IChF PAN znajduje się wśród pierwszych dwudziestu instytucji, które najczęściej patentują swoje wynalazki. Jesteśmy właścicielem i współwłaścicielem szeregu zgłoszeń patentowych i patentów, które oferowane są do sprzedaży lub licencjonowania. Nasze patenty mogą znaleźć zastosowanie w wielu branżach, m.in. w produkcji tworzyw sztucznych i polimerów, w nowoczesnych zaawansowanych materiałach chemii analitycznej, a także w badaniach klinicznych, optyce, diagnostyce medycznej, farmacji itp.

Współpracujemy z niezależnymi rzeczoznawcami którzy dokonują wyceny patentów z uwzględnieniem nakładów wymaganych do ich wdrożenia do działalności komercyjnej. Procedura przeniesienia praw do patentu jest krótkotrwała i nie powinna przekroczyć 1 - 2 miesięcy.

Zachęcamy również do współpracy z autorami patentów mającej na celu dalszy rozwój technologii objętej ochroną.

Filtracja patentów:
Maszyny elektryczne, urządzenia, energia
 • Oferta nr. 19/14
  Tytuł
  Nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania produktu pierwszego etapu wytwarzania tego kompleksu, ligand będący produktem drugiego etapu wytwarzania tego kompleksu i sposób jego wytwarzania ...
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem niniejszego wynalazku jest nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania dichlorowodorku mezo‑2,3‑diaminobutanu będące...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem niniejszego wynalazku jest nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania dichlorowodorku mezo‑2,3‑diaminobutanu będącego produktem pierwszego etapu syntezy kompleksu, ligand będący produktem drugiego etapu syntezy tego kompleksu polimer przewodzący wytwarzany przez polimeryzację tego kompleksu i sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie tego polimeru jako materiału elektrodowego do superkondensatorów. Otrzymany kompleks posiada także właściwości katalityczne.

  Twórcy
  Kamila Łępicka, Piotr Pięta, Paweł Borowicz, Aleksander Shkurenko, Leszek Stobiński, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) zdolny do polimeryzacji
  • Nowy ligand będący produktem drugiego etapu syntezy tego kompleksu
  • sposób wytwarzania dichlorowodorku mezo‑2,3‑diaminobutanu
  • nowy polimer redoksprzewodzący
  • nowy materiału elektrodowy do superkondensatorów
  • szybki i dobrze zdefiniowany proces wytwarzania
  Słowa kluczowe
  Monomer, polimer redoksprzewodzacy, materiał elektrodowy, superkondensatory, urządzenia gromadzące energię
  Zastosowanie

  Urządzenia magazynujące enegrię elektryczną, synteza organiczna

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 6/14
  Tytuł
  Sposób wykrywania powstawania kompleksów pomiędzy makromolekułą a ligandem
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest metoda pozwalająca wyznaczyć stałe równowagi reakcji kompleksów dużych cząsteczek z małymi ligandami przy dużych prędkościach przepływu fazy nośnej (31 cm/s...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest metoda pozwalająca wyznaczyć stałe równowagi reakcji kompleksów dużych cząsteczek z małymi ligandami przy dużych prędkościach przepływu fazy nośnej (31 cm/s).W metodzie tej wykorzystywany jest typowy sprzęt do analizy przepływowej złożony z: pompy, podajnika próbek, detektora UV-Vis oraz długiej kapilary, cienkiej, zwiniętej kapilary. Wyznaczenie stałej równowagi obejmuje trzy eksperymenty. Początkowo należy wyznaczyć współczynniki dyfuzji niezwiązanego ligandu i niezwiązanej makromolekuły. Następnie należy wypełnić kapilarę roztworem makromolekuły i nastrzyknąć próbkę ligand-makromolekuła. W punkcie detekcji rejestrowany jest rozkład stężenia analizowanej substancji. Na podstawie szerokości otrzymanego rozkładu stężenia zostają wyznaczone współczynniki dyfuzji poszczególnych substancji. Uwzględniając różnice w dyfuzji związanego i wolnego ligandu stała równowagi wyznaczana jest w sposób szybki (mniej niż 3 min) i dokładny.

  Twórcy
  Aldona Majcher, Anna Lewandrowska, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Metoda jest bardzo szybka (pomiar trwa mniej niż 3 minuty)
  • Etap przygotowania próbek do analizy jest szybki i łatwy
  • Istnieje możliwość zmiany parametrów termodynamicznych procesu takich jak np. siła jonowa, pH, lepkość itp.
  • Metoda jest bardziej dokładna i powtarzalna niż inne znane metody wyznaczania stałych równowagi
  • Istnieje możliwość badania różnego rodzaju substancji
  Słowa kluczowe
  stała równowagi reakcji, współczynnik dyfuzji, kompleks
  Zastosowanie

  Farmaceutyki, Chemia analityczna, Fizyka płynów, Farmacja i Leki

  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce

Współpracowali z nami

coop_1
coop_2
coop_3
coop_4
coop_5