IChF PAN znajduje się wśród pierwszych dwudziestu instytucji, które najczęściej patentują swoje wynalazki. Jesteśmy właścicielem i współwłaścicielem szeregu zgłoszeń patentowych i patentów, które oferowane są do sprzedaży lub licencjonowania. Nasze patenty mogą znaleźć zastosowanie w wielu branżach, m.in. w produkcji tworzyw sztucznych i polimerów, w nowoczesnych zaawansowanych materiałach chemii analitycznej, a także w badaniach klinicznych, optyce, diagnostyce medycznej, farmacji itp.

Współpracujemy z niezależnymi rzeczoznawcami którzy dokonują wyceny patentów z uwzględnieniem nakładów wymaganych do ich wdrożenia do działalności komercyjnej. Procedura przeniesienia praw do patentu jest krótkotrwała i nie powinna przekroczyć 1 - 2 miesięcy.

Zachęcamy również do współpracy z autorami patentów mającej na celu dalszy rozwój technologii objętej ochroną.

Filtracja patentów:
Biotechnologia
 • Oferta nr. 6/19
  Tytuł
  Sposób wykrywania bakterii termotolerancyjnych z rodzaju Campylobacter spp. w żywności
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wykrywania termotolerancjnych bakterii z rodzaju Campylobacter w żywności. Bardziej szczegółowo, wynalazek ten ujawnia sposób wykrywania bakte...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wykrywania termotolerancjnych bakterii z rodzaju Campylobacter w żywności. Bardziej szczegółowo, wynalazek ten ujawnia sposób wykrywania bakterii C. jejuni, C. coli, C. upsaliensis i C. lari w żywności, zwłaszcza w mięsie drobiowym, a także sposób odróżniania wyżej wymienionych gatunków bakterii od innych bakterii spotykanych w tego rodzaju żywności poprzez sprzężenie metod hodowlanych ze wzmocnioną powierzchniowo spektroskopią Ramana (ang., Surface-enhanced Raman Spectroscopy, SERS) oraz analizą głównych składowych (ang., Principal Component Analysis, PCA).

  Twórcy
  Evelin Witkowska, Krzysztof Niciński, Dorota Korsak, Bartłomiej Dominiak, Agnieszka Michota-Kamińska
  Zalety / innowacyjne aspekty

  Opracowanie nowej metody identyfikacji bakterii termotolerancyjnych z rodzaju  Campylobacter spp. w żywności, która:

  a) jest znacznie mniej czasochłonna niż metody klasyczne;

  b) może być przeprowadzona przez osoby o mniejszym doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych;

  c) jest rozwinięciem obowiązującej normy ISO w zakresie badań żywności pod kątem obecności w/w bakterii;

  d) daje wysoki procentowy stopień pewności identyfikacji bakterii na poziomie gatunkowym

  Słowa kluczowe
  Powierzchniowo-wzmocniona spektroskopia Ramana (SERS), platforma SERS, detekcja mikriorganizmów
  Zastosowanie

  Laboratoryjna identyfikacja bakterii termotolerancyjnych z rodzaju  Campylobacter spp. w próbkach żywności

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 2/19
  Tytuł
  DNA Origami konwerter chemii powierzchni
  Streszczenie w skrócie

  Grafen jest wyjątkowym materiałem dwuwymiarowym, mającym obiecujące zastosowania w nanotechnologii. Jego głównym ograniczeniem jest problem selektywnej i kontrolowanej modyfikacji chemicznej...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Grafen jest wyjątkowym materiałem dwuwymiarowym, mającym obiecujące zastosowania w nanotechnologii. Jego głównym ograniczeniem jest problem selektywnej i kontrolowanej modyfikacji chemicznej, bez zaburzania jego właściwości. To ogranicza przydatność grafenu przede wszystkim w elektronicznych i optycznych zastosowaniach czujnikowych. Udało nam się pokonać ten problem dzięki zastosowaniu struktur DNA origami jako konwerterów chemii powierzchni. DNA origami są programowalnymi nanostrukturami i wymiarach ok. 21.000 nm3. Pokazujemy, że dzięki włączeniu do struktury cząsteczek piranu na wybranych niciach DNA, możemy selektywnie umieszczać nanostruktury DNA na powierzchni grafenu. Dzięki temu, że nanostruktury DNA mogę być sfunkcjonalizowane na wiele innych sposobów, chemia powierzchni grafenu może zostać przystosowana do wielu różnych chemicznych funkcji.

  Twórcy
  Izabela KAMIŃSKA, Philip TINNEFELD
  Zalety / innowacyjne aspekty

  - modyfikacja chemii powierzchni grafenu, bez zaburzania jego właściwości;

  - zastosowanie cząsteczek piranu do umieszczenia struktur DNA origami na grafenie, bez ich denaturacji;

  - umieszczenie pojedynczych cząsteczek barwników organicznych na kontrolowanej odległości od grafenu (1 – 60 nm);

  - umieszczenie więcej nić jednego typu cząsteczek barwnika organicznego na kontrolowanej odległości od powierzchni grafenu, dla różnych odległości, w jednej strukturze DNA origami;

  - umieszczenie na powierzchni w sposób kontrolowany i precyzyjny (~1 nm) dowolnej struktury, która może zostać umieszczona w DNA origami (np. białka);

  - próbniki fluorescencyjne mogą zostać umieszczone w takiej odległości od grafenu, dla której wykazują największą czułość na zmiany fluorescencji;

  - metoda może zostać rozszerzona na dowolny materiał dwuwymiarowy;

  - struktura/wynalazek może zostać połączony z elektrycznym sterowaniem i odczytem.

  Słowa kluczowe
  Grafen, DNA origami, fluorescencja, pojedyncze cząsteczki, przekaz energii, chemia powierzchni, piren
  Zastosowanie

  - próbniki fluorescencyjne

  - czujniki optyczne

  - czujniki napięcia

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie europejskie
 • Oferta nr. 3/18
  Tytuł
  Układ mikroprzepływowy do wytwarzania monodyspersyjnych kropli
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest układ mikroprzepływowy do wytwarzania monodyspersyjnych mikrokropli, umożliwiający podział zadanej objętości cieczy na jednorodne kropli płynu w niemieszającym się p...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest układ mikroprzepływowy do wytwarzania monodyspersyjnych mikrokropli, umożliwiający podział zadanej objętości cieczy na jednorodne kropli płynu w niemieszającym się płynie. Wynalazek dotyczy budowy urządzenia. Urządzenie zostało badane pod kątem produkcji wodnych kropli, wielkości 30-100 nL i współczynniku polidyspersji poniżej 5%, we fluorowanym oleju zawierającym surfaktant. Inne warianty mogą zostać opracowane na podstawie tego wynalazku.

  Twórcy
  Adam Opalski, Karol Makuch, Yu-Kai Lai, Piotr Garstecki
  Zalety / innowacyjne aspekty

  W porównaniu do opisanych w literaturze urządzeń nasz wynalazek oferuje:

  - wyższą przepustowość produkcji kropli

  - szerszy zakres przepływów płynów dla których produkowane krople są wciąż jednorodne

  Słowa kluczowe
  monodyspersyjna emulsja, krople, urządzenie mikroprzepływowe, wysokoprzepustowa produkcja emulsji
  Zastosowanie

  - enkapsulacja związków biologicznie czynnych,

  - produkcja monodyspersyjnych żelowych cząsteczek,

  - produkcja nanocząstek w kroplach,

  - hodowla mikroorganizmów w kroplach

  - testy in vitro leków

  Stan zaawansowania
  etap badania etap rozwoju etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 2/16
  Tytuł
  Białko pVII z mutacją punktową bakteriofaga filamentowego M13 oraz zastosowanie białka pVII z mutacją punktową bakteriofaga M13 do specyficznego wiązania nanomateriałów węglowych, zwłaszcza nanowłókien węglowych
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek przedstawia białko pVII z mutacją punktową bakteriofaga filamentowego M13 (pVII-mutant-M13) i jego specyficzne właściwości do wiązania nanowłókien węglowych (CNF) (Fig. 1). Wydajno...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek przedstawia białko pVII z mutacją punktową bakteriofaga filamentowego M13 (pVII-mutant-M13) i jego specyficzne właściwości do wiązania nanowłókien węglowych (CNF) (Fig. 1). Wydajność (efektywność) wiązania CNF przez fagi z zmutowanym białkiem pVII, jest prawie o dwa rzędy wielkości większa od efektywności wiązania CNF przez fagi M13 z niemodyfikowanym białkiem pVII (pVII-M13) (Fig. 2). Specyficzne wiązanie białka pVII-mutant-M13 z CNF  potwierdzone zostało również za pomocą mikroskopu sił atomowych (Fig. 4) oraz transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) (Fig. 5). CNF wiązane jest przez końce faga, gdzie pVII się znajduje. Wiązania pVII-mutant-M13 nie obserwowano w przypadku, gdy zastosowano inne nanomateriały węglowe np. zredukowany tlenek grafenu (rGO), jednościenne (SWCNT) oraz wielościenne (MWCNT) nanorurki węglowe, zaś bardzo słabe wiązanie zaobserwowano dla grafitu (Gr). Zostało to potwierdzone na podstawie obliczonej wydajności wiązania (Fig. 3) oraz przy pomocy TEM (Fig. 6)

  Twórcy
  Katarzyna Szot-Karpińska, Piotr Golec, Adam Leśniewski, Grzegorz Węgrzyn, Marcin Łoś
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Zgodnie z wynalazkiem, białko pVII faga filamentowego M13 z mutacją punktową charakteryzuje się tym, że specyficznie wiąże się z nanowłóknami węglowymi umożliwiając tworzenie hybrydowych materiałów (bionanomateriałów) o bardziej rozwiniętej powierzchni.
  • Korzystnie białko pVII zawiera mutację punktową.
  • Korzystnie, mutacja punktowa białka pVII polega na zamianie pojedynczego nukleotydu adeniny na guaninę w pozycji 1142, w rezultacie kodon dla glutaminy zostaje zastąpiony kodonem dla argininy w kodującym białku pVII - pVII mutant-M13 (Tabela 1).
  • Korzystnie, białko pVII z mutacją punktową występuje w stworzonym przez nas bakteriofagu filamentowym
  • Korzystnie, białko pVII z mutacją punktową wiąże nanomateriały, korzystniej nanomateriały węglowe, najkorzystniej nanowłókna węglowe.
  • Korzystnie, wspomniane CNF mają średnice od 10 do 500 nm, korzystniej od 50 do 150 nm.
  • Korzystnie, bardzo duża wydajność wiązania białka pVII z mutacją punktową faga M13 z nanowłóknami węglowymi, która wyrażona jest jako stosunek ilości fagów M13 wymytych po etapach wiązania do CNF i odpłukaniu fagów niezwiązanych z CNF (w skrócie O), do całkowitej liczby fagów inkubowanych z nanowłóknami węglowymi CNF (w skrócie I) wyrażone jako współczynnik O/I. Wydajność wiązania CNF przez fagi z zmutowanym białkiem pVII, jest prawie o dwa rzędy wielkości większa od efektywności wiązania CNF przez fagi M13 z niemodyfikowanym białkiem pVII.
  • Obecny wynalazek obejmuje także zastosowanie białka pVII z mutacją punktową bakteriofaga M13 do specyficznego wiązania nanomateriałów węglowych, zwłaszcza nanowłókien węglowych.
  • Korzystnie, specyficzne wiązanie białka pVII z mutacją punktową faga M13 nie występuje z innymi nanomateriałami, korzystniej z innymi nanomateriałami węglowymi, najkorzystniej z grafitem, zredukowanym tlenkiem grafenu, jednościennymi oraz wielościennymi nanorurkami węglowymi.
  Słowa kluczowe
  białko pVII, bakteriofag filamentowy M13,nanomateriały węglowe, nanowłókna węglowe, hybrydowe nanomateriały
  Zastosowanie

  Białko pVII faga filamentowego M13 z mutacją punktową charakteryzuje się tym, że specyficznie wiąże się z nanowłóknami węglowymi umożliwiając tworzenie hybrydowych materiałów (bionanomateriałów) o bardziej rozwiniętej powierzchni niż same nanowłókna węglowe. Materiały takie mogą znaleźć zastosowanie w elektrochemii, jako materiał do modyfikacji elektrod. Z kolei takie elektrody mogą być wykorzystane do tworzenia superkondensatorów, ogniw paliwowych, baterii litowo-jonowych oraz czujników elektrochemicznych. Mogą również służyć jako podłoża do unieruchamiania biocząsteczek, np. DNA. Tak więc, takie materiały hybrydowe (bionanomateriały) mogą znaleźć zastosowanie w biologii, medycynie, optyce czy też elektronice.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce, możliwość rozszerzenia ochrony za granicą
  Załączniki
 • Oferta nr. 2/12
  Tytuł
  Sposób separacji na żądanie materiału paramagnetycznego z kropli oraz układ do separacji na żądanie materiału paramagnetycznego z kropli
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób separacji na żądanie materiału paramagnetycznego z kropli oraz układ do separacji na żądanie materiału paramagnetycznego z kropli. Technika opiera się na po...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób separacji na żądanie materiału paramagnetycznego z kropli oraz układ do separacji na żądanie materiału paramagnetycznego z kropli. Technika opiera się na podziale kropli zawierającej materiał paramagnetyczny na dwie krople, jedną pozbawioną materiału paramagnetycznego i zawierającą większość objętości początkowej kropli oraz jedną zawierającą materiał paramagnetyczny. Przedmiotem wynalazku jest również układ mikroprzepływowy odpowiedni do takiego dzielenia kropel.

  Twórcy
  Paweł Dębski, Piotr Garstecki, Sławomir Jakieła
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • bezinwazyjna metoda separacji kulek paramagnetycznych z kropli w układzie mikroprzepływowym
  • separacja na żądanie – separacja materiału paramagnetycznego z kropli tylko wtedy, gdy jest to potrzebne
  • możliwość zastosowania w kanałach o przekroju okrągłym i prostokątnym, co jest szczególnie istotne w układach typu lab-on-chip
  • układ umożliwia separację ponad 99% materiału paramagnetycznego z kropli
  • zwiększenie efektywności separacji dzięki zmianie kształtu kanału poprzez jego poszerzenie na krótkim odcinku
  Słowa kluczowe
  techniki mikroprzepływowe, lab-on-chip, diagnostyka, kulki paramagnetyczne
  Zastosowanie

  Rozwiązania będące przedmiotem wynalazku mogą być wykorzystywane do konstruowania układów do oznaczeń analitycznych z wykorzystaniem kulek paramagnetycznych jako nośnika substancji chemicznych.

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Niemczech
 • Oferta nr. 21/10
  Tytuł
  Formulacja mikrożeli pektynowych o kontrolowanej strukturze z zastosowaniem technik mikroprzepływowych do enkapsulacji nanocząstek
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek dotyczy metody formulacji monodyspersyjnych mikrocząstek pektynowych, do potencjalnych zastosowań w przemyśle: spożywczym i farmaceutycznym, przy użyciu układów mikroprzepływowych....

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek dotyczy metody formulacji monodyspersyjnych mikrocząstek pektynowych, do potencjalnych zastosowań w przemyśle: spożywczym i farmaceutycznym, przy użyciu układów mikroprzepływowych. Zgodnie z wynalazkiem, sposób ich preparowania obejmujuje etapy: i) formowania monodyspersyjnych kropli z roztworu pektyny w mikrourządzeniu, ii) dyfuzji czynników sieciujących z fazy ciągłej do rozpraszanej (pektynowe krople), iii) ekstrakcji in situ pektynowych mikrocząstek do fazy ciągłej niezawierającej czynników sieciujących oraz iv) odbierania uformowanych mikrocząstek i wtórnej żelifikacji. Sposób według wynalazku charakteryzuje się prostotą, dużą powtarzalnością oraz możliwością wytwarzania monodyspersyjnych mikrożeli pektynowych o zadanym rozmiarze czy morfologii. Konstrukcja opracowanego systemu formulacji jest prosta, bazuje na taniej aparaturze czy materiałach oraz łatwo dostępnych i nietoksycznych substratach. Obecny stan techniki pozwala na otrzymywanie mikrożeli pektynowych, jednakże znane sposoby formulacji nie gwarantują monodyspersji otrzymywanych cząstek bądź nie dają pełnej kontroli nad prowadzonym procesem emulsyfikacji (trudno sterować rozmiarami czy morfologią uzyskiwanych mikrożeli). Potencjalnym zastosowaniem mikrożeli pektynowych są m.in. systemy kontrolowanego uwalniania cząstek substancji aktywnych. Jako modelowe substancje wykorzystano nanocząstki, które enkapsulowano w matrycy pektynowej. Badanie procesów uwalniania nanocząstek z mikrożeli posłużyło do scharakteryzowania, otrzymywanych w różnych warunkach, mikrostruktur żelowych.

  Twórcy
  Dominika Ogończyk, Piotr Garstecki, Marta Siek
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • powtarzalna formulacja monodyspersyjnych mikrożeli pektynowych o zadanym rozmiarze czy morfologii
  • konstrukcja opracowanego systemu formulacji jest prosta, bazuje na taniej aparaturze czy materiałach oraz łatwo dostępnych i nietoksycznych substratach
  • opracowany system może być wygodnym narzędziem do produkcji mikrocząstek pektynowych na skalę przemysłową

   

  Słowa kluczowe
  mikrocząstki pektynowe, mikrożele pektynowe, mikrofluidyka, enkapsulacja
  Zastosowanie

  przemysł m.in. spożywczy czy farmacutyczny (np. systemy kontrolowanego uwalniania cząstek substancji aktywnych)

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Niemczech
 • Oferta nr. 5/10
  Tytuł
  Kapsułki z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otoczką i sposób ich wytwarzania
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku są kapsułki z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otoczką oraz sposób ich wytwarzania. Wynalazek dotyczy kapsułek lub mini-kapsułek. Kapsułki według wynalazku obejmują w...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku są kapsułki z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otoczką oraz sposób ich wytwarzania. Wynalazek dotyczy kapsułek lub mini-kapsułek. Kapsułki według wynalazku obejmują warstwę zewnętrzną, utworzoną z wodnego roztworu polimeru np. alginianu sodu, olejową warstwę pośrednią, oraz rdzeń, który składa się z fazy wodnej tj. czystej wody lub roztworu wodnego lub emulsji czy zawiesiny wodnej, przy czym wspomniana olejowa warstwa pośrednia jest ustabilizowana za pomocą substancji hydrofobowej charakteryzującej się odpowiednią temperaturą topnienia. W rdzeniu kapsułki mogą być rozpuszczone (lub zawieszone) dodatkowe substancje organiczne i nieorganiczne zapewniające: właściwy smak, zapach i konsystencję, a także właściwe działanie substancji czynnych. Wynalazek obejmuje także sposób wytwarzania kapsułek z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otoczką, obejmujący etap wkraplania do roztworu żelującego złożonych, co najmniej trzywarstwowych, kropli, formowanych poprzez przetłoczenie płynów, co najmniej trzech, przez współosiową dyszę. Następnie uzyskane krople żeluje się – tworząc zewnetrzną otoczkę np. poprzez kąpiel w roztworze chłodzącym zawierającym czynnik sieciujący. Sposób taki zapewnia jednoczesne formowanie otoczki i skrzepnięcie warstwy pośredniej. Dzięki stabilizacji warstwy pośredniej zgodnie z wynalazkiem uzyskuje się warstwę pośrednią, która utrzymuje wilgoć w rdzeniu kapsułki. Sposób według wynalazku prowadzi zatem do wytworzenia kapsułek z hydrofilowym rdzeniem, stabilnych w czasie i trwałych poza układem, w którym są wytwarzane, nawet jeśli wspomniany rdzeń jest całkowicie hydrofilowy, tj. nie zawiera polimerów ani innych substancji wiążących wodę.

  Twórcy
  Marcin Izydorzak, Dominika Ogończyk, Jacek Michalski, Piotr Garstecki
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • formulacja monodyspersyjnych kapsułek z hydrofilowym rdzeniem, które zachowują sprężystość w długim okresie przechowywania
  • metoda umożliwiająca jedynie żelowanie otoczki kapsuły z zachowaniem jej płynnego wnętrza
  • możliwość inkorporacji dowolnej substancji
  • opracowany system może być wygodnym narzędziem do produkcji polimerowych kapsułek z hydrofilowym rdzeniem na skalę przemysłową
  Słowa kluczowe
  kapsułki z hydrofilowym rdzeniem, polimerowe kapsułki
  Zastosowanie

  Kapsułki wytworzone opisaną metodą mogą być szczególnie przydatne w zastosowaniach przemysłowych: spożywczych, farmaceutycznych, weterynaryjnych, kosmetycznych lub agrotechnicznych

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  2 zgłoszenia patentowe w Wielkiej Brytanii

Współpracowali z nami

coop_1
coop_2
coop_3
coop_4
coop_5