oleju. Jednym z potencjalnych zastosowań tej techniki jest możliwość opracowania układów do prowadzenia badań związków chemicznych wykazujących aktywność wobec białek błonowych. Mikroprzepływy dwufazowe są technologią, która pozwala na prowadzenie tych badań w sposób automatyczny: wysokoprzepustowy, bardziej powtarzalny i nie wymagający udziału operatora. Mikroprzepływy dwufazowe pozwalają na manipulowanie położeniem kropel, dzięki czemu możliwe było przeprowadzenie pomiarów aktywności białek błonowych w obecności inhibitorów.

  Twórcy
  Tomasz Kamiński, Magdalena Czekalska, Piotr Garstecki
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • W systemie, będącym przedmiotem wynalazku, połączono technologię aktywnego manipulowania cieczami za pomocą zaworów elektromagnetycznych i precyzyjnych pomp z innowacyjnymi metodami pasywnego kontrolowania położeniem kropel za pomocą pułapek hydrodynamicznych. Dzięki temu, operacje na kroplach mogą odbywać się według zadanego protokołu.
  • Wytworzona sztuczna membrana lipidowa jest stabilna przez długi czas, co pozwala na długotrwałe pomiary.
  • Pomiary aktywności białek błonowych są wysoce powtarzalne i przeprowadzane z nie osiągalną do tej pory wydajnością.
  • Analizowana próbka nie styka się z elektrodami, które mierzś przepływ prądu przez białak błonowe, a ryzyko kontaminacji krzyżowej jest zminimalizowane.
  • Zastosowanie systemu mikrofluidycznego pozwala na minimalizację zużycia odczynników.
  Słowa kluczowe
  Mikroprzepływy dwufazowe, dwuwarstwy lipidowe na styku kropel, białka błonowe, badania przesiewowe
  Zastosowanie

  Chemia analityczna, Antybiotyki, Farmacja i Leki, Biochemia i Biofizyka, Enzymologia i Inżynieria białka, Testy In vitro

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 29/14
  Tytuł
  Nowy przewodzący polimer bisbitiofenowy, wdrukowany molekularnie za pomocą białek, w tym ludzkiej albuminy, sposób jego przygotowania i jego zastosowanie
  Streszczenie w skrócie

  Opracowano i wykonano nowy przewodzący polimer bisbitiofenowy, wdrukowany molekularnie za pomocą ludzkiej albuminy z osocza krwi (HSA). Został on wytworzony pod postacią kilkudziesięcionanometrowej...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Opracowano i wykonano nowy przewodzący polimer bisbitiofenowy, wdrukowany molekularnie za pomocą ludzkiej albuminy z osocza krwi (HSA). Został on wytworzony pod postacią kilkudziesięcionanometrowej grubości warstwy na powierzchni złotej elektrody za pomocą elektropolimeryzacji w warunkach potencjodynamicznych. Monomery funkcyjne: kwas 2,2'-bitiofeno-5-karboksylowy i p-bis(2,2'-bitien-5-ylo)metyloalaninę zostały kowalencyjnie związane z cząsteczką albuminy przed polimeryzacją. Natomiast 5,5',5''-tris[(2,2'-bitien-5-ylo)metan] pełnił rolę monomeru sieciującego. Tak wytworzona warstwa polimeru służyła jako elelement rozpoznający czujnika elektrochemicznego do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania ludzkiej albuminy w moczu i we krwi.

  Twórcy
  Maciej Cieplak, Katarzyna Szwabińska, Chandra Bikram KC, Paweł Borowicz, Krzysztof Noworyta, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Czujniki elektrochemiczne do oznaczania ludzkiej albuminy z osocza krwi stanowią atrakcyjną alternatywę stosowanych obecnie metod kolometrycznych i fluorescencyjnych oznaczania HSA.
  • Polimery wdrukowane molekularnie, stosowane jako elementy rozpoznające czujników chemicznych, charakteryzują się parametrami analitycznymi porównywalnymi do parametrów analitycznych immunosensorów, ale są od nich znacznie trwalsze, a także prostsze w wytwarzaniu i tańsze.
  • Czujniki elektrochemiczne, w tym czujniki w których zastosowano polimery wdrukowane molekularnie, charakteryzują się znacznie wyższą czułością, selektywnością i wykrywalnością niż stosowane dotychczas analityczne metody oznaczania ludzkiej albuminy.
  • Dzięki zastosowaniu semi-kowalencyjnego wdrukowywania uzyskano ściśle zdefiniowane luki molekularne w polimerze. Zapewniło to wysoką selektywność wytworzonego chemoczujnika.
  • Wysoka wykrywalność czujnika umożliwia oznaczanie ludzkiej albuminy w próbkach moczu i krwi.
  • Czujnik nie reaguje na substancje małocząsteczkowe występujące w moczu i we krwi, natomiast wykazuje wysoką selektywność względem trzech białek występujących wraz z albuminą.
  Słowa kluczowe
  Substancje organiczne, Chemia analityczna, Chemia nieorganiczna, Diagnostyka, Toksykologia, Czujniki pomiarowe, Techniki chemiczne, Materiały niebezpieczneczujnik chemiczny, polimer wdrukowany molekularnie, wdrukowanie semi-kowalencyjne, polimer przewo
  Zastosowanie

  Główne zadanie ludzkiej albuminy (HSA) w organizmie ludzkim to transport wielu ważnych substancji pochodzenia zarówno wewnętrznego jak i obcego, w tym hormonów i kwasów tłuszczowych oraz ksenobiotyków, np. leków. Ponadto utrzymuje ona ciśnienie onkotyczne krwi i zapobiega fotochemicznemu rozkładowi kwasu foliowego. Niski poziom HSA w surowicy krwi (hipoalbuminemia) wskazuje na niewydolność wątroby, marskość wątroby i przewlekłe zapalanie wątroby. Oznaczanie stężenia HSA można wykorzystać do wczesnego wykrywania choroby wieńcowej serca i szpiczaka mnogiego. Obecność HSA w umiarkowanym stężeniu, tj. 30 do 300 µg/mL, w moczu sygnalizuje mikroalbuminurię, a w wyższych stężeniach - albuminurię - obie wywołane uszkodzeniem nerek, najczęściej spowodowanym cukrzycą lub nadciśnieniem. Zatem z punktu widzenia analityki klinicznej oznaczanie stężenia HSA w płynach ustrojowych jest niezwykle istotne. Najczęściej HSA jest oznaczana kolorymetrycznie. W tej metodziewy korzystuje się reakcję barwnika - zieleni bromokrezolowej - z albuminą. Metoda ta, mimo że powszechnie stosowana, wykazuje szereg poważnych wad. Jedną, często spotykaną, jest zawyżenie mierzonego stężenia albuminy, ponieważ reakcja HSA z tym barwnikiem nie osiąga stanu równowagi w czasie pomiaru i dla tego w trakcie pomiaru sygnał wciąż rośnie. Ta zależność wielkości sygnału od czasu jest źródłem licznych błędów oznaczeń HSA. Co więcej, zieleń bromokrezolowa również reaguje z innymi białkami obecnymi w badanej próbce. Także spektroskopia fluorescencyjna, stosowana do oznaczania HSA, nie jest w pełni zadowalająca, zwłaszcza pod względem selektywności i stabilności rejestrowanego sygnału detekcji. Obecne w badanej próbce różne substancje przeszkadzające, w tym inne białka, mogą zakłócać mierzoną emisję. Dopiero całkiem niedawno opracowano, z wykorzystaniem Zieleni Pittsburskiej II, procedurę fluorescencyjnego oznaczania HSA, w której mierzony sygnał był niezmienny w czasie. Co więcej, opracowano immunosensor impedymetryczny, do budowy którego zastosowano przeciwciała anty-HSA osadzone na azotku krzemu. Jednakże czujnik ten wykazywał typowe wady immunosensorów, m.in. wytworzenie czujnika było bardzo skomplikowane i kosztowne. Poza tym przeciwciała anty-HSA są nietrwałe i po pewnym czasie tracą swoje właściwości. Ponadto czujnik ten był czujnikiem jednorazowego użytku. Opracowany w ramach niniejszego zgłoszenia chemoczujnik umożliwia szybkie i selektywne, elektrochemiczne oznaczanie HSA bez konieczności jej znakowania. Jest on łatwy do wykonania, co więcej, jest chemoczujnikiem wielokrotnego użytku. Dlatego opracowany i wykonany przez nas czujnik może znaleźć zastosowanie w analizie klinicznej. Ponadto opracowana metoda semi-kowalencyjnego wdrukowywania HSA ładwo może być zastosowana do wytworzenia chemosensorów do selektywnego oznaczania innych białek.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 28/14
  Tytuł
  Nowy przewodzący polimer bisbitiofenowy, wdrukowany molekularnie za pomocą neopteryny, i sposób jego przygotowania oraz zastosowanie tego polimeru jako warstwy rozpoznającej czujnika chemicznego do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania neopteryny
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest rozpoznający przewodzący molekularnie wdrukowany polimer (MIP) bisbitiofenowy zawierający kwas 2,2'-bitiofeno-5-borowy i p-bis(2,2'-bitien-5-ylo)metylobenzoesan 2-(cytozy...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest rozpoznający przewodzący molekularnie wdrukowany polimer (MIP) bisbitiofenowy zawierający kwas 2,2'-bitiofeno-5-borowy i p-bis(2,2'-bitien-5-ylo)metylobenzoesan 2-(cytozy-1-ylo)etylowy jako monomery funkcyjne, 2,4,5,2',4',5'-heksa(tiofen-2-ylo)-3,3'-bitiofen jako monomer sieciujący i luki molekularne wdrukowane za pomocą neopteryny, oraz jego sposób wytwarzania metodą wdrukowania molekularnego za pomocą elektropolimeryzacji potencjodynamicznej. Ponadto wynalazek ten obejmuje zastosowanie warstwy polimeru jako elementu rozpoznającego potencjometrycznego chemoczujnika do wykrywania i/lub selektywnego oznaczania neopteryny, zwłaszcza w próbkach biologicznych, w tym w moczu i we krwi. Czujnik ten przetwarza sygnału chemicznego rozpoznawania neopteryny na użyteczny sygnał analityczny w postaci zmiany potencjału obwodu otwartego (ang. open circut potential, OCP).

  Twórcy
  Piyush S. Sharma, Agnieszka Wojnarowicz, Marta Sosnowska, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Opracowano i wykonano przewodzący polimer wdrukowany molekularnie (MIP) do selektywnego oznaczania neopteryny, biomarkera nowotworowego.
  • Powiązanie pomiaru sygnału potencjometrycznego z rozpoznawaniem molekularnym opracowanego MIPu to zalety wytworzonego prostego w przygotowaniu i trwałego w użyciu czujnika chemicznego.
  • Opracowana procedura wykrywania i oznaczania nopteryny z zastosowaniem czujnika chemicznego przewyższa typowe dotychczas stosowane metody jej wykrywania i oznaczania z zastosowaniem HPLC czy analizy radioimmunologicznej pod względem czasochłonności i kosztu oznaczeń.
  • Opracowany i wykonany czujnik chemiczny odróznia neopterynę od jej strukturalnych analogów.
  • Neopterynę można z powodzeniem oznaczyć w próbkach surowicy ludzkiej, co umożliwia zastosowanie wytworzonego czujnika chemicznego w analizie medycznej/klinicznej.
  Słowa kluczowe
  Biomarker nowotworów, neopteryna w surowicy, potencjał otwartego obwodu, polimer wdrukowany molekularnie, chemosensor, czujnik chemiczny, diagnostyka kliniczna
  Zastosowanie

  Opracowany i wykonany czujnik chemiczny, z elementem rozpoznającym w postaci przewodzącego polimeru wdrukowanego molekularnie za pomocą neopteryny, może znaleźć zastosowanie do selektywnego i czułego wykrywania i oznaczania neopteryny, biomarkera nowotworowego, w szczególności w płynach ustrojowych, takich jak krew i mocz. Może on być zastosowany do wczesnego diagnozowania różnych nowotworów, w tym raka odbytu, jajnika, szyjki i trzonu macicy, nerek lub raka piersi.

  Opracowana metoda oznaczania neopteryny z zastosowaniem proponowanego czujnika chemicznego może stanowić alternatywę dla obecnienie stosowanych metod, takich jak HPLC czy analiza radioimmunologiczna. Procedury oznaczeń HPLC charakteryzują się wstępnym odbiałczaniem próbki, co prowadzi do obniżenia zawartości neopteryny w próbce. Ponadto metody te są czasochłonne i kosztowne. W przeciwieństwie do nich, opracowana metoda oznaczania z wykorzystaniem czujnika chemicznego z dedykowaną rozpoznającą warstwą MIP jest szybka, łatwa w stosowaniu i tania.

  Badania kliniczne, Diagnostyka, Fizjologia, Onkologia, Czujniki pomiarowe

  Stan zaawansowania
  etap badań
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 27/14
  Tytuł
  Nowy przewodzący bisbitiofenowy polimer molekularnie wdrukowany za pomocą 2,4,6 trinitrofenolu, sposób jego przygotowania oraz jego zastosowanie do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania nitroaromatycznych związków wybuchowych metodą spektroskopii flu
  Streszczenie w skrócie

  Opracowano i wytworzono nowy przewodzący polimer wdrukowany molekularnie (MIP) za pomocą 2,4,6-trinitrofenolu do zastosowania jako element rozpoznający czujnika chemicznego do selektywnego rozpozna...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Opracowano i wytworzono nowy przewodzący polimer wdrukowany molekularnie (MIP) za pomocą 2,4,6-trinitrofenolu do zastosowania jako element rozpoznający czujnika chemicznego do selektywnego rozpoznawania za pomocą oddziaływań p-p i oznaczania 2,4,6-trinitrofenolu. W tym celu wykorzystano monomer funkcyjny bis(2,2'-bitienylo)-(4-aminofenylo)metan i 2,2'-bis(2,2'-bitiofeno-5-ylo)-3,3'-bitionaften, który pełnił rolę monomeru sieciującego jak fluorofor. Sygnał wiązania 2,4,6-nitrofenolu przez warstwę MIP, przetwarzany jest na mierzalny sygnał analityczny zmiany intensywności fluorescencji warstwy MIP za pomocą spektroskopii fluorescencyjnej.

  Twórcy
  Tan Phat Huynh, Agnieszka Wojnarowicz, Alina Majka, Piotr Woźnicki, Paweł Borowicz, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Monomer funkcyjny umożliwia szybkie i selektywne rozpoznanie 2,4,6-trinitrofenolu w obecności jej analogów oraz przetwarzanie sygnału, dzięki właściwościom fluorescencyjnych wytworzonego polimeru wdrukowanego molekularnie.
  • Prosta i szybka metoda otrzymywania warstwy rozpoznającej, polegająca na bezpośrednim osadzaniu za pomocą elektropolimeryzacji na powierzchni przetwornika sygnału czujnika chemicznego.
  Słowa kluczowe
  2,4,6-trinitrofenol, nitroaromatyczny związek wybuchowy, tiofen, elektropolimeryzacja, polimer wdrukowany molekularnie, chemiczny czujnik fluorescencyjny
  Zastosowanie

  Warstwa MIP może być elementem rozpoznającym czujnika chemicznego do wykrywania i/lub selektywnego oznaczania 2,4,6-trinitrofenolu w próbkach biologicznych jak i do wykrywania i/lub oznaczania innych substancji wybuchowych. Substancje organiczne, Chemia analityczna, Chemia nieorganiczna, Diagnostyka, Toksykologia, Czujniki pomiarowe, Techniki chemiczne, Materiały niebezpieczne

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 26/14
  Tytuł
  Nowa spektrofotometryczna metoda oznaczania ilości złota w roztworach oraz strukturach porowatych zawierających złote nanocząstki
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek ujawnia nową spektroskopową metodę, dzięki której możliwe jest ilościowe określenie zawartości złota zarówno w materiałach porowatych jak I roztworach zawierających złote nn...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek ujawnia nową spektroskopową metodę, dzięki której możliwe jest ilościowe określenie zawartości złota zarówno w materiałach porowatych jak I roztworach zawierających złote nnanoobiekty. Metoda opisuje zarówno reakcję roztwarzania złota jak i metodę przygotowania oraz ustalania miana roztworów wzorcowych których trwałość wynosi minimuj 6 miesięcy Dodatkowo dla zakresu stosowalności metody nie ma znaczaenia jaki rodzaj organicznych czy też nieorganicznych ligandów pokrywa złote nanoobiekty. Zakres stosowalności metody to 9 – 150 mg Au w analicie.

  Twórcy
  Tomasz Andryszewski, Michalina Iwan, Patrycja Kalińska, Marcin Fiałkowski, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wysoka trwałość roztworów kalibratorów (minimum 6 miesięcy)
  Słowa kluczowe
  Naocząstki złota, oznaczanie zawartości złota, technika UV-Vis
  Zastosowanie

  Bezpośrednia ilościowa metoda oznaczania zawartości złota w roztworach wodnych, powierzchniach porowatych, oraz na powierzchniach ciał stałych. Substancje nieorganiczne, Chemia analityczna, Metody i aparatura analityczna, Techniki chemiczne, Techniki optyczne

  Stan zaawansowania
  Projekt zakończony
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce, patent w Europie
 • Oferta nr. 25/14
  Tytuł
  Sposób pokrywania nanocząsteczkowego węglanu wapnia warstwą a-cyklodekstryny, produkt otrzymany tym sposobem i jego zastosowanie
  Streszczenie w skrócie

  Zaprezentowana metoda pozwala na wytwarzanie bardzo stabilnych i dobrze zorganizowanych kryształów CaCO3 (kalcyt), które mogą być następnie pokrywane monowarstwą a-cyklodekstryny. Wie...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Zaprezentowana metoda pozwala na wytwarzanie bardzo stabilnych i dobrze zorganizowanych kryształów CaCO3 (kalcyt), które mogą być następnie pokrywane monowarstwą a-cyklodekstryny. Wielkość otrzymywanych kryształów, oszacowana metodą Scherrera (pomiary dyfraktometryczne) wynosi ok. 30 nm. Wymiar ten został również potwierdzony poprzez zdjęcia wykonane na skaningowym mikroskopie elektronowym oraz metody dynamicznego rozpraszania światła. Metoda ta, pozwala na pokrycie otrzymanych nanokryształów CaCO3 monowarstwą a-cyklodekstryny. Uzyskanie maksymalnego (1.15 %) pokrycia cząstek kalcytu monowarstwą a-cyklodekstryny jest możliwe w przypadku zastosowania początkowego stężenia roztworu wodnego a-cyklodekstryny równego 36.79 mM (jednorodne agregaty a-cyklodekstryny o wielkości 372.6 nm), który jest następnie wytrząsany przez 24 h z manometrycznym węglanem wapnia, w odpowiednich proporcjach (25 mg 36.79 mM roztworu a-cyklodekstryny z 50 mg nanometrycznego węglanu wapnia).

  Twórcy
  Małgorzata Wszelaka-Rylik, Katarzyna Piotrowska, Paweł Gierycz
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wytwarzanie bardzo stabilnych i dobrze zorganizowanych kryształów CaCO3 (kalcyt).
  • Otrzymywanie odpowiednich (372.6 nm) agregatów a-cyklodekstryny.
  • Pokrywanie otrzymanych nanokryształów CaCO3 monowarstwą a-cyklodekstryny.
  Słowa kluczowe
  Nanowęglan wapnia, a-cyklodekstryna, pokrywanie powierzchni, monowarstwa
  Zastosowanie

  Mikro. i Nano.technologie, Farmaceutyki, Substancje specjalne, Chemikalia

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 24/14
  Tytuł
  Układ mikroprzepływowy do mieszania, przeznaczony zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy, oraz sposób mieszania dwóch segmentów płynów
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest układu mikroprzepływowy do mieszania, przeznaczony zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy poprzez zmieszanie segmentu osocza z segmentem analitu. Geomet...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest układu mikroprzepływowy do mieszania, przeznaczony zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy poprzez zmieszanie segmentu osocza z segmentem analitu. Geometria mieszalnika, pozwola na dobre wymieszanie segmentów badanego płynu (np. osocza) z segmentami analitu, gdy płyną one przez układ jeden po drugim. Przedmiotem wynalazku jest także sposób mieszania segmentów płynów za pomocą układu według wynalazku

  Twórcy
  Adam Samborski, Paweł Jankowski, Jacek A. Michalski, Judyta Węgrzyn
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Dobre wymieszanie niewielkich segmentów płynu (np. osocza) z segmentami analitu, gdy płyną one przez kanał układ mikrofluidycznego jeden za drugim.
  • Możliwość wykonywania analiz krwi przy użyciu niewielkich próbek (ok. 27 µL – kilka kropel z palca)
  Słowa kluczowe
  mieszanie, układy mikroprzepływowe, diagnostyka, rozdział krwi
  Zastosowanie

  Diagnostyka medyczna, Metody i aparatura analityczna

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 23/14
  Tytuł
  Układ mikroprzepływowy do sedymentacji, przeznaczony zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy, oraz sposób przygotowana próbki krwi do analizy
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest układ mikroprzepływowy do sedymentacji zawierający komorę sedymentacyjną, przeznaczony zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy. Układ został zaprojektowa...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest układ mikroprzepływowy do sedymentacji zawierający komorę sedymentacyjną, przeznaczony zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy. Układ został zaprojektowany w celu szybkiego uzyskania próbki osocza z niewielkich ilości krwi (<30 mL)

  Przedmiotem wynalazku jest także sposób przygotowana próbki osocza do analizy, w którym stosuje się układ mikroprzepływowy. Układ mikroprzepływowy według wynalazku może znaleźć zastosowanie w urządzeniach pozwalających na wykonywanie analiz przy łóżku pacjenta.

  Twórcy
  Adam Samborski, Paweł Jankowski, Jacek A. Michalski, Judyta Węgrzyn
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Możliwość wykonywania analiz krwi przy użyciu niewielkich próbek (ok. 27 µL – kilka kropel z palca)
  • Szybkość analizy
  Słowa kluczowe
  układy mikroprzepływowe, diagnostyka, rozdział krwi
  Zastosowanie

  Diagnostyka medyczna, Metody i aparatura analityczna

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 19/14
  Tytuł
  Nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania produktu pierwszego etapu wytwarzania tego kompleksu, ligand będący produktem drugiego etapu wytwarzania tego kompleksu i sposób jego wytwarzania ...
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem niniejszego wynalazku jest nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania dichlorowodorku mezo‑2,3‑diaminobutanu będące...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem niniejszego wynalazku jest nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania dichlorowodorku mezo‑2,3‑diaminobutanu będącego produktem pierwszego etapu syntezy kompleksu, ligand będący produktem drugiego etapu syntezy tego kompleksu polimer przewodzący wytwarzany przez polimeryzację tego kompleksu i sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie tego polimeru jako materiału elektrodowego do superkondensatorów. Otrzymany kompleks posiada także właściwości katalityczne.

  Twórcy
  Kamila Łępicka, Piotr Pięta, Paweł Borowicz, Aleksander Shkurenko, Leszek Stobiński, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) zdolny do polimeryzacji
  • Nowy ligand będący produktem drugiego etapu syntezy tego kompleksu
  • sposób wytwarzania dichlorowodorku mezo‑2,3‑diaminobutanu
  • nowy polimer redoksprzewodzący
  • nowy materiału elektrodowy do superkondensatorów
  • szybki i dobrze zdefiniowany proces wytwarzania
  Słowa kluczowe
  Monomer, polimer redoksprzewodzacy, materiał elektrodowy, superkondensatory, urządzenia gromadzące energię
  Zastosowanie

  Urządzenia magazynujące enegrię elektryczną, synteza organiczna

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 17/14
  Tytuł
  Platforma do badań substancji chemicznych oraz mikroorganizmów techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i sposób jej otrzymywania
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma do badań substancji chemicznych oraz mikroorganizmów techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i sposób jej otrzymywania. Wynalazek...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma do badań substancji chemicznych oraz mikroorganizmów techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i sposób jej otrzymywania. Wynalazek ujawnia nową powierzchnię do analizy wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana (ang. Surface-enhanced Raman Spectroscopy, SERS) bazującą na warstwie nanowłókien polimerowych wykonanej techniką Forcespinning, o wysoce rozbudowanej powierzchni, pokrytej złotem.

  Twórcy
  Evelin Witkowska, Tomasz Szymborski, Jacek Waluk, Agnieszka Michota-Kamińska
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Mata wykonana metodą Forcespinning składa się z dwóch warstw: dolnej będącej podłożem składającej się z mikrowłókien, oraz górnej skłdającej się z nanowłókien.
  • Metoda Forcespinning pozwala uzyskiwać włókna z szerokiego spektrum polimerów, także tych o wysokiej temperaturze topnienia.
  Słowa kluczowe
  platforma SERS, bakterie, mikroorganizmy, mikrowłókna, nanowłókna
  Zastosowanie

  Badania kliniczne, Bakteriologia, Mikrobiologia, Toksykologia, Biokontrola, Jakość i bezpieczeństwo żywności, Metody badania, Mikrobiologia żywności, Kontrola Jakości, Bezpieczeństwo produkcji, Bioróżnorodność, Ekologia, Inżynieria środowiska, Katastrofy naturalne, Pomiary zanieczyszczeń, Zanieczyszczenia gleby, Zanieczyszczenia wody, Œcieki

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 14/14
  Tytuł
  Sposób osadzania nanocząstek metalu na powierzchni w procesie elektrochemicznym, powierzchnia otrzymana tym sposobem i jej zastosowanie
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania powierzchni pokrytej nanocząstkami metalu, platforma otrzymana tym sposobem oraz jej zastosowanie do pomiarów powierzchniowo wzmocnioneg...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania powierzchni pokrytej nanocząstkami metalu, platforma otrzymana tym sposobem oraz jej zastosowanie do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS). Innowacyjność metody polega na połączeniu prostej techniki elektrochemicznej z nowym sposobem przygotowania roztworu elektrolitu, którego kluczowym warunkiem jest kontrola ustalonej temperatury roztworu. Uzyskana powierzchnia charakteryzuje się jednorodnym rozkładem nanocząstek o rozmiarach 50 – 400 nm. Platformy te dają możliwość detekcji substancji chemicznych zaadsorbowanych z ich bardzo rozcieńczonych roztworów, a przy tym wykazują powtarzalność sygnałów na widmach SERS.

  Twórcy
  Monika Księżopolska-Gocalska, Weronika Michałowicz, Marta Siek, Joanna Niedziółka-Jönsson, Marcin Opałło, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Nowy, łatwy i szybki sposób przygotowywania roztworu elektrolitu.
  • Niski koszt wytwarzanych podłoży.
  • Wyskoki współczynnik wzmocnienia (EF) dla podłoży daje możliwość detekcji związków z ich bardzo rozcieńczonych roztworów.
  • Uzyskanie powtarzalności sygnałów na widmach SERS na powierzchni pojedynczej platformy a także w całej ich serii.
  • Jednorodny rozkład nanocząstek metalu na powierzchni.
  Słowa kluczowe
  platforma SERS, Raman, nanocząstki, elektrochemia, temperatura roztworu, powtarzalność
  Zastosowanie

  Projektowanie i prototypowanie, Czyszczenie i przygotowanie powierzchni, Kontrolowanie procesów, Inżynieria procesowa, Materiały elektryczne, Chemia analityczna, Mikro. i Nano.technologie, Czujniki pomiarowe, Pomiary zanieczyszczeń, Zanieczyszczenia wody, Œcieki

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 12/14
  Tytuł
  Katalizator Pd/ZrO2/C, sposób otrzymywania katalizatora Pd/ZrO2/C, jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy oraz takie ogniwo paliwowe
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest katalizator Pd/ZrO2/C, zwłaszcza do elektroutleniania kwasu mrówkowego, zawierający pallad i tlenek cyrkonu osadzony na nośniku węglowym, w który...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest katalizator Pd/ZrO2/C, zwłaszcza do elektroutleniania kwasu mrówkowego, zawierający pallad i tlenek cyrkonu osadzony na nośniku węglowym, w którym to katalizatorze Pd/ZrO2/C, nominalny stosunek masowy tlenku cyrkonu do węgla zawarty jest w zakresie od 0,11 – 0,66, korzystnie (0,25). Katalizator ten sam się aktywuje poprzez samorzutne oscylacje napięcia ogniwa niewymagające doprowadzania energii z układu zewnętrznego. Ponadto wynalazek obejmuje sposób otrzymywania katalizatora Pd/ZrO2/C, jego zastosowanie do elektroutleniania kwasu mrówkowego w ogniwach paliwowych zasilanych kwasem mrówkowym, oraz takie ogniwo paliwowe na kwas mrówkowy.

  Twórcy
  Andrzej Borodziński, Karol Juchniewicz, Piotr Kędzierzawski, Agata Zimoch, Krzysztof Jan Kurzydłowski, Artur Małolepszy, Marta Mazurkiewicz, Anna Mikołajczuk-Zychora, Leszek Stobiński
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Zastosowanie tańszego kwasu mrówkowego (paliwa) o niższej czystości (cz.d.a. zamiast HPLC),
  • Znaczne poprawienie stabilności katalizatorów palladowych elektroutleniania kwasu mrówkowego o czystości cz.d.a. w ogniwie paliwowym,
  • Samoistna regeneracja katalizatora palladowego w reakcji elektroutleniania kwasu mrówkowego o czystości cz.d.a.
  Słowa kluczowe
  Ogniwo paliwowe, katalizatory palladowe, kwas mrówkowy, alternatywne źródła energii elektrycznej
  Zastosowanie

  Katalizator jest stosowany na anodzie niskotemperaturowego ogniwa paliwowych z membraną polimerową na kwas mrówkowy. Takie ogniwo może być użyte do zasilania niewielkich urządzeń przenośnych (telefony, laptopy).

  Kompozyty, baterie paliwowe, produkcja wodoru, niekonwencjonalne lub alternatywne źródła energii, paliwa, mikro. i nanotechnologie.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 9/14
  Tytuł
  Warstwy rozpoznających polimerów przewodzących wytworzonych metodą wdrukowywania molekularnego i sposób ich otrzymywania, jak również ich zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania D- i L-arabitolu
  Streszczenie w skrócie

  Opracowano i wykonano czujniki chemiczne do selektywnego wykrywania i oznaczania D-arabitolu i L-arabitolu w płynach ustrojowych, takich jak osocze krwii, mocz, etc. Czujniki te mogą być zastosowan...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Opracowano i wykonano czujniki chemiczne do selektywnego wykrywania i oznaczania D-arabitolu i L-arabitolu w płynach ustrojowych, takich jak osocze krwii, mocz, etc. Czujniki te mogą być zastosowane do wczesnego diagnozowania zakarzeń grzybiczych wywoływanych przez grzyby z rodzaju Candida. Bitiofenowe przewodzące polimery wdrukowywane molekularnie (MIPs) w postaci cienkich makroporowatych warstw zastosowano jako elementy rozpoznające tych czujników chemicznych. Zastosowano dwa rożne przetworniki sygnału detekcji, tj. elektrochemiczną mikrowagę kwarcową i tranzystory polowe z zewnętrzną bramką (EG FET).

  Twórcy
  Marcin Dąbrowski, Piyush Sindhu Sharma, Krzysztof Noworyta, Witold Adamkiewicz, Zofia Iskierko, Matthias Heim, Alexander Kuhn, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Sensory chemiczne do wykrywania i oznaczania arabitolu stanowią atrakcyjną alternatywę względem obecnie stosowanych chromatograficznych i fluorescencyjnych oznaczeń arabitolu.
  • Sensory chemiczne, w przeciwieństwie do oznaczeń chromatograficznych i fluorescencyjnych, nie wymagają drogiego sprzętu i obsługi przez wykwalifikowany personel.
  • Sensory chemiczne do oznaczania arabitolu są prostsze, szybsze i wygodniejsze w użyciu niż dotychczas stosowane sposoby jego oznaczeń i mogą być używane przez niewykwalifikowany personel, a także pacjentów w domu.
  • Sensory chemiczne wykorzystują polimery wdrukowywane molekularnie (MIPs) czyli sztuczne materiały receptorowe, które w przeciwieństwie do ich odpowiedników biologicznych są znacznie bardziej odporne na drastyczne czynniki chemicznie; znacznie dłużej zachowują swoje właściwości receptorowe przez co mogą być dłuej stosowane; mogą być wytwarzane w różnych postaciach, a ich wytwarzanie nie jest kosztowe.
  • Dzięki zastosowaniu makroporowatości wytworzonej za pomocą kryształów koloidalnych, rozwinięto powierzchnię elementu rozpoznającego sensora podwyższając dzięki temu czułość i wykrywalność sensora.
  • Wykrywalność czujników chemicznych jest znacznie poniżej fizjologicznych stężeń arabitolu w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym, a także jest porównywalna do stężeń arabitolu w osoczu krwii.
  • Selektywność wytworzonych sensorów w odniesieniu do częstych substancji przeszkadzających jest wysoka.
  Słowa kluczowe
  sensory chemiczne, polimery wdrukowywane molekularnie, D-arabitol, L-arabitol, cukry, węglowodany, nanokulki, makroporowatość, rozwinięcie powierzchni, diagnoza kandydoz, diagnostyka medyczna, analityka medyczna, chemia analityczna, Candida sp.
  Zastosowanie

  Czujniki chemiczne do selektywnego wykrywania i oznaczania D-arabitolu i L-arabitolu w szczególności w płynach ustrojowych takich jak osocze krwi mocz etc. mogą być użyte do wczesnej diagnozy zakażeń grzybiczych powodowanych przez grzyby z rodziny Candida. Jak pokazują statystyki medyczne liczba zakażeń grzybiczych znacząco wzrastała przez ostatnie dekady. Ten wzrost był spowodowany postępem medycyny w zakresie terapii chorób nowotworowych jak i opieki nad pacjentami po przeszczepach narządów czy szpiku kostnego. Najczęstszymi patogenami odpowiedzialnymi za infekcje grzybicze, izolowanymi z krwi pacjentów są drożdże z rodziny Candida. Szybka i jednoznaczna diagnoza jest kluczowa dla powodzenia terapii. Podwyższony stosunek molowy D-arabitolu do L-arabitolu wskazuje na toczącą się infekcji nawet na bardzo wczesnym etapie jej rozwoju. Obecnie stosowane protokoły oznaczania arabitolu wykorzystują chromatografię gazową sprzężoną ze spektrometrią mas, techniką wymagającą drogiego sprzętu laboratoryjnego i wykwalifikowanego personelu. Z tych powodów ta metoda diagnozy jest niedostępna dla wielu szpitali. Stąd proponowane sensory do selektywnego oznaczania D-arabitolu i L-arabitolu mogą znaleźć zastosowanie w praktyce klinicznej. Ponadto, opracowany protokół wdrukowywania molekularnego może być użyty do wytwarzania czujników chemicznych selektywnych względem innych analitów cukrowych. Węglowodany są związkami aktywnymi biologicznie istotnymi w odżywianiu, metabolizmie, a ponadto stanowią element budulcowy komórek. Odgrywają one kluczowe role w rozrodczości, różnicowaniu komórek i immunizacji. Ze względu na ich istotne biologicznie funkcje jest duże zapotrzebowanie na rozwój metod do wykrywania i oznaczania węglowodanów w próbkach pochodzenia biologicznego. Chemikalia, Tworzywa sztuczne, Polimery, Substancje organiczne, Tworzywa sztuczne i syntetyczny kauczuk, Chemia analityczna, Chemia organiczna, Diagnostyka, Metody badania żywności, Kontrola jakości żywności

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 7/14
  Tytuł
  Kolorymetryczny sensor do wykrywania i/lub identyfikacji wirusów i bakteriofagów, zwłaszcza adenowirusów i bakteriofagów T7
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest kolorymetryczny sensor do wykrywania i/lub identyfikacji wirusów i bakteriofagów, zwłaszcza adenowirusów i bakteriofagu T7, charakteryzujący się tym,...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest kolorymetryczny sensor do wykrywania i/lub identyfikacji wirusów i bakteriofagów, zwłaszcza adenowirusów i bakteriofagu T7, charakteryzujący się tym, że jest oparty o nanocząstki złota modyfikowane grupami umożliwiającymi kowalencyjne wiązanie przeciwciała przeciwko wirusowi/bakreriofagowi do powierzchni tych nanocząstek, korzystnie grupami aminowymi, jak również ten wynalazek obejmuje sposób wykrywania i/lub identyfikacji wirusów i bakteriofagów z użyciem sensora według wynalazku, oraz jego zastosowanie.

  Twórcy
  Adam Leśniewski, Marcin Łoś, Martin Jönsson-Niedziółka, Anna Krajewska, Katarzyna Szot, Joanna Łoś, Joanna Niedziółka-Jönsson
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • sensor jest selektywny wobec bakteriofaga T7
  • wykorzystanie oddziaływania przeciwciało-antygen umożliwia detekcję wirusów nie wykazujących aktywności biologicznej
  • opisana metoda charakteryzuje się wyższą precyzją niż metody klasyczne
  Słowa kluczowe
  sensor/czujnik kolorymetryczny, bakteriofag, T7, adenowirus, przeciwciało
  Zastosowanie

  Chemia analityczna, Diagnostyka, Wirologia, Mikrobiologia, Mikro. i Nanotechnologie, Czujniki pomiarowe, Techniki chemiczne

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 5/14
  Tytuł
  Materiał kompozytowy, sposób jego otrzymywania i jego zastosowanie
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest materiał kompozytowy, sposób jego otrzymywania i jego zastosowanie. W szczególności sposób ten prowadzi się w dwu-etapowej procedurze. - W pierwszym...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest materiał kompozytowy, sposób jego otrzymywania i jego zastosowanie. W szczególności sposób ten prowadzi się w dwu-etapowej procedurze. - W pierwszym etapie modyfikuje się powierzchnię wybranego obiektu, którego struktura jest wzorcem (szablonem) dla produktu finalnego. Wybrana powierzchnia powinna być hydrofilowa, czyli powinna zawierać grupy, takie jak –OH lub –COOH. Kontrolowana polimeryzacja oksoboranów w obecności nanocząstek metalicznych i wspomnianego obiektu fizycznego, którego powierzchnia ma być zmodyfikowana, skutkuje wytworzeniem materiału nanokompozytowego zawierającego nanocząstki metaliczne i polioksoborany. Pierwszy etap modyfikacji powierzchni został opisany w zgłoszeniach patentowych PCT/EP2013/075709, P-406393 oraz P-404257. - W drugim etapie opisany produkt poddaje się kalcynacji, czyli działaniu wysokiej temperatury, lub gwałtownemu spaleniu w celu usunięcia wzorca (szablonu). Materiał według wynalazku przewodzi prąd elektryczny oraz jest aktywny w zastosowaniach elektrochemicznych. Może być wykorzystany do budowy termistora o wysokim oporze elektrycznym.

  Twórcy
  Jan Paczesny, Katarzyna Wybrańska, Joanna Niedziółka-Jönsson, Monika Wadowska, Robert Hołyst, Marcin Fiałkowski
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Przedmiotem wynalazku jest materiał kompozytowy, charakteryzujący się tym, że przewodzi prąd elektryczny i jest materiałem termoczułym.
  • Wynalazek obejmuje sposób otrzymywania materiałów kompozytowych, charakteryzujący się tym, że obejmuje następujące kroki: a). osadzanie nanokompozytu z nanocząstek metalicznych, zwłaszcza złota, srebra, miedzi, niklu, kobaltu lub ich mieszaniny, i z oksoboranów na powierzchni hydrofilowej jako wzorca (szablonu) z wytworzeniem zmodyfikowanej powierzchni, a następnie b) usuwanie wzorca z tak otrzymanego produktu drogą kalcynacji albo gwałtownego spalania z uzyskaniem materiału kompozytowego.
  • Wynalazek obejmuje zastosowanie tego materiału kompozytowego w elektrochemii oraz w elektronice, zwłaszcza do produkcji elektrod, w układach elektrycznych i elektronicznych, np. termistorach.
  Słowa kluczowe
  nanokompozyt, materiał termoczuły, materiał przewodzący
  Zastosowanie

  Nanoinżynieria elektroniczna, Półprzewodniki, Kompozyty, Właściwości materiałów, Odporność, Korozja, Technologia papieru, Materiały elektryczne, Substancje specjalne, Energia słoneczna (ogniwa fotowoltaiczne), Niekonwencjonalne lub alternatywne źródła energii, Chemia nieorganiczna, Techniki termiczne

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 2/14
  Tytuł
  Sposób przygotowania elektrody węglowej, elektroda otrzymana tym sposobem oraz jej zastosowanie do oznaczania tiocholiny
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób przygotowania elektrody węglowej obejmującej substrat elektrodowy oraz nanocząstki węgla, metodą elektroforetycznego osadzania z rozpuszczalnika, a także je...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób przygotowania elektrody węglowej obejmującej substrat elektrodowy oraz nanocząstki węgla, metodą elektroforetycznego osadzania z rozpuszczalnika, a także jej zastosowanie do oznaczania thiocholiny. Węglowa elektroda powstała przez elektroforetyczne osadzanie ujemnie naładowanych, modyfikowanych grupami fenylosulfonowymi, nancząstek węgla. Elektroda ta ma znacznie większą powierzchnię elektroaktywną w stosunku do zastosowanego substratu elektrodowego, a ilość osadzonego materiału, tym samym wielkość rejestrowanego prądu może być kontrolowana parametrami elektroforezy. Elektroda węglowa wykazuje bardzo dobre właściwości elektrokatalityczne w stosunku do utleniania tiocholiny. Została użyta do jej oznaczania w szerokim (0.5-2000 ľM) zakresie liniowości z niską granica oznaczalności 0.5 µM.

  Twórcy
  Anna Celebańska, Adam Leśniewski, Marcin Opałło, Joanna Niedziółka-Jönsson
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Nowa, bardzo trwała mechanicznie elektroda,
  • Technika elektroforetycznego osadzania umożliwia kontrolę właściwości elektrochemicznych otrzymanego materiału,
  • Łatwe i bardzo szybkie przygotowanie,
  • Możliwe pokrywanie powierzchni o różnym kształcie,
  • Materiał stosunkowo tani,
  • Elektroda wykazuje bardzo dobre właściwości elektrokatalityczne do utleniania tiocholiny,
  • Elektroda stanowi korzystne podłoże do przygotowania bioczujnika na pestycydy fosforoorganiczne.
  Słowa kluczowe
  nanocząstki węgla, elektroforetyczne osadzanie, tiocholina, elektroda, czyjnik, bioczujnik na pestycydy
  Zastosowanie

  Chemia analityczna, Biosensory, Bakteriologia, Diagnostyka, Pestycydy, Napoje, Jakość i bezpieczeństwo żywności, Czujniki pomiarowe, Pomiary zanieczyszczeń, Zanieczyszczenia wody, Ścieki

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 1/14
  Tytuł
  Platforma i jej zastosowanie do detekcji i/lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, techniką powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana oraz sposób osadzania tych mikroorganizmów na wytworzonych platformach
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma i jej zastosowanie do detekcji i/lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, techniką powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS) oraz sp...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma i jej zastosowanie do detekcji i/lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, techniką powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS) oraz sposób osadzania tych mikroorganizmów na wytworzonych platformach. W szczególności wynalazek obejmuje sposób osadzania mikroorganizmów, szczególnie bakterii, zawieszonych w płynie/cieczy/roztworze (np. krew, osocze, woda, ścieki), na materiałach polimerowych o rozmiarach nano- lub mikrometrów pokrytych metalem, oraz platforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana wykonana tym sposobem.

  Twórcy
  Tomasz Szymborski, Evelin Witkowska, Witold Adamkiewicz, Jacek Waluk, Agnieszka Michota - Kamińska
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Metoda umożliwia osadzanie bakterii z roztworów o ich niskiej zawartości, zwiększając stężenie bakterii w określonym rejonie platformy.
  • Platforma SERS pełni równocześnie rolę filtra, dzięki czemu skraca sie procedurę oraz zapobiega kontaminacji próbki.
  Słowa kluczowe
  detekcja bakterii, SERS, krew, podłoża do techniki SERS, osadzanie bakterii
  Zastosowanie

  Mikrobiologia, Bakteriologia, Diagnostyka Pomiary zanieczyszczeń

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 35/13
  Tytuł
  Sposób modyfikowania powierzchni nanokompozytami, materiał nanokompozytowy i jego zastosowanie
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób modyfikowania powierzchni nanokompozytami, zawierającymi nanocząstki metaliczne. Metoda jest szybka, efektywna i uniwersalna. Możliwe jest osadzanie nanokom...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób modyfikowania powierzchni nanokompozytami, zawierającymi nanocząstki metaliczne. Metoda jest szybka, efektywna i uniwersalna. Możliwe jest osadzanie nanokompozytu na powierzchniach hydrofilowych i hydrofobowych, a więc na różnych materiałach tj. szkło, bawełna, drewno, polimery naturalne i syntetyczne, hydrożele. Zmodyfikowane materiały zyskują właściwości antybakteryjne, zarówno względem bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, będąc przy tym nie toksyczne względem komórek eukariotycznych. Dodatkowo proces modyfikacji nie wymaga użycia żadnych ekstremalnych warunków i jest ekologiczny. Metoda ma szerokie możliwości aplikacyjne w sektorze biomedycznym, a także w innych gałęziach przemysłu – spożywczym, kosmetycznym, czy odzieżowym.

  Twórcy
  Katarzyna Wybrańska, Jan Paczesny, Marcin Fiałkowski, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Uniwersalność – możliwość modyfikowania różnych materiałów hydrofilowych i hydrofobowych
  • Proces modyfikacji jest prosty, szybki i nie wymaga żadnych ekstremalnych warunków
  • ilość nanocząstek przyłączonych do modyfikowanej powierzchni jest dokładnie kontrolowana
  • Metoda jest ekologiczna i tania
  • Otrzymany w wyniku modyfikacji produkt charakteryzuje się homogenicznością i trwałością pokrycia
  • Zmodyfikowane materiały mają silne właściwości antybakteryjne i są nie toksyczne względem komórek eukariotycznych
  Słowa kluczowe
  nanopokrycia, nanocząstki, antyseptyczne, biokompatybilne
  Zastosowanie

  Technologie przemysłowe: Powlekanie, Pakowanie: Materiały opakowaniowe, Technologie budowlane: Materiały budowlane, Technologie materiałowe: Kompozyty, Właściwości materiałów, Odporność, Korozja, Technologie chemiczne: Substancje nieorganiczne, Substancje specjalne, Technologie tekstylne: Wykańczanie, Technologie filtracyjne i membranowe, Mikro. i Nano.technologie, Bakteriologia, Inżynieria biomedyczna, Biologia i Biotechnologia: Testy In vitro,Toksykologia, Rolnictwo: Biokontrola, Pestycydy, Pakowanie żywności, Jakość i bezpieczeństwo żywności: Mikrobiologia żywności

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenia patentowe w Polsce, patent w Europie
 • Oferta nr. 25/13
  Tytuł
  Matryca polikrzemianowa, sposób jej otrzymywania i jej zastosowanie
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest matryca polikrzemianowa, sposób jej otrzymywania i jej zastosowanie. Matryca tę wytworzono z mieszaniny co najmniej dwóch prekursorów, w tym podstawo...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest matryca polikrzemianowa, sposób jej otrzymywania i jej zastosowanie. Matryca tę wytworzono z mieszaniny co najmniej dwóch prekursorów, w tym podstawowego (pierwszego) oraz modyfikującego(drugiego) matrycę dodatnio bądź ujemnie naładowanymi grupami funkcyjnymi. Matryca taka znajduje zastosowanie do unieruchamiania nanocząstek węglowych, nanorurek węglowych oraz cząstek biologicznych, np. enzymów, co pozwala na wykorzystanie matryc jako elementu czujnika do oznaczania tiocholiny, dopaminy oraz pestycydów organofosforowych. Wspomniane zastosowanie matrycy jest również przedmiotem wynalazku.

  Twórcy
  Marcin Opałło, Anna Celebańska, Ewa Roźniecka, Olga Krysiak
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Stabilna i powtarzalna matryca polikrzemianowa
  • Przygotowanie nie wymaga specjalistycznego sprzętu
  • Szybki i tani sposób immobilizacji
  • Idealna do immobilizacji cząstek biologicznych jak enzymów
  • Idealna do immobilizacji nanoobiektów węglowych jak nanorurek czy nanoczątek
  • Dodatnio naładowana matryca stabilizuje dodatkowo nanoobiekty z ładunkiem ujemnym
  • Czujnik na pestycydy, tiocholinę, dopaminę
  Słowa kluczowe
  Matryca polikrzemianowa, immobilizacja, enzym, acetylocholinoesteraza, czujnik, bioczujnik, pestycydy, tiocholina, dopamina, nanocząstki węgla, nanorurki węgla
  Zastosowanie

  Chemia analityczna, Diagnostyka, Inżynieria biomedyczna, Enzymologia i Inżynieria białka, Toksykologia, Pestycydy, Bezpieczeństwo produkcji żywności, Czujniki pomiarowe, Zanieczyszczenia wody, Ścieki

  Stan zaawansowania
  Etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 22/13
  Tytuł
  Układ do fotokatalitycznej degradacji lotnych związków organicznych
  Streszczenie w skrócie

  Układ do badań fotokatalitycznej degradacji lotnych związków organicznych zanieczyszczających powietrze. Układ zawiera fotoreaktor w odpowiedny sposób zaprojektowany aby moc wykorzyst...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Układ do badań fotokatalitycznej degradacji lotnych związków organicznych zanieczyszczających powietrze. Układ zawiera fotoreaktor w odpowiedny sposób zaprojektowany aby moc wykorzystać maksymalnie powierzchnię aktywną fotokatalizatora i światło używane do aktywacji tego katalizatora. Układ oferuje pomiar temperatury reakcji, intensywnoąci ąwiatła od stosowanych lamp i utrzymanie stałej temperatury procesu dzięki zastosowaniu prostego układu chłodzenia lamp. Użycie reflektora (własnej konstrukcji) w tym układzie maksymalnie poprawia efektowność wykorzystania używanego światła podczas testów fotokatalitycznych.

  Twórcy
  Juan Carlos Colmenares Quintero, Paweł Lisowski
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Nowatorskie projektowanie reaktorowe pozwalające maksymalne wykorzystanie aktywnej powierzchni fotokatalizatora.
  • Bardzo efektowne sposób wykorzystania energii świetlnej od używanych lamp.
  • Bardzo wysoki stopień degradacji zanieczyszczeń organicznych w powietrzu.
  • Wysoka selektywność do pełnej mineralizacji (dwutlenek węgla i woda) lotnych związków organicznych.
  • Wygodny w obsłudze i innowacyjna konstrukcja umożliwiająca śledzenia ważnych informacji podczas reakcji fotokatalitycznej (np. temperatura reakcji, intensywność naświetlania).
  Słowa kluczowe
  Fotokataliza, czyste powietrze, lotne związki organiczne, fotoreaktor, degradacja
  Zastosowanie

  Zanieczyszczenia powietrza, Inżynieria procesowa, Wytwarzanie aparatury, Energia słoneczna (energia termiczna)

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 16/13
  Tytuł
  Sposób wytwarzania pochodnych 1,3,5-triarylobenzenu i truksenu
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania pochodnych 1,3,5-triarylobenzenu i truksenu, z użyciem aromatycznych ketonów, charakteryzujący się tym, że aromatyczny keton poddaje się...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania pochodnych 1,3,5-triarylobenzenu i truksenu, z użyciem aromatycznych ketonów, charakteryzujący się tym, że aromatyczny keton poddaje się reakcji kondensacji aldolowej z użyciem estru alkilowego kwasu ortokrzemowego o ogólnym wzorze Si(OAlkil)4, w którym alkil oznacza grupę CnHn+1, gdzie n = 1 - 10, oraz nieorganicznego lub organicznego kwasu niekarboksylowego jako czynnika kondensującego, w aprotycznym rozpuszczalniku organicznym, z wytworzeniem pochodnych 1,3,5-triarylobenzenu, natomiast grupą aromatyczną może być fenyl (także podstawiony grupą R), pirenyl, fluorantenyl, trifenylenyl, oraz R oznacza wodór, grupę alkilową, chlor, brom, jod lub grupę nitrową, albo z wytworzeniem pochodnych truksenu niepodstawionego lub sfunkcjonalizowanego grupą alkilową, chlorem, bromem, jodem lub grupą nitrową, stanowiących zmostkowane grupą CH2 pochodne 1,3,5-triarylobenzenów.

  Twórcy
  Marek Pietraszkiewicz, Michał R. Maciejczyk, Krzysztof P. Górski
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • nowa metoda syntezy
  • tanie i stosunkowo nieinwazyjne odczynniki
  • możliwość prowadzenia reakcji w temperaturze pokojowej
  • produkt często wytrąca się z mieszaniny reakcyjnej co znacznie obniża koszty uzyskania związku
  Słowa kluczowe
  OLED, optoelektronika, fotowoltaika organiczna, fotonika, 1,3,5-triarylobenzen, truksen
  Zastosowanie

  Elektronika, Mikroelektronika: Technologie peryferiów (pamięci masowe, wyświetlacze, itp.), Technologie chemiczne: Substancje organiczne, Technologie chemiczne: Substancje specjalne, Chemia organiczna

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Wielkiej Brytanii
 • Oferta nr. 10/13
  Tytuł
  Nowa pochodna bis(2,2'-bitienylo)metanu i sposób jej wytwarzania, warstwa molekularnie wdrukowanego polimeru, sposób jej wytwarzania i jej zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania związków nitroaromatycznych
  Streszczenie w skrócie

  Opracowano i wykonano nowy przewodzący polimer wdrukowany molekularnie (MIP) do selektywnego rozpoznawania, za pomocą oddziaływań ?-?, i oznaczania związków nitroaromatycznych (NTs), takich...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Opracowano i wykonano nowy przewodzący polimer wdrukowany molekularnie (MIP) do selektywnego rozpoznawania, za pomocą oddziaływań ?-?, i oznaczania związków nitroaromatycznych (NTs), takich jak 2,4,6-trinitrofenol, 2,4,6-trinitrotoluen, 1,3,5-trinitrobenzen i 2,4-dinitrotoluen. W tym celu zaprojektowano i zsyntetyzowano nowy monomer funkcyjny, bis(2,2’-bitien-5-ylo)-(4-aminofenylo)metan. Sygnał rozpoznawania NT, za pomocą warstwy MIP-NT, przetworzono na analityczny sygnał zmiany oporu elektrycznego tej warstwy za pomocą eletrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Osiągnięto granicę oznaczalności (LOD) wytworzonych chemosensorów w zakresie od 8 do 30 nM. W ten sposób wykazano, że nadają się one do oznaczania NTs na poziomie stężeń toksycznych (~10 nM) w skażonym nimi środowisku naturalnym. Współczynnik selektywności chemosensorów względem typowych substancji przeszkadzających wynosił od 1,7 do 9,1.

  Twórcy
  Tan-Phat Huynh, Marta Sosnowska, Janusz Sobczak, Chandra Bikram K.C., Vladimir N. Nesterov, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Monomer funkcyjny umożliwia selektywne rozpoznawanie analitów NT i elektrochemiczne przetwarzanie sygnału ze względu na swoje właściwości przewodzące wytworzonego z jego pomocą polimeru wdrukowanego molekularnie.
  • Prosta i szybka metoda przygotowania materiału rozpoznającego bezpośrednio osadzonych na powierzchni przetwornika sygnału czujnika chemicznego za pomocą elektropolimeryzacji.
  Słowa kluczowe
  polimer molekularnie wdrukowany, polimer przewodzący, związki wybuchowe, związki nitroaromatyczne, polimeryzacja, elektropolimeryzacja
  Zastosowanie

  Tworzywa sztuczne, Polimery, Czujniki pomiarowe, Techniki chemiczne, Chemia analityczna, Biosensory, Toksykologia, Zanieczyszczenia gleby, Zanieczyszczenia wody, Ścieki

  Stan zaawansowania
  Etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Wielkiej Brytanii
 • Oferta nr. 6/13
  Tytuł
  Układ do wytwarzania kropli wielokrotnie złożonych i sposób wytwarzania takich kropli
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest układ mikroprzepływowy do wytwarzania kropli wielokrotnie złożonych, t.j. kropel zbudowanych z wielu kropel-segmentów mogących różnić się składem chemicznym...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest układ mikroprzepływowy do wytwarzania kropli wielokrotnie złożonych, t.j. kropel zbudowanych z wielu kropel-segmentów mogących różnić się składem chemicznym. Architekura układu dostosowana jest w szczególnosci do techniki wytwarzania kropel "na żądanie" wykorzystującej zawory do kontrolowania objętości poszczególnych kropel. Technika ta odpowiednio stosowana wraz z opisywanym układem umożliwia generowanie kropel wielokrotnie złożonych o ustalonej wewnętrznej strukturze, t.j. takich w których poszczególne segmenty mają zadane objętości i ustawione są w określonej przetrzennej konfiguracji względem siebie. W szczególności możliwe jest uzyskanie struktur potencjalnie przydatnych do kontrolowanego uwalniania, w których segment zawierający aktywny składnik jest szczelnie otoczony segmentami neutralnymi.

  Twórcy
  Jan Guzowski, Piotr Garstecki, Sławomir Jakieła
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Układ umożliwia generowanie kropel wielokrotnie złożonych, zbudowanych z dowolnej liczby segmentów 3 różnych faz
  • Odpowiednia geometria złącza mikroprzepływowego do wytwarzania kropel zapobiega koalescencji segmentów na złączu
  • W połączeniu z techniką generowania kropel "na żądanie" układ umożliwia wytwarzanie kropel typu rdzeń-otoczka z dowolną liczba rdzeni, również takich, w których wybrany rdzeń umieszczony jest centralnie
  Słowa kluczowe
  mikroprzepływy, krople wielokrotne, emulsje, napięcie powierzchniowe, mikrokapsuły, uwalnianie leków
  Zastosowanie

  Farmaceutyki, Fizyka płynów, Mikro.mechanika, Hydraulika, Mikro. i Nano.technologie, Farmacja i Leki, Technologia żywności

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 6'/13
  Tytuł
  Sposób wytwarzania mezoporowatych materiałów opartych na nanocząstkach węglanu cynku oraz zastosowanie
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania mezoporowatych materiałów opartych na nanocząstkach węglanu cynku, takich jak kserożele lub aerożele składające się z tych nanocząstek, n...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania mezoporowatych materiałów opartych na nanocząstkach węglanu cynku, takich jak kserożele lub aerożele składające się z tych nanocząstek, nie zawierających zanieczyszczeń w postaci innych soli nieorganicznych bądź wody. Wynalazek dotyczy również zastosowania otrzymywanych tych sposobem materiałów

  Twórcy
  Janusz Lewiński, Kamil Sokołowski, Anna Cieślak
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • bardzo rozwinięta powierzchnia właściwa
  • materiały biokompatybilne
  Słowa kluczowe
  Nanocząstki, węglan cynku, materiały mezoporowate, aerożele, prekursory nanocząstek tlenku cynku, nośniki leków
  Zastosowanie
  • nośniki substancji aktywnych biologicznie, w tym leków
  • prekursory materiałów opartych o półprzewodnikowe nanocząstki ZnO o dużej powierzchni
  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 28/12
  Tytuł
  Katalizator Ru/Pd/C, sposób otrzymywania katalizatora Ru/Pd/C, jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy oraz takie ogniwo paliwowe
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest katalizator Ru/Pd/C przeznaczony do elektroutleniania kwasu mrówkowego na anodzie ogniwa paliwowego zasilanego kwasem mrówkowym. Katalizator ten zawiera pal...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest katalizator Ru/Pd/C przeznaczony do elektroutleniania kwasu mrówkowego na anodzie ogniwa paliwowego zasilanego kwasem mrówkowym. Katalizator ten zawiera pallad i ruten osadzony na nośniku węglowym, w którym nominalny stosunek atomowy rutenu do palladu wynosi od 0,2 do 1,5. W katalizatorze Ru/Pd/C ruten występuje w postaci metalicznej, nie tworzy stopu z palladem. Katalizator ten sam się aktywuje poprzez samorzutne oscylacje napięcia ogniwa niewymagające doprowadzania energii z układu zewnętrznego. Wynalazek obejmuje sposób otrzymywania katalizatora Ru/Pd/C, jego zastosowanie do elektroutleniania kwasu mrówkowego w ogniwach paliwowych zasilanych kwasem mrówkowym, jak również takie ogniwo paliwowe na kwas mrówkowy.

  Twórcy
  Piotr Kędzierzawski, Anna Mikołajczuk, Andrzej Borodziński, Leszek Stobiński
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • otrzymany anodowy katalizator Ru/Pd/C, w przeciwieństwie do katalizatora Pd/C, zapewnia długotrwałą pracę ogniwa paliwowego zasilanego kwasem mrówkowym w roztworach tego kwasu o czystości cz.d.a.
  Słowa kluczowe
  katalizator palladowy, ruten, ogniwo paliwowe zasilane kwasem mrówkowym, elektroutlenianie kwasu mrówkowego, nanokompozyty
  Zastosowanie

  Kompozyty, Baterie paliwowe, Produkcja wodoru, Niekonwencjonalne lub alternatywne źródła energii

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenia patentowe w Niemczech
 • Oferta nr. 26/12
  Tytuł
  Sposób otrzymywania materiałów porowatych typu MOF
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania krystalicznych form materiałów mikroporowatych typu MOF opartych na jednostkach oksocynkowych [Zn4O]6+ na drodze me...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania krystalicznych form materiałów mikroporowatych typu MOF opartych na jednostkach oksocynkowych [Zn4O]6+ na drodze mechanicznego ucierania. Materiały oparte na szkielecie nieorganiczno-organicznym o otwartej strukturze porowatej – tzw. MOF (z ang. Metal-Organic Framework) są obecnie przedmiotem szczególnie intensywnych badań. Związki te stanowią nową jakość w chemii materiałów porowatych, a potencjał ich zastosowań jest bardzo szeroki i obejmuje m. in. katalizę, separację i magazynowanie substancji gazowych, technologię sensorów, optoelektronikę czy zastosowania w farmacji i medycynie. Ostatnio wiele uwagi poświęca się rozwojowi nowych energooszczędnych, ekonomicznych i bezpiecznych dla środowiska technologii syntezy materiałów porowatych typu MOF. W tym kontekście mechanochemia wychodzi naprzeciw nowoczesnym trendom podejścia do syntezy przemysłowej, gdyż prowadzenie reakcji bez użycia rozpuszczalnika wyraźnie zmniejsza koszty syntezy, zużycie energii oraz ilość powstających odpadów, co z kolei pozwala zmniejszyć jej negatywny wpływ na środowisko naturalne. Ponadto możliwe jest otrzymanie produktów z większą wydajnością i czystością oraz często przy użyciu reagentów nieaktywnych w konwencjonalnej rozpuszczalnikowej metodzie syntezy.

  Twórcy
  Janusz Lewiński, Daniel Prochowicz, Kamil Sokołowski
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Synteza materiałów mikroporowatych typu MOF bez udziału rozpuszczalnika,
  • Produkt reakcji otrzymywany jest z wysoką wydajnością i czystością,
  • Czas reakcji skrócony do kilkunastu minut.
  Słowa kluczowe
  materiały mikroporowate, mechanochemia, klaster oksocynkowy, adsorpcja
  Zastosowanie

  Szybka, przyjazna środowisku metoda syntezy materiałów mikroporowatych opartych na jednostkach oksocynkowych [Zn4O]6+

  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 23/12
  Tytuł
  Sposób kompresji spektralnej krótkich impulsów laserowych światła o szerokim widmie oraz układ optyczny do takiej kompresji
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek dotyczy sposobu kompresji spektralnej krótkich impulsów laserowych światła o szerokim widmie oraz układu optycznego do tej kompresji.

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek dotyczy sposobu kompresji spektralnej krótkich impulsów laserowych światła o szerokim widmie oraz układu optycznego do tej kompresji.

  Twórcy
  Michał Nejbauer, Yuriy Stepanenko, Czesław Radzewicz, Paweł Wnuk, Piotr Skibiński, Michał Laskownicki
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • prostota układu
  • wysoka wydajność
  Słowa kluczowe
  Kompresja spektralna, impulsy femtosekundowe, impulsy pikosekundowe, spektroskopia Ramana
  Zastosowanie

  Technologie laserowe, np. synchroniczne układy doświadczalne wykorzystujące femto- i pikosekundowe impulsy światł.

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Wielkiej Brytanii
 • Oferta nr. 13/12
  Tytuł
  Przenośna walizka próżniowa z wziernikiem
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem prezenowanego wynalazku jest przenośna walizka próżniowa przeznaczona do przenoszenia i badania próbek w warunkach wysokiej próżni. Takich warunków mogą wyma...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem prezenowanego wynalazku jest przenośna walizka próżniowa przeznaczona do przenoszenia i badania próbek w warunkach wysokiej próżni. Takich warunków mogą wymagać np. płytki półprzewodników w procesie ich obróbki lub charakteryzowania. Prezentowana przenośna walizka próżniowa z dedykowanymi wziernikami jest specjalnie przystosowana zarówno do łatwego transportowania, jak i badania próbek znajdujących się wewnątrz komory próżniowej tej walizki bez konieczności ich wyjmowania i przekładania. Daje ona możliwość badania stanu powierzchni i składu badanej próbki odpowiednimi metodami optycznymi takimi jak spektroskopia w podczerwieni, świetle widzialnym lub ultrafioletowym, albo też elipsometria.

  Twórcy
  Janusz Sobczak, Aleksander Jabłoński, Włodzimierz Kutner, Krzysztof Noworyta, Andreas Glenz
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Możliwość montowania walizki w spektofotometrze.
  • Możliwość pracy w warunkach wysokiej próżni
  • Możliwość podłączenia walizki do komory próżniowej i przenoszenia próbek do i z takiej komory.
  • Dwa wzierniki pozwalające na pomiary spektralne w zakresie UV-vis, widzialnym i w podczerwieni
  • Możliwość pracy w trybie transmisyjnym i odbiciowym
  Słowa kluczowe
  przenośna, walizka, próżniowa, wziernik
  Zastosowanie

  Chemia analityczna, Mikro. i Nano.technologie, Biochemia i Biofizyka, Metody i aparatura analityczna, Techniki optyczne

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenia patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 5/12
  Tytuł
  Pochodne tiofenu, molekularnie wydrukowany polimer utworzony za pomoca polimeryzacji pochodnych tiofenu i zastosowanie tego polimeru do selektywnego oznaczania i kontrolowanego uwalniania adenozyno-5'-trifosforanu (ATP)
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku są (a) nowe związki chemiczne, pochodne tiofenu, tj., uracylofenylo-4-[bis(2,2’-bitienylo)metan] i 1-metyloamido-4-[bis(2,2’-bitienylo)metan]. (b) Wynalazek obejmuje także mol...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku są (a) nowe związki chemiczne, pochodne tiofenu, tj., uracylofenylo-4-[bis(2,2’-bitienylo)metan] i 1-metyloamido-4-[bis(2,2’-bitienylo)metan]. (b) Wynalazek obejmuje także molekularnie wydrukowany polimer przygotowany za pomocą polimeryzacji elektrochemicznej z zastosowaniem tych związków chemicznych oraz zastosowanie tego polimeru jako elementu rozpoznającego czujnika chemicznego do selektywnego oznaczania adenozyno-5'-trifosforanu (ATP), lub jako materiału do kontrolowanego uwalniania ATP.

  Twórcy
  Tan-Phat Huynh, Agnieszka Pietrzyk-Le, Chandra Bikram K.C., Krzysztof Noworyta, Janusz Sobczak, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Opracowany i wykonany polimer jest łatwy do otrzymania w postaci trwałych i odpornych chemicznie cienkich warstw.
  • Można osadzić go na podłożach o nietypowych powierzchniach.
  • Pozwala na selektywne i odwracalne wiązanie ATP.
  • Chemoczujnik z warstwą rozpoznającą z tego polimeru wykazuje dużą selektywność i czułość w stosunku do ATP oraz znaczącą wykrywalność.
  Słowa kluczowe
  adenozyno-5’-trifosofran, ATP, chemoczujnik, tiofen, polimer przewodzący, impedymetria pojemnościowa, mikrograwimetria piezoelektryczna
  Zastosowanie

  Biosensory, Chemia analityczna, Czujniki pomiarowe, Chemosensory do oznaczania ATP w próbkach biologicznych, Materiał do kontrolowanego uwalniania ATP, Badania kliniczne, Diagnostyka, Inżynieria biomedyczna, Biochemia i Biofizyka, Biologia komórkowa i molekularna, Inżynieria genetyczna, Modelowanie molekularne, Testy In vitro, Dodatki do żywności, Przetwarzanie żywności, Technologia żywności, Kontrola Jakości, Techniki chemiczne

  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Wielkiej Brytanii
 • Oferta nr. 2/12
  Tytuł
  Sposób separacji na żądanie materiału paramagnetycznego z kropli oraz układ do separacji na żądanie materiału paramagnetycznego z kropli
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób separacji na żądanie materiału paramagnetycznego z kropli oraz układ do separacji na żądanie materiału paramagnetycznego z kropli. Technika opiera się na po...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób separacji na żądanie materiału paramagnetycznego z kropli oraz układ do separacji na żądanie materiału paramagnetycznego z kropli. Technika opiera się na podziale kropli zawierającej materiał paramagnetyczny na dwie krople, jedną pozbawioną materiału paramagnetycznego i zawierającą większość objętości początkowej kropli oraz jedną zawierającą materiał paramagnetyczny. Przedmiotem wynalazku jest również układ mikroprzepływowy odpowiedni do takiego dzielenia kropel.

  Twórcy
  Paweł Dębski, Piotr Garstecki, Sławomir Jakieła
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • bezinwazyjna metoda separacji kulek paramagnetycznych z kropli w układzie mikroprzepływowym
  • separacja na żądanie – separacja materiału paramagnetycznego z kropli tylko wtedy, gdy jest to potrzebne
  • możliwość zastosowania w kanałach o przekroju okrągłym i prostokątnym, co jest szczególnie istotne w układach typu lab-on-chip
  • układ umożliwia separację ponad 99% materiału paramagnetycznego z kropli
  • zwiększenie efektywności separacji dzięki zmianie kształtu kanału poprzez jego poszerzenie na krótkim odcinku
  Słowa kluczowe
  techniki mikroprzepływowe, lab-on-chip, diagnostyka, kulki paramagnetyczne
  Zastosowanie

  Rozwiązania będące przedmiotem wynalazku mogą być wykorzystywane do konstruowania układów do oznaczeń analitycznych z wykorzystaniem kulek paramagnetycznych jako nośnika substancji chemicznych.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Niemczech
 • Oferta nr. 45/11
  Tytuł
  Platforma do pomiarów SERS oraz sposób jej wykonania
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma do pomiarów SERS, obejmująca podłoże o powierzchni hydrofilowej, nanodruty i mikrostruktury metaliczne, charakteryzująca się tym, że na podłożu o powierz...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma do pomiarów SERS, obejmująca podłoże o powierzchni hydrofilowej, nanodruty i mikrostruktury metaliczne, charakteryzująca się tym, że na podłożu o powierzchni hydrofilowej znajdują się nanondruty, pokryte mikrogrudkami złota o silnie rozwiniętej powierzchni.
  Wynalazek obejmuje także sposób wykonania platformy do pomiarów SERS, obejmujący kroki:
  a) nakroplenia mieszaniny nanocząstek oraz związku ciekłokrystalicznego na powierzchnię wody,
  b) przeniesienia tak uzyskanej warstwy na powierzchnię podłoża o powierzchni hydrofilowej z wykorzystaniem techniki Langmuira- Blodgett
  c) wzrostu nanodrutów metodą CVD (ang. Chemical Vapor Deposition) na tak uzyskanym podłożu o powierzchni hydrofilowej pokrytym nanocząstkami,
  d) pokrycia tak uzyskanego podłoża o powierzchni hydrofilowej z nanodrutami mikrogrudkami złota o silnie rozwiniętej powierzchni, poprzez zanurzenie go w odpowiednim roztworze

   

  Twórcy
  Jan Paczesny, Krzysztof Sozański, Andrzej Żywociński, Witold Adamkiewicz, Igor Dzięcielewski, Katarzyna Winkler, Agnieszka Kamińska, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wysoka stabilność platform SERS (odporność na pozostawienie w roztworze analitu przez 12 dni, przechowywanie na powietrzu w temp. pokojowej przez 6 miesięcy, odporność mechaniczna)
  • Wysokie współczynniki wzmocnienia SERS (do 7,6∙106);
  • Wysoka powtarzalność uzyskiwanych wyników pomiarów SERS
  • Innowacyjny, trójetapowy proces wytwarzania pokrycia powierzchni, oparty o samoagregację nanostrukur na powierzchni
  Słowa kluczowe
  SERS, powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana, podłoże, nanostruktura, samoagregacja
  Zastosowanie

  Jako wysoce efektywne i stabilne podłoże w technice powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana (SERS) – potencjalne zastosowanie w procedurach analitycznych i badawczych opartych o technikę SERS

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 43/11
  Tytuł
  Sposób pokrywania powierzchni ciała stałego dwuwymiarową siecią nanocząstek i powierzchnia ciała stałego pokryta tym sposobem
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób pokrywania powierzchni ciała stałego dwuwymiarową siecią nanocząstek, w którym mieszaninę roztworów nanocząstek oraz związku ciekłokrystaliczn...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób pokrywania powierzchni ciała stałego dwuwymiarową siecią nanocząstek, w którym mieszaninę roztworów nanocząstek oraz związku ciekłokrystalicznego nakrapla się na powierzchnię wody, a następnie przenosi się tak uzyskaną warstwę na powierzchnię podłoża z ciała stałego z wykorzystaniem techniki Langmuira-Blodgett. Charakteryzuje się tym, że wspomnianym związkiem ciekłokrystalicznym jest związek należący do grupy cyjanodifenyli. Wynalazek obejmuje także powierzchnię ciała stałego pokrytą dwuwymiarową siecią nanocząstek, otrzymaną tym sposobem

  Twórcy
  Jan Paczesny, Krzysztof Sozański, Andrzej Żywociński, Witold Adamkiewicz, Igor Dzięcielewski, Katarzyna Winkler, Agnieszka Kamińska, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Metoda pozwala na otrzymanie dwuwymiarowej sieci metalicznych nanocząstek stabilizowanych organicznym ligandem;
  • Sieć taka tworzy się na powierzchni wody i może być przeniesiona na stałe podłoże, gdzie zachowuje stabilność w czasie;
  • Odpowiednio dobierając skład mieszaniny nanocząstki/ciekły kryształ oraz ciśnienie powierzchniowe podczas kompresji warstwy na powierzchni wody, można precyzyjnie sterować rozmiarem „oczek” otrzymywanej sieci nanocząstek
  • Analogiczne sieci mogą być również wytwarzane bez kompresji, przy zachowaniu odpowiedniego składu mieszaniny oraz wystarczająco długiej inkubacji
  Słowa kluczowe
  nanocząstki, złoto, ciekłe kryształy, dwuwymiarowe sieci, modyfikacja powierzchni
  Zastosowanie
  • Ściśle kontrolowane wytwarzanie dwuwymiarowych struktur nanocząstek na powierzchni wody oraz ciała stałego
  • Otrzymane sieci nanocząstek mogą służyć jako podłoże w procesie kontrolowanego wzrostu nanodrutów z azotku galu
  • Jako pierwszy etap w produkcji podłóż do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana (SERS)
  • Potencjalne zastosowanie sieci nanocząstek w nanoelektronice
  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 41/11
  Tytuł
  Sposób otrzymywania bromowanych nanorurek węglowych
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania bromowanych nanorurek węglowych ze sfunkcjonalizowanych, zwłaszcza karboksylowanych, nanorurek węglowych. Zgodnie wynalazkiem, prowadzi się reakcję termicznej...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania bromowanych nanorurek węglowych ze sfunkcjonalizowanych, zwłaszcza karboksylowanych, nanorurek węglowych. Zgodnie wynalazkiem, prowadzi się reakcję termicznej syntezy bromu, podawanego w nadmiarze stechiometrycznym w postaci ciekłej, z nanorurkami węglowymi sfunkcjonalizowanymi grupami funkcyjnymi zawierającymi atomy węgla o hybrydyzacji sp2 lub sp. Po zakończonej reakcji z produktu usuwa się nieprzereagowany brom. Po całkowitym usunięciu nieprzereagowanego bromu produkt suszy się i rozciera uzyskując finalny produkt będący bromowanymi nanorurkami węglowymi.

  Twórcy
  Leszek Stobiński, Oskar Michalski, Piotr Tomasik, Marta Mazurkiewicz, Artur Małolepszy
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • bromowane CNTs,
  • cenny materiał wyjściowy do dalszych modyfikacji CNTs.
  Słowa kluczowe
  nanorurki weglowe, CNTs, brom, bromowanie
  Zastosowanie

  Kompozyty polimerowe, dalsza chemiczna funkcjonalizacja CNTs

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 30/11
  Tytuł
  Sposób dyspergowania nanorurek węglowych w hydrofilowej cieczy jonowej
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób dyspergowania nanorurek węglowych w niskotemperaturowej hydrofilowej cieczy jonowej, ewentualnie z wykorzystaniem anionowych surfaktantów. Aby m&oacu...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób dyspergowania nanorurek węglowych w niskotemperaturowej hydrofilowej cieczy jonowej, ewentualnie z wykorzystaniem anionowych surfaktantów. Aby móc w pełni wykorzystać właściwości nanorurek węglowych w rozpuszczalnikach tj. ciecze jonowe należy otrzymać zdyspergowany roztwór pojedynczych rurek bądź małych zwijek. Niestety nanorurki węglowe w wyniku oddziaływań van der Waalsa łączą się samorzutnie tworząc agregaty. Główną przyczyną takiego zachowania jest ich hydrofobowy charakter. Zgodnie z naszą wiedzą nie odnotowano jeszcze wyznaczenia optymalnego sposobu dyspergowania nanorurek węglowych w hydrofilowych cieczach jonowych.

  Twórcy
  Beata Kusiak, Kamila Orłowska, Jacek Gregorowicz, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • brak ucierania i mielenia nanorurek węglowych. Podczas mielenia bądź ścierania nanorurki ulegają częściowemu zniszczeniu polegającemu na skróceniu ich długości (łamaniu),
  • brak wykorzystania sondy generującej ultradźwięki. Sonda powoduje rozkład cieczy jonowej.
  Słowa kluczowe
  Nanorurki węglowe, ciecze jonowe, dyspersja
  Zastosowanie

  Wykorzystanie właściwości nanorurek węglowych w rozpuszczalnikach tj. ciecze jonowe

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Wielkiej Brytanii
  Załączniki
 • Oferta nr. 23/11
  Tytuł
  Układ mikroprzepływowy do zasilania w płyny zespołu dysz
  Streszczenie w skrócie

  Rozwiązanie opisane w wynalazku umożliwia wykonanie wydajnego i ekonomicznego urządzenia do generowania aerozoli. Wynalazek przedstawia sposób fabrykacji zespołu dysz oraz tworzenia aerozoli...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Rozwiązanie opisane w wynalazku umożliwia wykonanie wydajnego i ekonomicznego urządzenia do generowania aerozoli. Wynalazek przedstawia sposób fabrykacji zespołu dysz oraz tworzenia aerozoli o dobrze zdefiniowanym rozkładzie kropli. Aerozol powstaje dzięki przepuszczaniu dwóch płynów (cieczy i gazu) przez odpowiedni – warstwowy - układ mikroprzepływowy. W wynalazku opisany jest sposób umożliwiający integrację zespołu od kilku do kilkudzisięciu czy nawet 100 dysz w jedno niewielkie pod względem gabarytów urządzenie. Do wyrobu dysz stosowana jest obecnie głownie stal. Stal, a w ogólności metale, zapewniają wysoką precyzję wykonania detali. Jednak precyzyjna obróbka detali wykonanych z metalu jest kosztowna i mało wydajna. Wynalazek umożliwia zastosowanie materiałów polimerowych do formowania precyzyjnych dysz.

  Twórcy
  Marcin Izydorzak, Piotr Garstecki
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • precyzyjne wykonanie dyszy, zapewniające ściśle określoną charakterystykę pracy i wąski, monodyspersyjny rozkład rozmiarów kropli
  • wysoką produktywność urządzenia, wynikającą z integracji wielu dysz na jednej płytce
  Słowa kluczowe
  Dysze polimerowe, suszenie rozpyłowe
  Zastosowanie

  Rozwiązanie przedstawione w wynalazku umożliwia wytwarzanie aerozolu o wysokiej jakości, na przemysłową, wielo-kilogramową skalę Wynalazek może znaleŸć zastosowanie w technikach przemysłowego lub półprzemysłowego suszenia rozpyłowego czy mikronizacji

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Niemczech
 • Oferta nr. 21/11
  Tytuł
  Sposób pokrywania powierzchni ciała stałego nanocząstkami i powierzchnia ciała stałego pokryta tym sposobem
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest metoda pokrywania powierzchni ciała stałego nanocząstkami z wykorzystaniem techniki Langmuira-Blodgett. Odpowiednio przygotowana mieszanina nanocząstek oraz związku ciekł...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest metoda pokrywania powierzchni ciała stałego nanocząstkami z wykorzystaniem techniki Langmuira-Blodgett. Odpowiednio przygotowana mieszanina nanocząstek oraz związku ciekłokrystalicznego po naniesieniu na powierzchnię wody tworzy dwuwymiarową sieć nanocząstek, która jest przenoszona na stałe podłoże. Poprzez dobór stopnia kompresji monowarstwy naniesionej na powierzchnię można łatwo kontrolować średni rozmiar komórki sieci. Ogólny stopień pokrycia powierzchni nanocząstkami można dostosować, odpowiednio dobierając skład nanoszonej mieszaniny. Nanocząstki złota można wykorzystać jako katalizator w procesie CVD (ang. Chemical Vapor Deposition) w celu wytworzenia na powierzchni nanodrutów azotku galu (GaN) jedynie w miejscach, gdzie osadzone były nanocząstki.

  Twórcy
  Jan Paczesny, Krzysztof Sozański, Robert Hołyst, Igor Dzięcielewski, Andrzej Żywociński, Witold Adamkiewicz
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • możliwość uzyskania pokrycia podłoża monowarstwą nanocząstek
  • szczególna morfologia uzyskiwanego pokrycia: dwuwymiarowa sieć nanocząstek
  • kontrola stopnia pokrycia powierzchni oraz wielkości motywów strkturalnych
  • brak szczególnych wymagań dotyczących rodzaju pokrywanej powierzchni i jej materiału
  • możliwość zastosowania różnych rodzajów nanocząstek (skład chemiczny, opłaszczenie, rozmiar)
  • możliwość efektywnego pokrywania nanostrukturami znacznych powierzchni (metoda oparta na samoorganizacji)
  Słowa kluczowe
  nanocząstki, samoorganizacja, sieci dwuwymiarowe, pokrycie powierzchni
  Zastosowanie

  Kontrolowane otrzymywanie dwuwymiarowych struktur nanocząstek, mogących znaleźć zastosowanie m.in. przy produkcji podłóż SERS, nanotipów, katalizatorów, biosensorów, podzespołów elektronicznych. Nanoinżynieria elektroniczna, Chemia analityczna, Chemia nieorganiczna, Biosensory, Mikro. i Nano.technologie

  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce, Współwłaściciel Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
 • Oferta nr. 3/11
  Tytuł
  Sposób wytwarzania nanocząstek tlenku cynku
  Streszczenie w skrócie

  W ramach projektu NanoBiom zostały otrzymane odpowiednio sfuncjonalizowane łańcuchami glikolu polietylenowego (PEG) stabilne w rozworach wodnych nanocząstki ZnO a potencjalnym zastosowaniu w badani...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  W ramach projektu NanoBiom zostały otrzymane odpowiednio sfuncjonalizowane łańcuchami glikolu polietylenowego (PEG) stabilne w rozworach wodnych nanocząstki ZnO a potencjalnym zastosowaniu w badaniaach biologicznych oraz w fotowoltaice. (zgłoszenie patentowe nr. P-402624). Otrzymane nanostruktury były wykorzystane jako znaczniki fluorescencyjne na liniach komórkowych fibroblastów.

  Twórcy
  Janusz Lewiński, Kamil Sokołowski, Michał Leszczyński, Karolina Zelga
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Kontrola wielkości i kształtu nanocząstek
  • Biokompatybilność i biodegradowalność
  • Trwałość właściwości fizykochemicznych
  • Prostota funcjonalizacji
  • Brak zanieczyszeń
  Słowa kluczowe
  ZnO, nanocząstki, luminescencja, obrazowanie, fotowoltaika
  Zastosowanie

  Półprzewodniki, Baterie paliwowe, Produkcja wodoru, Energia słoneczne (ogniwa fotowoltaiczne), Chemia nieorganiczna, Mikro. i Nano.technologie, Bakteriologia, Diagnostyka, Farmacja i Leki, Biologia komórkowa i molekularna, Mikrobiologia

  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce, Współwłaściciel Politechnika Warszawska
  Załączniki
 • Oferta nr. 22/10
  Tytuł
  Biokatoda, sposób wykonania biokatody i ogniwo cynkowo-tlenowe
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest biokatoda zawierająca elektrodę modyfikowaną nanocząstkami tlenku metalu i zaadsorbowanym enzymem zdolnym do bezpośredniego przeniesienia elektronu pomiędzy paliwem (tlen...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest biokatoda zawierająca elektrodę modyfikowaną nanocząstkami tlenku metalu i zaadsorbowanym enzymem zdolnym do bezpośredniego przeniesienia elektronu pomiędzy paliwem (tlenem) a przekaźnikiem elektronów (powierzchnią elektrody). Wynalazek obejmuje także sposób wykonania takiej biokatody oraz ogniwo cynkowo-tlenowe, obejmujące taką biokatodę.

  Twórcy
  Ewa Roźniecka, Marcin Opałło, Martin Jönsson-Niedziółka, Joanna Niedziółka-Jönsson, Katarzyna Szot
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Łatwy i powtarzalny sposób modyfikacji powierzchni przewodzącego szkła nanocząstkami ITO,
  • Prosta sposób immobilizacji enzymów na powierzchni elektrody,
  • Prosty sposób zwiększenia aktywnej powierzchni elektrody,
  • Przygotowanie nie wymaga specjalistycznego sprzętu,
  • Zwiększenie wydajności procesu bezpośredniego przeniesienia elektronu pomiędzy enzymem a powierzchnią elektrody.
  Słowa kluczowe
  Biokatoda, hybrydowe ogniwo paliwowe, elektroda ITO, nanocząstki ITO, enzym, immobilizacja
  Zastosowanie

  Czujnik tlenu, biokatoda bioogniwa paliwowego, biokadoda hybrydowego ogniwa paliwowego.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Wielkiej Brytanii
  Załączniki
 • Oferta nr. 21/10
  Tytuł
  Formulacja mikrożeli pektynowych o kontrolowanej strukturze z zastosowaniem technik mikroprzepływowych do enkapsulacji nanocząstek
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek dotyczy metody formulacji monodyspersyjnych mikrocząstek pektynowych, do potencjalnych zastosowań w przemyśle: spożywczym i farmaceutycznym, przy użyciu układów mikroprzepływowych....

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek dotyczy metody formulacji monodyspersyjnych mikrocząstek pektynowych, do potencjalnych zastosowań w przemyśle: spożywczym i farmaceutycznym, przy użyciu układów mikroprzepływowych. Zgodnie z wynalazkiem, sposób ich preparowania obejmujuje etapy: i) formowania monodyspersyjnych kropli z roztworu pektyny w mikrourządzeniu, ii) dyfuzji czynników sieciujących z fazy ciągłej do rozpraszanej (pektynowe krople), iii) ekstrakcji in situ pektynowych mikrocząstek do fazy ciągłej niezawierającej czynników sieciujących oraz iv) odbierania uformowanych mikrocząstek i wtórnej żelifikacji. Sposób według wynalazku charakteryzuje się prostotą, dużą powtarzalnością oraz możliwością wytwarzania monodyspersyjnych mikrożeli pektynowych o zadanym rozmiarze czy morfologii. Konstrukcja opracowanego systemu formulacji jest prosta, bazuje na taniej aparaturze czy materiałach oraz łatwo dostępnych i nietoksycznych substratach. Obecny stan techniki pozwala na otrzymywanie mikrożeli pektynowych, jednakże znane sposoby formulacji nie gwarantują monodyspersji otrzymywanych cząstek bądź nie dają pełnej kontroli nad prowadzonym procesem emulsyfikacji (trudno sterować rozmiarami czy morfologią uzyskiwanych mikrożeli). Potencjalnym zastosowaniem mikrożeli pektynowych są m.in. systemy kontrolowanego uwalniania cząstek substancji aktywnych. Jako modelowe substancje wykorzystano nanocząstki, które enkapsulowano w matrycy pektynowej. Badanie procesów uwalniania nanocząstek z mikrożeli posłużyło do scharakteryzowania, otrzymywanych w różnych warunkach, mikrostruktur żelowych.

  Twórcy
  Dominika Ogończyk, Piotr Garstecki, Marta Siek
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • powtarzalna formulacja monodyspersyjnych mikrożeli pektynowych o zadanym rozmiarze czy morfologii
  • konstrukcja opracowanego systemu formulacji jest prosta, bazuje na taniej aparaturze czy materiałach oraz łatwo dostępnych i nietoksycznych substratach
  • opracowany system może być wygodnym narzędziem do produkcji mikrocząstek pektynowych na skalę przemysłową

   

  Słowa kluczowe
  mikrocząstki pektynowe, mikrożele pektynowe, mikrofluidyka, enkapsulacja
  Zastosowanie

  przemysł m.in. spożywczy czy farmacutyczny (np. systemy kontrolowanego uwalniania cząstek substancji aktywnych)

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Niemczech
 • Oferta nr. 8/10
  Tytuł
  Sposób modyfikowania nanorurek węglowych zwłaszcza wielościennych
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób modyfikowania nanorurek węglowych, zwłaszcza wielościennych. Istota sposobu charakteryzuje się tym, że dokonuje się zabiegu wstępnego utlenienia przez rozża...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób modyfikowania nanorurek węglowych, zwłaszcza wielościennych. Istota sposobu charakteryzuje się tym, że dokonuje się zabiegu wstępnego utlenienia przez rozżarzanie nanorurek w fazie stałej w atmosferze powietrza w naczyniu o regulowanej objętości do czerwonego żaru o temperaturze 500-700°C poprzez ogrzewanie ich w polu mikrofalowym o często-tliwości od 50 MHz do 200 GHz i o mocy od 100 W do 2000 W w czasie 2-15 min. Następnie rozżarzone nanorurki dodatkowo utlenia się przez wprowadzenie ich do ciekłego medium schładzającego lub schładzająco-utleniającego, po czym umieszcza się zawiesinę na okres do 10 minut w łaźni ultradźwiękowej. Po dokładnym zdyspergowaniu zawiesiny utlenione nanorurki węglowe odsącza się lub odwirowuje, następnie przemywa się je, a na koniec suszy aż do uzyskania sypkiego produktu finalnego.

  Twórcy
  Leszek Stobiński, Piotr Tomasik, Karen Khachatryan, Gohar Khachatryan, Oskar Michalski
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • oczyszczone, hydrofilowe, zmodyfikowane grupami tlenowymi (-COOH, >CO, -OH) nanorurki węglowe,
  • wysoki stopień dyspersji w środowisku wodnym
  Słowa kluczowe
  nanorurki węglowe, oczyszczanie, modyfikacja, utlenianie, pole mikrofalowe, łaźnia ultradźwiękowa, dyspersja
  Zastosowanie

  Zmodyfikowane nanorurki węglowe mogą znaleźć zastosowanie jako materiały w mikro- i nanoelektronice, w elementach nanomaszyn, markerów i sensorów, różnych materiałach kompozytowych

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce, Współwłaściciel Politechnika Warszawska
  Załączniki
 • Oferta nr. 5/10
  Tytuł
  Kapsułki z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otoczką i sposób ich wytwarzania
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku są kapsułki z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otoczką oraz sposób ich wytwarzania. Wynalazek dotyczy kapsułek lub mini-kapsułek. Kapsułki według wynalazku obejmują w...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku są kapsułki z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otoczką oraz sposób ich wytwarzania. Wynalazek dotyczy kapsułek lub mini-kapsułek. Kapsułki według wynalazku obejmują warstwę zewnętrzną, utworzoną z wodnego roztworu polimeru np. alginianu sodu, olejową warstwę pośrednią, oraz rdzeń, który składa się z fazy wodnej tj. czystej wody lub roztworu wodnego lub emulsji czy zawiesiny wodnej, przy czym wspomniana olejowa warstwa pośrednia jest ustabilizowana za pomocą substancji hydrofobowej charakteryzującej się odpowiednią temperaturą topnienia. W rdzeniu kapsułki mogą być rozpuszczone (lub zawieszone) dodatkowe substancje organiczne i nieorganiczne zapewniające: właściwy smak, zapach i konsystencję, a także właściwe działanie substancji czynnych. Wynalazek obejmuje także sposób wytwarzania kapsułek z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otoczką, obejmujący etap wkraplania do roztworu żelującego złożonych, co najmniej trzywarstwowych, kropli, formowanych poprzez przetłoczenie płynów, co najmniej trzech, przez współosiową dyszę. Następnie uzyskane krople żeluje się – tworząc zewnetrzną otoczkę np. poprzez kąpiel w roztworze chłodzącym zawierającym czynnik sieciujący. Sposób taki zapewnia jednoczesne formowanie otoczki i skrzepnięcie warstwy pośredniej. Dzięki stabilizacji warstwy pośredniej zgodnie z wynalazkiem uzyskuje się warstwę pośrednią, która utrzymuje wilgoć w rdzeniu kapsułki. Sposób według wynalazku prowadzi zatem do wytworzenia kapsułek z hydrofilowym rdzeniem, stabilnych w czasie i trwałych poza układem, w którym są wytwarzane, nawet jeśli wspomniany rdzeń jest całkowicie hydrofilowy, tj. nie zawiera polimerów ani innych substancji wiążących wodę.

  Twórcy
  Marcin Izydorzak, Dominika Ogończyk, Jacek Michalski, Piotr Garstecki
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • formulacja monodyspersyjnych kapsułek z hydrofilowym rdzeniem, które zachowują sprężystość w długim okresie przechowywania
  • metoda umożliwiająca jedynie żelowanie otoczki kapsuły z zachowaniem jej płynnego wnętrza
  • możliwość inkorporacji dowolnej substancji
  • opracowany system może być wygodnym narzędziem do produkcji polimerowych kapsułek z hydrofilowym rdzeniem na skalę przemysłową
  Słowa kluczowe
  kapsułki z hydrofilowym rdzeniem, polimerowe kapsułki
  Zastosowanie

  Kapsułki wytworzone opisaną metodą mogą być szczególnie przydatne w zastosowaniach przemysłowych: spożywczych, farmaceutycznych, weterynaryjnych, kosmetycznych lub agrotechnicznych

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  2 zgłoszenia patentowe w Wielkiej Brytanii

Współpracowali z nami

coop_1
coop_2
coop_3
coop_4
coop_5