IChF PAN znajduje się wśród pierwszych dwudziestu instytucji, które najczęściej patentują swoje wynalazki. Jesteśmy właścicielem i współwłaścicielem szeregu zgłoszeń patentowych i patentów, które oferowane są do sprzedaży lub licencjonowania. Nasze patenty mogą znaleźć zastosowanie w wielu branżach, m.in. w produkcji tworzyw sztucznych i polimerów, w nowoczesnych zaawansowanych materiałach chemii analitycznej, a także w badaniach klinicznych, optyce, diagnostyce medycznej, farmacji itp.

Współpracujemy z niezależnymi rzeczoznawcami którzy dokonują wyceny patentów z uwzględnieniem nakładów wymaganych do ich wdrożenia do działalności komercyjnej. Procedura przeniesienia praw do patentu jest krótkotrwała i nie powinna przekroczyć 1 - 2 miesięcy.

Zachęcamy również do współpracy z autorami patentów mającej na celu dalszy rozwój technologii objętej ochroną.

Filtracja patentów:
Inżynieria chemiczna
 • Oferta nr. 1/17
  Tytuł
  Sposób i urządzenie do osadzania nanocząstek na wewnętrznych ścianach kapilary polimerowej z użyciem fal ultradźwiękowych
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do osadzania nanocząstek (np. metali lub ich tlenków) na wewnętrznych ściankach kapilary teflonowej z użyciem fal ultradźwiękowych. Meto...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do osadzania nanocząstek (np. metali lub ich tlenków) na wewnętrznych ściankach kapilary teflonowej z użyciem fal ultradźwiękowych. Metoda służy do wytwarzania aktywnych chemicznie i biologicznie powierzchni w układach mikroprzepływowych.

  Twórcy
  Ewelina Kuna, Dariusz Łomot, Juan Carlos Colmenares Quintero
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Gładka i inertna chemicznie powierzchnia pokryta nanocząstkami (np. metali lub ich tlenków),
  • Trwała warstwa nanocząstek,
  • Metoda nie wymaga zastosowania podwyższonej temperatury i podwyższonego ciśnienia,
  • Metoda nie wymaga zastosowania innych niż woda rozpuszczalników, aspekt ekologiczny.
  Słowa kluczowe
  teflon, kapilara, fotokatalizator, warstwa, mikroreaktor
  Zastosowanie

  Przygotowanie kapilar teflonowych do zastosowań w mikroprzepływowych układach fotokatalitycznych do oczyszczania wody.

  Usuwanie bakterii w systemie oczyszczania wody.

  Fotokatalityczna synteza w układach mikroprzepływowych.

  Analityka medyczna.

  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 12/16
  Tytuł
  Makroporowata warstwa, o strukturze odwróconego opalu, poli(2,3'-bitiofenu) semi-kowalencyjnie wdrukowana powierzchniowo ludzką albuminą osocza krwi (HSA) i zastosowanie tej warstwy jako elementu rozpoznającego chemoczujnika do selektywnego oznaczania HSA
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest nowa makroporowata warstwa poli(2,3’-bitiofenu) w postaci odwróconego opalu wdrukowana albumina osocza krwi ludzkiej (HSA), procedura jej wytwarzania i zasto...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest nowa makroporowata warstwa poli(2,3’-bitiofenu) w postaci odwróconego opalu wdrukowana albumina osocza krwi ludzkiej (HSA), procedura jej wytwarzania i zastosowanie jej do konstrukcji chemoczujnika do oznaczania HSA. 

  Twórcy
  Marcin Dąbrowski, Maciej Cieplak, Piyush S. Sharma, Paweł Borowicz, Krzysztof Noworyta, Wojciech Lisowski, Francis D'Souza, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Wysokie parametry analityczne i użytkowe chemoczujnika, tzn. bardzo wysoka wykrywalność HSA oraz bardzo wysoka selektywność wobec substancji przeszkadzających, zwłaszcza małych białek,
  • Jednoczesne zastosowanie trzech strategii: (i) wdrukowywanie semi-kowalencyjne białek, (ii) wdrukowywanie powierzchniowe i (iii) rozwinięcie powierzchni polimeru poprzez wytworzenie go w postaci odwróconego opalu,
  • Zoptymalizowana procedura osadzania poli(2,3’-bitiofenu) na kryształach koloidalnych pozwala na otrzymywanie makroporowatej warstwy poli(2,3’-bitiofenu) w postaci odwróconego opalu oraz na precyzyjną kontrolę grubości tej warstwy. 

   

  Słowa kluczowe
  odwrócony opal, sferyczna nanocząstka krzemionkowa, kryształ koloidalny, makroporowatość, politiofen, powierzchniowe wdrukowywanie białek, wdrukowywanie semi-kowalencyjne, albumina osocza krwi ludzkiej
  Zastosowanie

  Opracowany chemoczujnik do oznaczania HSA może znaleźć zastosowanie w analizie klinicznej do diagnostyki, np. choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, szpiczaka mnogiego, niewydolności nerek i wątroby, etc., a także wszędzie tam, gdzie oznaczanie HSA jest istotne.  Ponadto, warstwa MIP może służyć wydzielania i do oczyszczania HSA z mieszaniny i wszędzie tam, gdzie istotna jest selektywna ekstrakcja HSA do fazy stałej. 

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce, możliwość rozszerzenia ochrony za granicą
 • Oferta nr. 4/15
  Tytuł
  Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób nanoszenia analitu na podłoże (substrat) SES (spektroskopii wzmacnianej powierzchniowo) obejmujący proces osadzania w polu elektrycznym, charakteryzujący si...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób nanoszenia analitu na podłoże (substrat) SES (spektroskopii wzmacnianej powierzchniowo) obejmujący proces osadzania w polu elektrycznym, charakteryzujący się tym że zawiera etapy: umieszczenie substratu w układzie; naniesienie roztworu; osadzanie analitu w polu elektrycznym w określonym czasie. Zaprezentowane rozwiązanie poprawia jednorodność wyników oraz czułość pomiaru.

  Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana (SERS) to technika analityczna, pozwalająca w założeniach na osiągnięcie najwyżej czułości – detekcji pojedynczych molekuł. Do działania metoda wymaga odpowiednio wzmacniającego podłoża (nośnika), pokrytego nanostukturami metali, na który nakładany jest analit. Jednak choć techniki produkcji coraz doskonalszych podłoży są rozwijane od wielu lat, problem efektywnego nakładania na nie analitu, choć równie ważny jak jakość samego podłoża, nadal stanowi wyzwanie.

  Prezentowana metoda pozwala na efektywne i szybkie osadzenie analitu na powierzchni SERS‑aktywnej. Umożliwia to skrócenie analizy z wielu godzin do zaledwie kilku minut, a także poprawia jednorodność i jakość uzyskanych wyników.

  Metoda polega na osadzaniu analitu na powierzchni za pomocą przyłożonego zmiennego pola elektrycznego. Naładowane cząsteczki analitu poruszają się pod wpływem pola elektrycznego, co pozwala to na ich ściągnięcie i osadzenie na powierzchni.Metoda została przetestowana na serii podłoży przygotowanych wg patentu P-408785, pokrytych warstwą nanocząstek srebra. Zaprojektowano i przygotowano działający prototyp celki do osadzania analitu na podłoża SERS-aktywne (Rysunek 1). Wykorzystanym analitem testowym był kwas 4-merkaptobenzoesowy (PMBA). Opracowana metoda pozwoliła na uzyskanie jednorodnych widm, przy jednoczesnym skróceniu czasu analizy z 20 godzin do 5 minut oraz zmniejszeniu użytej objętości z 2 ml do 160 µl (Rysunek 2). Najkorzystniejszy zakres użytych częstotliwości został obliczony teoretycznie i był w dobrej zgodności z danymi eksperymentalnymi. Stanowi to dowód na to, że możliwe jest dopasowanie częstotliwości do danego typu analitu wyłącznie na podstawie teoretycznych rozważań.

  Twórcy
  Łukasz Richter, Jan Paczesny, Monika Księżopolska-Gocalska, Robert Hołyst
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • szybka i wygodna metoda osadzania analitu z roztworu
  • zwiększenie jednorodności oraz czułości pomiarów
  Słowa kluczowe
  spektroskopia wzmacniana powierzchniowoosadzanie analitu, pole elektryczne
  Zastosowanie

  Chemia analityczna, Diagnostyka, Farmacja i Leki, Medycyna środowiskowa i sportowa, Metody i aparatura analityczna, Techniki elektryczne

  Badania nad coraz doskonalszymi podłożami do wzmacnianej powierzchniowo spektroskopii Ramana (SERS) trwają nieprzerwanie od wielu lat. Jednak samo podłoże dobrej jakości nie wystarcza do przeprowadzenia skutecznej analizy. Potrzeba jeszcze nałożyć na nie badany analit. Aby tego dokonać zazwyczaj zanurza się podłoże w kilku mililitrach próbki na kilka do kilkunastu godzin. Etap ten bardzo wydłuża cały pomiar. Dodatkowo nawet wtedy nie ma pewności, że analit jest osadzony równomiernie na powierzchni SERS-aktywnej. A tylko takie osadzenie analitu pozwoli na uzyskanie powtarzalnych rezultatów, które umożliwią wyciąganie wiążących wniosków. Problem nakładania analitu na podłoże wciąż stanowi jedno z większych wyzwań stojących na drodze ku powszechnemu wykorzystaniu techniki SERS. Metoda przedstawiona przez nas stanowi rozwiązanie tego zagadnienia.

  Przedstawione zgłoszenie patentowe może stanowić podstawę do stworzenia urządzenia pozwalającego na osadzenie analitu z roztworu na podłoże nie tylko do techniki SERS, ale także do dowolnej spektroskopii wzmacnianej powierzchniowo, jak na przykład powierzchniowo wzmacniana luminescencja, powierzchniowo wzmacniana fluorescencja, powierzchniowo wzmacniana absorpcja w zakresach UV-Vis oraz IR, techniki SPR (z ang. „surface plasmon resonance”) czy LSPR (z ang. „localized surface plasmon resonance”). Dzięki takiemu urządzeniu, każda analiza tego typu będzie trwała kilka minut, co pozwoli na drastycznie skrócenie czasu, potrzebnego na uzyskanie wyników. Dodatkowo poprawia ona zarówno jakość, jednorodność, jak i efektywne uzyskane wzmocnienie. Takie rozwiązanie znacząco polepszy zarówno wszelkie testy (chemiczne, biochemiczne i inne) oparte o techniki wzmacniane powierzchniowo (w tym SERS), stosowane w medycynie, przemyśle spożywczym czy badaniach środowiskowych, a także pozwoli na znaczące przyspieszenie badań, prowadzonych w wielu ośrodkach naukowych.

  Przedstawione przez nas rozwiązanie stanowi ulepszenie każdej analizy SERS, w której analit obecny w próbce ma ładunek (co w rzeczywistości ma miejsce w większość przypadków). Przydatne jest zatem w każdej dziedzinie, w której znajduje zastosowanie sama technika SERS.

  Rejestrowane widma SERS dają „odcisk palca” badanych substancji - są na tyle specyficzne, że nie ma konieczności znakowania badanych molekuł (Nature Methods 2010, 7, 36). Podłoża te mogą być wykorzystywane w analizach biomedycznych na przykład w identyfikacji bakterii. Powszechnie stosowane metody, oparte głownie na technice PCR, są złożone i czasochłonne. Analiza bakterii przy pomocy techniki SERS mogłaby natomiast posłużyć do uzyskiwania widm charakterystycznych dla konkretnych gatunków bakterii, a to z kolei do stworzenia bazy widm, która pozwoliłaby w szybki i mało skomplikowany sposób pomóc w określeniu przynależności gatunkowej tych mikroorganizmów. Taka analiza znajdowałaby zastosowanie zarówno w przemyśle spożywczym, jak i w badaniach środowiskowych. Przede wszystkim jednak byłaby niezwykle ważna w medycynie, kiedy to życie pacjenta z infekcją bakteryjną zależy często od zastosowania odpowiedniego leku skierowanego przeciwko konkretnemu mikroorganizmowi, a to - od szybkiego i bezbłędnego zdiagnozowania choroby, na którą cierpi pacjent.

  SERS ma ogromny potencjał w wykrywaniu wirusów m.in. w ochronie zdrowia, produkcji żywności, procesach biotechnologicznych, ochronie roślin oraz wykrywaniu potencjalnego ataku bronią biologiczną. Innym potencjalnym polem zastosowań jest analiza obecności i rodzaju narkotyków.

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 24/14
  Tytuł
  Układ mikroprzepływowy do mieszania, przeznaczony zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy, oraz sposób mieszania dwóch segmentów płynów
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest układu mikroprzepływowy do mieszania, przeznaczony zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy poprzez zmieszanie segmentu osocza z segmentem analitu. Geomet...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest układu mikroprzepływowy do mieszania, przeznaczony zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy poprzez zmieszanie segmentu osocza z segmentem analitu. Geometria mieszalnika, pozwola na dobre wymieszanie segmentów badanego płynu (np. osocza) z segmentami analitu, gdy płyną one przez układ jeden po drugim. Przedmiotem wynalazku jest także sposób mieszania segmentów płynów za pomocą układu według wynalazku

  Twórcy
  Adam Samborski, Paweł Jankowski, Jacek A. Michalski, Judyta Węgrzyn
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Dobre wymieszanie niewielkich segmentów płynu (np. osocza) z segmentami analitu, gdy płyną one przez kanał układ mikrofluidycznego jeden za drugim.
  • Możliwość wykonywania analiz krwi przy użyciu niewielkich próbek (ok. 27 µL – kilka kropel z palca)
  Słowa kluczowe
  mieszanie, układy mikroprzepływowe, diagnostyka, rozdział krwi
  Zastosowanie

  Diagnostyka medyczna, Metody i aparatura analityczna

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 23/14
  Tytuł
  Układ mikroprzepływowy do sedymentacji, przeznaczony zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy, oraz sposób przygotowana próbki krwi do analizy
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest układ mikroprzepływowy do sedymentacji zawierający komorę sedymentacyjną, przeznaczony zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy. Układ został zaprojektowa...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest układ mikroprzepływowy do sedymentacji zawierający komorę sedymentacyjną, przeznaczony zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy. Układ został zaprojektowany w celu szybkiego uzyskania próbki osocza z niewielkich ilości krwi (<30 mL)

  Przedmiotem wynalazku jest także sposób przygotowana próbki osocza do analizy, w którym stosuje się układ mikroprzepływowy. Układ mikroprzepływowy według wynalazku może znaleźć zastosowanie w urządzeniach pozwalających na wykonywanie analiz przy łóżku pacjenta.

  Twórcy
  Adam Samborski, Paweł Jankowski, Jacek A. Michalski, Judyta Węgrzyn
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Możliwość wykonywania analiz krwi przy użyciu niewielkich próbek (ok. 27 µL – kilka kropel z palca)
  • Szybkość analizy
  Słowa kluczowe
  układy mikroprzepływowe, diagnostyka, rozdział krwi
  Zastosowanie

  Diagnostyka medyczna, Metody i aparatura analityczna

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 19/14
  Tytuł
  Nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania produktu pierwszego etapu wytwarzania tego kompleksu, ligand będący produktem drugiego etapu wytwarzania tego kompleksu i sposób jego wytwarzania ...
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem niniejszego wynalazku jest nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania dichlorowodorku mezo‑2,3‑diaminobutanu będące...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem niniejszego wynalazku jest nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania dichlorowodorku mezo‑2,3‑diaminobutanu będącego produktem pierwszego etapu syntezy kompleksu, ligand będący produktem drugiego etapu syntezy tego kompleksu polimer przewodzący wytwarzany przez polimeryzację tego kompleksu i sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie tego polimeru jako materiału elektrodowego do superkondensatorów. Otrzymany kompleks posiada także właściwości katalityczne.

  Twórcy
  Kamila Łępicka, Piotr Pięta, Paweł Borowicz, Aleksander Shkurenko, Leszek Stobiński, Włodzimierz Kutner
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) zdolny do polimeryzacji
  • Nowy ligand będący produktem drugiego etapu syntezy tego kompleksu
  • sposób wytwarzania dichlorowodorku mezo‑2,3‑diaminobutanu
  • nowy polimer redoksprzewodzący
  • nowy materiału elektrodowy do superkondensatorów
  • szybki i dobrze zdefiniowany proces wytwarzania
  Słowa kluczowe
  Monomer, polimer redoksprzewodzacy, materiał elektrodowy, superkondensatory, urządzenia gromadzące energię
  Zastosowanie

  Urządzenia magazynujące enegrię elektryczną, synteza organiczna

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 31/13
  Tytuł
  Reaktor mikroprzepływowy zwłaszcza do prowadzenia reakcji chemicznych
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest reaktor mikroprzepływowy zwłaszcza do prowadzenia reakcji chemicznych. Reaktor ten obejmuje co najmniej dwie płytki zbudowane z politetrafluoroetylenu i/lub jego pochodny...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest reaktor mikroprzepływowy zwłaszcza do prowadzenia reakcji chemicznych. Reaktor ten obejmuje co najmniej dwie płytki zbudowane z politetrafluoroetylenu i/lub jego pochodnych, połączone ze sobą mechanicznie. W jednej z płytek wyfrezowane są kanały o rozmiarach w skali mikrometrów w taki sposób, by po mechanicznym złączeniu części reaktora powstały kanały mikroprzepływowe. Reaktor mikroprzepływowy jest przeznaczony do syntez organicznych oraz metaloorganicznych, oraz wszędzie tam gdzie wykorzystuje się agresywne rozpuszczalniki organiczne.

  Twórcy
  Tomasz Szymborski, Paweł Jankowski, Piotr Garstecki
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Metoda umożliwia połączenie dwóch płytek wykonanych z teflonu (PTFE) który przez swoją odporność chemiczną idealnie nadaje się do prowadzenia reakcji organicznych w agresywnych rozpuszczalnikach. Połączenie wykonane jest mechanicznie, bez stosowania wysokich temperatur czy substancji adhezyjnych.Metoda umożliwia połączenie dwóch płytek polimerowych z różnych materiałów (np. poliwęglan/polipropylen, teflon/PMMA etc.),
  • Metoda umożliwia łatwe rozłożenie reaktora co umożliwia dokładne wyczyszczenie, co umożliwia wielokrotne wykorzystanie reaktora,
  • W płytkach będących częściami składowymi reaktora można umieścić otwory na światłowody, dzięki czemu reakcja może być monitorowana in situ za pomocą spektrofotometri UV/Vis lub innych metod spektroskopowych.
  Słowa kluczowe
  mikroprzepływy, chemia analityczna w mikroskali, reaktor mikrofluidyczny, teflon
  Zastosowanie

  Inżynieria procesowa, Chemia analityczna, Chemia organiczna

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 30/13
  Tytuł
  Sposób łączenia płytek z materiałów polimerowych, zwłaszcza o wysokim module Younga oraz układ mikroprzepływowy wykonany tym sposobem
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób łączenia płytek z materiałów polimerowych, zwłaszcza o wysokim module Younga oraz układ mikroprzepływowy wykonany tym sposobem. W szczególnośc...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób łączenia płytek z materiałów polimerowych, zwłaszcza o wysokim module Younga oraz układ mikroprzepływowy wykonany tym sposobem. W szczególności wynalazek obejmuje układ mikroprzepływowy, przeznaczony do prowadzenia reakcji chemicznych lub innych procesów wymagających przepływów w mikroskali, obejmujący co najmniej dwie płytki z materiałów polimerowych połączonych poprzez wypust wyfrezowany w jednej z płytek oraz komplementarny kanał pasujący do wypustu wyfrezowany w drugiej płytce. Metoda umożliwia łączenie płytek z materiałów takich jak teflon (PTFE), łatwą i niezależną modyfikację chemiczną obu części układu oraz umożliwia stosowanie dwóch różnych materiałów jako górę i dół układu.

  Twórcy
  Tomasz Szymborski, Paweł Jankowski, Piotr Garstecki
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Metoda umożliwia połączenie dwóch płytek polimerowych które nie są możliwe do połączenia przy pomocy standartowych metod (zgrzewanie, modyfikacja chemiczna powierzchni, plazma) np. teflonu.
  • Metoda umożliwia połączenie dwóch płytek polimerowych z różnych materiałów (np. poliwęglan/polipropylen, teflon/PMMA etc.)
  • Płytki przed złączeniem mogą być osobno modyfikowane chemicznie (np. hydrofilowo i hydrofobowo), co daje kanał hydrofilowy na górze, a hydrofobowy na dole, co jest nieosiągalne przy normalnych metodach łączenia.
  • Metoda umożliwia napylenie elektrod złotych na jednej z płytek, po połączeniu z drugą można stosować układ do badań elektrochemicznych lub w chemii analitycznej.
  Słowa kluczowe
  mikroprzepływy, chemia analityczna w mikroskali, biosensor, układ mikroprzepływowy
  Zastosowanie

  Inżynieria biomedyczna, Chemia analityczna, Chemia organiczna, Biosensory, Diagnostyka, Toksykologia

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 22/13
  Tytuł
  Układ do fotokatalitycznej degradacji lotnych związków organicznych
  Streszczenie w skrócie

  Układ do badań fotokatalitycznej degradacji lotnych związków organicznych zanieczyszczających powietrze. Układ zawiera fotoreaktor w odpowiedny sposób zaprojektowany aby moc wykorzyst...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Układ do badań fotokatalitycznej degradacji lotnych związków organicznych zanieczyszczających powietrze. Układ zawiera fotoreaktor w odpowiedny sposób zaprojektowany aby moc wykorzystać maksymalnie powierzchnię aktywną fotokatalizatora i światło używane do aktywacji tego katalizatora. Układ oferuje pomiar temperatury reakcji, intensywnoąci ąwiatła od stosowanych lamp i utrzymanie stałej temperatury procesu dzięki zastosowaniu prostego układu chłodzenia lamp. Użycie reflektora (własnej konstrukcji) w tym układzie maksymalnie poprawia efektowność wykorzystania używanego światła podczas testów fotokatalitycznych.

  Twórcy
  Juan Carlos Colmenares Quintero, Paweł Lisowski
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Nowatorskie projektowanie reaktorowe pozwalające maksymalne wykorzystanie aktywnej powierzchni fotokatalizatora.
  • Bardzo efektowne sposób wykorzystania energii świetlnej od używanych lamp.
  • Bardzo wysoki stopień degradacji zanieczyszczeń organicznych w powietrzu.
  • Wysoka selektywność do pełnej mineralizacji (dwutlenek węgla i woda) lotnych związków organicznych.
  • Wygodny w obsłudze i innowacyjna konstrukcja umożliwiająca śledzenia ważnych informacji podczas reakcji fotokatalitycznej (np. temperatura reakcji, intensywność naświetlania).
  Słowa kluczowe
  Fotokataliza, czyste powietrze, lotne związki organiczne, fotoreaktor, degradacja
  Zastosowanie

  Zanieczyszczenia powietrza, Inżynieria procesowa, Wytwarzanie aparatury, Energia słoneczna (energia termiczna)

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 21/13
  Tytuł
  Sposób modyfikowania własności mechanicznych stopu tytanowo-aluminiowego i otrzymany tym sposobem stop
  Streszczenie w skrócie

  Tytan i jego stopy są tradycyjnie materiałami, które posiadają wyjątkowe własności mechaniczne. Jedyną cechą tego stopu, która jest niekorzystna w szerszym jego zastosowaniu jest nisk...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Tytan i jego stopy są tradycyjnie materiałami, które posiadają wyjątkowe własności mechaniczne. Jedyną cechą tego stopu, która jest niekorzystna w szerszym jego zastosowaniu jest niska kowalność, czyli kruchość. Obecny wynalazek obejmuje modyfikację jego własności poprzez nawodorowanie,które powoduje przemianę fazowa z heksagonalnej (kruchej) na kubiczną( plastyczną). Tak otrzymany stop poza zmianą kowalności charakteryzuje się prawie dwukrotnie większym modułem Younga wynoszący od 250 do 300 GN/m2 i mniejszą o 30% gęstością co powoduje, że urządzenia wykonane z tego materiału są wytrzymalsze i lżejsze.

  Twórcy
  Marek Tkacz
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • poprawa plastyczności
  • poprawa sprężystości
  • zmniejszeniem ciężaru właściwego
  • jednorodność fazowa otrzymanego materiału pod względem składu.
  Słowa kluczowe
  Metale i stopy, Metale nieżelazne.
  Zastosowanie

  Technologie lotnicze i kosmiczne, Inne technologie związane z budownictwem

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 19/13
  Tytuł
  Sposób wygładzania powierzchni poliwęglanu
  Streszczenie w skrócie

  Patent podaje przepis w jaki sposób wygładzić porysowaną (nierówną) powierzchnię poliwęglanu. Sprawdza się przy usuwaniu porysowań z płyt CD/DVD, a także przy czyszczeniu kloszy refle...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Patent podaje przepis w jaki sposób wygładzić porysowaną (nierówną) powierzchnię poliwęglanu. Sprawdza się przy usuwaniu porysowań z płyt CD/DVD, a także przy czyszczeniu kloszy reflektorów samochodowych. Może być z powodzeniem stosowany do wygładzania kanałów układów mikroprzepływowych wykonanych w poliwęglanie. Proponowana metoda nadaje się również do usuwania zmatowień powierzchni poliwęglanu, tak by przywrócić mu pierwotną przeźroczystość.

  Twórcy
  Paweł Dębski, Sławomir Jakieła, Paweł Jankowski, Dominika Ogończyk, Piotr Garstecki
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • metoda szybko (do10 min.) usuwa zarysowania/zmatowienia na powierzchni poliwęglanu.
  Słowa kluczowe
  poliwęglan, czyszczenie, szlifowanie, zarysowania, zmatowienie
  Zastosowanie

  Czyszczenie i przygotowanie powierzchni, Obróbka powierzchniowa, Materiały ceramiczne, Tworzywa sztuczne, Polimery, Właściwości materiałów, Odporność, Korozja, Substancje organiczne

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
  Załączniki
 • Oferta nr. 18/13
  Tytuł
  Sposób aktywacji katalizatorów palladowego i platynowego osadzonych na fluorku glinu, zwłaszcza do izomeryzacji n-alkanów, lekkiej frakcji benzyny, lekkiej i ciężkiej frakcji nafty oraz aktywowane tym sposobem katalizatory
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób aktywacji katalizatorów palladowego i platynowego osadzonych na fluorku glinu, zwłaszcza do izomeryzacji n-alkanów, lekkiej frakcji benzyny, l...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób aktywacji katalizatorów palladowego i platynowego osadzonych na fluorku glinu, zwłaszcza do izomeryzacji n-alkanów, lekkiej frakcji benzyny, lekkiej i ciężkiej frakcji nafty oraz aktywowane tym sposobem katalizatory. W szczególności niniejszy wynalazek obejmuje sposób aktywacji katalizatora, zwłaszcza do reakcji izomeryzacji n-alkanów na bazie nanocząstek palladu lub platyny osadzone na aktywnym wysokopowierzchniowym (high surface - HS) fluorku glinu (odpowiednio Pd/HS-AlF3 i Pt/HS-AlF3).

  Twórcy
  Ostap Machynskyy, Erhard Kemnitz, Zbigniew Karpiński
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • wysoki poziom przetworzenie (konwersja) substratu w produkty - nie niżej 40%;
  • wysoka selektywność do izomeryzacji. Stężenie iso-pentanu po reakcji izomeryzacji n-pentanu sięga 90% i wyżej;
  • wysoka stabilność pracy katalizatora. Szybkość dezaktywacji katalizatora w warunkach reakcji izomeryzacji n-pentanu (350 °C, ciśnienie wodoru 1 bar, stosunek H2/n-pentan=12, przepływ substratu 0,7 ml/min na 200 mg katalizatora) nie przekracza 0,1 % na godzinę.
  Słowa kluczowe
  zwiększenie liczby oktanowej, izomeryzacja n-alkanów, katalizator bifunkcyjny, wysokopowierzchniowy fluorek glinu, osadzone nanocząstki palladu i platyny
  Zastosowanie

  Petrochemia

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 17/13
  Tytuł
  Sposób modyfikowania katalizatora palladowo-złotego, zwłaszcza do reakcji wodoroodchlorowania czterochlorku węgla i otrzymany tym sposobem katalizator palladowo-złoty o odpowiedniej budowie aktywnej fazy metalicznej
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób modyfikowania katalizatorów nośnikowych, w których fazą aktywną jest stop Pd-Au, a obecność niezwiązanego ze złotem palladu powoduje szybką de...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób modyfikowania katalizatorów nośnikowych, w których fazą aktywną jest stop Pd-Au, a obecność niezwiązanego ze złotem palladu powoduje szybką dezaktywację tych katalizatorów w czasie reakcji wodoroodchlorowania związków organicznych zawierających chlor. Sposób modyfikacji będący przedmiotem wynalazku polega na tym, że po uprzedniej redukcji wodorem wyjściowego katalizatora palladowo-złotego, prowadzi się usuwanie niepożądanego palladu niezwiązanego ze stopem Pd-Au za pomocą wymywania rozcieńczonym kwasem azotowym(V). W rezultacie otrzymuje się katalizatory o wyższej aktywności i odporności na zatruwanie, zwłaszcza w czasie reakcji wodoroodchlorowania czterochlorku węgla.

  Twórcy
  Magdalena Bonarowska, Zbigniew Karpiński
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • uproszczenie preparatyki nośnikowych katalizatorów palladowo-złotych;
  • poprawienie aktywności i odporności na zatruwanie istniejących katalizatorów palladowo-złotych;
  • łatwość stosowania metody bez potrzeby używania zaawansowanych technik laboratoryjnych
  Słowa kluczowe
  Katalizatory nośnikowe Pd-Au; wodoroodchlorowanie czterochlorku węgla; homogeniczność stopów Pd-Au; odporność katalizatorów na zatruwanie
  Zastosowanie

  Technologie chemiczne - Substancje specjalne, Chemia organiczna, Zanieczyszczenia powietrza, Zarządzanie odpadami

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce, Patent w Szwecji
 • Oferta nr. 41/11
  Tytuł
  Sposób otrzymywania bromowanych nanorurek węglowych
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania bromowanych nanorurek węglowych ze sfunkcjonalizowanych, zwłaszcza karboksylowanych, nanorurek węglowych. Zgodnie wynalazkiem, prowadzi się reakcję termicznej...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania bromowanych nanorurek węglowych ze sfunkcjonalizowanych, zwłaszcza karboksylowanych, nanorurek węglowych. Zgodnie wynalazkiem, prowadzi się reakcję termicznej syntezy bromu, podawanego w nadmiarze stechiometrycznym w postaci ciekłej, z nanorurkami węglowymi sfunkcjonalizowanymi grupami funkcyjnymi zawierającymi atomy węgla o hybrydyzacji sp2 lub sp. Po zakończonej reakcji z produktu usuwa się nieprzereagowany brom. Po całkowitym usunięciu nieprzereagowanego bromu produkt suszy się i rozciera uzyskując finalny produkt będący bromowanymi nanorurkami węglowymi.

  Twórcy
  Leszek Stobiński, Oskar Michalski, Piotr Tomasik, Marta Mazurkiewicz, Artur Małolepszy
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • bromowane CNTs,
  • cenny materiał wyjściowy do dalszych modyfikacji CNTs.
  Słowa kluczowe
  nanorurki weglowe, CNTs, brom, bromowanie
  Zastosowanie

  Kompozyty polimerowe, dalsza chemiczna funkcjonalizacja CNTs

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 23/11
  Tytuł
  Układ mikroprzepływowy do zasilania w płyny zespołu dysz
  Streszczenie w skrócie

  Rozwiązanie opisane w wynalazku umożliwia wykonanie wydajnego i ekonomicznego urządzenia do generowania aerozoli. Wynalazek przedstawia sposób fabrykacji zespołu dysz oraz tworzenia aerozoli...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Rozwiązanie opisane w wynalazku umożliwia wykonanie wydajnego i ekonomicznego urządzenia do generowania aerozoli. Wynalazek przedstawia sposób fabrykacji zespołu dysz oraz tworzenia aerozoli o dobrze zdefiniowanym rozkładzie kropli. Aerozol powstaje dzięki przepuszczaniu dwóch płynów (cieczy i gazu) przez odpowiedni – warstwowy - układ mikroprzepływowy. W wynalazku opisany jest sposób umożliwiający integrację zespołu od kilku do kilkudzisięciu czy nawet 100 dysz w jedno niewielkie pod względem gabarytów urządzenie. Do wyrobu dysz stosowana jest obecnie głownie stal. Stal, a w ogólności metale, zapewniają wysoką precyzję wykonania detali. Jednak precyzyjna obróbka detali wykonanych z metalu jest kosztowna i mało wydajna. Wynalazek umożliwia zastosowanie materiałów polimerowych do formowania precyzyjnych dysz.

  Twórcy
  Marcin Izydorzak, Piotr Garstecki
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • precyzyjne wykonanie dyszy, zapewniające ściśle określoną charakterystykę pracy i wąski, monodyspersyjny rozkład rozmiarów kropli
  • wysoką produktywność urządzenia, wynikającą z integracji wielu dysz na jednej płytce
  Słowa kluczowe
  Dysze polimerowe, suszenie rozpyłowe
  Zastosowanie

  Rozwiązanie przedstawione w wynalazku umożliwia wytwarzanie aerozolu o wysokiej jakości, na przemysłową, wielo-kilogramową skalę Wynalazek może znaleŸć zastosowanie w technikach przemysłowego lub półprzemysłowego suszenia rozpyłowego czy mikronizacji

  Stan zaawansowania
  etap badania
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Niemczech

Współpracowali z nami

coop_1
coop_2
coop_3
coop_4
coop_5