IChF PAN znajduje się wśród pierwszych dwudziestu instytucji, które najczęściej patentują swoje wynalazki. Jesteśmy właścicielem i współwłaścicielem szeregu zgłoszeń patentowych i patentów, które oferowane są do sprzedaży lub licencjonowania. Nasze patenty mogą znaleźć zastosowanie w wielu branżach, m.in. w produkcji tworzyw sztucznych i polimerów, w nowoczesnych zaawansowanych materiałach chemii analitycznej, a także w badaniach klinicznych, optyce, diagnostyce medycznej, farmacji itp.

Współpracujemy z niezależnymi rzeczoznawcami którzy dokonują wyceny patentów z uwzględnieniem nakładów wymaganych do ich wdrożenia do działalności komercyjnej. Procedura przeniesienia praw do patentu jest krótkotrwała i nie powinna przekroczyć 1 - 2 miesięcy.

Zachęcamy również do współpracy z autorami patentów mającej na celu dalszy rozwój technologii objętej ochroną.

Filtracja patentów:
Optyka
 • Oferta nr. 6/19
  Tytuł
  Sposób wykrywania bakterii termotolerancyjnych z rodzaju Campylobacter spp. w żywności
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wykrywania termotolerancjnych bakterii z rodzaju Campylobacter w żywności. Bardziej szczegółowo, wynalazek ten ujawnia sposób wykrywania bakte...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wykrywania termotolerancjnych bakterii z rodzaju Campylobacter w żywności. Bardziej szczegółowo, wynalazek ten ujawnia sposób wykrywania bakterii C. jejuni, C. coli, C. upsaliensis i C. lari w żywności, zwłaszcza w mięsie drobiowym, a także sposób odróżniania wyżej wymienionych gatunków bakterii od innych bakterii spotykanych w tego rodzaju żywności poprzez sprzężenie metod hodowlanych ze wzmocnioną powierzchniowo spektroskopią Ramana (ang., Surface-enhanced Raman Spectroscopy, SERS) oraz analizą głównych składowych (ang., Principal Component Analysis, PCA).

  Twórcy
  Evelin Witkowska, Krzysztof Niciński, Dorota Korsak, Bartłomiej Dominiak, Agnieszka Michota-Kamińska
  Zalety / innowacyjne aspekty

  Opracowanie nowej metody identyfikacji bakterii termotolerancyjnych z rodzaju  Campylobacter spp. w żywności, która:

  a) jest znacznie mniej czasochłonna niż metody klasyczne;

  b) może być przeprowadzona przez osoby o mniejszym doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych;

  c) jest rozwinięciem obowiązującej normy ISO w zakresie badań żywności pod kątem obecności w/w bakterii;

  d) daje wysoki procentowy stopień pewności identyfikacji bakterii na poziomie gatunkowym

  Słowa kluczowe
  Powierzchniowo-wzmocniona spektroskopia Ramana (SERS), platforma SERS, detekcja mikriorganizmów
  Zastosowanie

  Laboratoryjna identyfikacja bakterii termotolerancyjnych z rodzaju  Campylobacter spp. w próbkach żywności

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 5/18
  Tytuł
  Platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania substancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem takiej platformy ...
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma do badań tj. detekcji i /lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, oraz do pomiarów spektroelektrochemicznych z wykorzystaniem techni...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma do badań tj. detekcji i /lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, oraz do pomiarów spektroelektrochemicznych z wykorzystaniem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS), sposób jej przygotowania, jej zastosowanie oraz pomiary z użyciem takiej platformy.

  Platforma bazuje na ogniwie fotowoltaicznym pokrytym warstwą metaliczną. Ogniwa fotowoltaiczne wykonane są krzemu pokrytego cienką warstwą azotku krzemu (warstwa antyrefleksyjna). Na powierzchni azotku krzemu znajdują się kontakty elektryczne (elektroda górna) wykonane z wysoko przewodzącego metalu (np. srebro), które mogą służyć jako miejsca przykładania potencjału elektrycznego w czasie pomiarów spektroelektrochemicznych. Opracowana platforma charakteryzuje się wysokim współczynnikiem wzmocnienia SERS (108), wysoką powtarzalnością (RSD<5%) i stabilnością rejestrowanych sygnałów zarówno dla badanych związków chemicznych jak i mikroorganizmów.

  Twórcy
  Agnieszka Michota - Kamińska, Evelin Witkowska, Dorota Korsak, Joanna Trzcińska-Danielewicz, Agnieszka Girstun, Krzysztof Niciński, Tomasz Szymborski
  Zalety / innowacyjne aspekty

  Opracowanie nowej klasy podłoży aktywnych SERS-owsko, które:

  a) będą umożliwiały uzyskiwanie wysokich współczynników wzmocnienia sygnału Ramana,

  b) będą uniwersalne, tj. będą umożliwiały pomiar próbek zarówno biologicznych (np. bakterie) jak i niebiologicznych,

  c) będą umożliwiały bezpośrednie osadzanie bakterii z cieczy, tj. osocza, moczu czy wody, tak by nie istniała konieczność ich przenoszenia z cieczy na podłoże SERS,

  d) będą umożliwiały przykładanie potencjału elektrycznego, tak by można było prowadzić pomiary SERS wykorzystując metody elektrochemiczne.

  Słowa kluczowe
  Powierzchniowo-wzmocniona spektroskopia Ramana, ogniwa fotowoltaiczne, platforma SERS, detekcja mikriorganizmów, spektroelektrochemia
  Zastosowanie
  • Platforma do wykrywania mikroorganizmów
  • Platforma do pomiarów SERS
  • Platforma do pomiarów spektroelektrochemicznych
  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 3/17
  Tytuł
  Sposób wytwarzania nanometrycznych krystalicznych cząstek TiO2 na powierzchni materiału węglowego pochodzącego z biomasy lignocelulozowej
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest niskotemperaturowa metoda wytwarzania krystalicznych nanocząstek TiO2 na powierzchni materiału węglowego pochodzącego z  biomasy lignocelulozowej za pomoc...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest niskotemperaturowa metoda wytwarzania krystalicznych nanocząstek TiO2 na powierzchni materiału węglowego pochodzącego z  biomasy lignocelulozowej za pomocą metody zol-żel wspomaganej ultradźwiękami wraz z dodatkiem kwasu z grupy hydroksykwasów karboksylowych.

  Twórcy
  Zalety / innowacyjne aspekty

  - prostota metody i niski koszt wyposażenia,

  - duże możliwości modyfikacji niektórych parametrów (np. intensywność ultradźwięków),

  - możliwość otrzymania krystalicznych cząstek TiO2 o  powtarzalnych rozmiarach,

  - prowadzenie syntezy w stosunkowo krótkim czasie i  nie wymaga stosowania wysokiej temperatury (wysokoenergetycznego etapu kalcynacji),

  Słowa kluczowe
  Zol-żel, Ultradźwięki, Fotokataliza, Materiały węglowy, Biomasa lignocelulozowa, Synteza organiczna, Oczyszczanie powietrza i wody.
  Zastosowanie

  Preparatyka hybrydowych nieorganiczno-organicznych materiałów które potencjalnie mogą być używane w: a) procesach fotokatalitycznej degradacji oraz utleniania związków organicznych zanieczyszczających wodę i powietrze, b) panelach słonecznych, c) sensorach, d) optoelektronice

  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 14/16
  Tytuł
  Nasycalny absorber i sposób synchronizacji modów w laserze
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest nasycalny absorber i sposób synchronizacji modów, zwłaszcza do zastosowania w ultraszybkich laserach światłowodowych wykonanych z wykorzystaniem światłowod&...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest nasycalny absorber i sposób synchronizacji modów, zwłaszcza do zastosowania w ultraszybkich laserach światłowodowych wykonanych z wykorzystaniem światłowodów utrzymujących polaryzację (ang. Polarization Maintaining, PM).

  Twórcy
  Yuriy Stepanenko, Jan Szczepanek, Tomasz Kardaś, Michał Nejbauer, Czesław Radzewicz
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Samowzbudzenie
  • Generacja impulsów laserowych o dużej energii
  • Stabilność środowiskowa oscylatora laserowego
  Słowa kluczowe
  Ultrakrótkie impulsy laserowe, laser światłowodowy
  Zastosowanie

  Wzmacniacze światłowodowe, lasery przemysłowe.

  Stan zaawansowania
  etap rozwoju
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce i w Europie
 • Oferta nr. 3/16
  Tytuł
  Wielokolorowa migawka optyczna do modulacji natężenia wiązki laserowej i sposób szybkiego przełączania centralnej długości fali impulsów laserowych z zastosowaniem tej migawki
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest wielokolorowa migawka optyczna do modulacji natężenia wiązki laserowej i sposób szybkiego przełączania centralnej długości fali impulsów laserowych z zastos...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest wielokolorowa migawka optyczna do modulacji natężenia wiązki laserowej i sposób szybkiego przełączania centralnej długości fali impulsów laserowych z zastosowaniem tej migawki.

  Twórcy
  Michał Nejbauer,Yuriy Stepanenko, Tomasz Kardaś, Czesław Radzewicz, Paweł Wnuk, Jan Szczepanek
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Prostota układu
  • Szybki i duży skok centralnej długości fali
  Słowa kluczowe
  Migawka optyczna, laserowa mikroobróbka materiałów, lasery femtosekundowe
  Zastosowanie

  Laserowa mikroobróbka materiałów

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce, możliwość rozszerzenia ochrony za granicą
 • Oferta nr. 3/15
  Tytuł
  Sposób synchronizacji czasowej laserów impulsowych
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek dotyczy metody synchronizacji czasowej laserów z istotną różnicą częstości powtarzania impulsów.

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek dotyczy metody synchronizacji czasowej laserów z istotną różnicą częstości powtarzania impulsów.

  Twórcy
  Paweł Wnuk, Yuriy Stepanenko, Michał Nejbauer, Czesław Radzewicz, Piotr Skibiński, Jan Szczepanek
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Sposób pozwala na synchronizację dwóch źródeł laserowych z jitterem czasowym na poziomie 25 ps,
  • Rozwiązanie korzysta z elektronicznej synchronizacji – znacznie tańszej od synchronizacji optycznej.
  Słowa kluczowe
  laser, synchronizacja elektroniczna
  Zastosowanie

  Wszystkie systemy wzmacniaczy laserowych w szczególności wzmacniaczy parametrycznych z synchronizacja elektroniczną, Automatyka, Technologie laserowe

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 17/14
  Tytuł
  Platforma do badań substancji chemicznych oraz mikroorganizmów techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i sposób jej otrzymywania
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma do badań substancji chemicznych oraz mikroorganizmów techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i sposób jej otrzymywania. Wynalazek...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma do badań substancji chemicznych oraz mikroorganizmów techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i sposób jej otrzymywania. Wynalazek ujawnia nową powierzchnię do analizy wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana (ang. Surface-enhanced Raman Spectroscopy, SERS) bazującą na warstwie nanowłókien polimerowych wykonanej techniką Forcespinning, o wysoce rozbudowanej powierzchni, pokrytej złotem.

  Twórcy
  Evelin Witkowska, Tomasz Szymborski, Jacek Waluk, Agnieszka Michota-Kamińska
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Mata wykonana metodą Forcespinning składa się z dwóch warstw: dolnej będącej podłożem składającej się z mikrowłókien, oraz górnej skłdającej się z nanowłókien.
  • Metoda Forcespinning pozwala uzyskiwać włókna z szerokiego spektrum polimerów, także tych o wysokiej temperaturze topnienia.
  Słowa kluczowe
  platforma SERS, bakterie, mikroorganizmy, mikrowłókna, nanowłókna
  Zastosowanie

  Badania kliniczne, Bakteriologia, Mikrobiologia, Toksykologia, Biokontrola, Jakość i bezpieczeństwo żywności, Metody badania, Mikrobiologia żywności, Kontrola Jakości, Bezpieczeństwo produkcji, Bioróżnorodność, Ekologia, Inżynieria środowiska, Katastrofy naturalne, Pomiary zanieczyszczeń, Zanieczyszczenia gleby, Zanieczyszczenia wody, Œcieki

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Oferta nr. 1/14
  Tytuł
  Platforma i jej zastosowanie do detekcji i/lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, techniką powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana oraz sposób osadzania tych mikroorganizmów na wytworzonych platformach
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma i jej zastosowanie do detekcji i/lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, techniką powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS) oraz sp...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem wynalazku jest platforma i jej zastosowanie do detekcji i/lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, techniką powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS) oraz sposób osadzania tych mikroorganizmów na wytworzonych platformach. W szczególności wynalazek obejmuje sposób osadzania mikroorganizmów, szczególnie bakterii, zawieszonych w płynie/cieczy/roztworze (np. krew, osocze, woda, ścieki), na materiałach polimerowych o rozmiarach nano- lub mikrometrów pokrytych metalem, oraz platforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana wykonana tym sposobem.

  Twórcy
  Tomasz Szymborski, Evelin Witkowska, Witold Adamkiewicz, Jacek Waluk, Agnieszka Michota - Kamińska
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Metoda umożliwia osadzanie bakterii z roztworów o ich niskiej zawartości, zwiększając stężenie bakterii w określonym rejonie platformy.
  • Platforma SERS pełni równocześnie rolę filtra, dzięki czemu skraca sie procedurę oraz zapobiega kontaminacji próbki.
  Słowa kluczowe
  detekcja bakterii, SERS, krew, podłoża do techniki SERS, osadzanie bakterii
  Zastosowanie

  Mikrobiologia, Bakteriologia, Diagnostyka Pomiary zanieczyszczeń

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Polsce
 • Oferta nr. 23/12
  Tytuł
  Sposób kompresji spektralnej krótkich impulsów laserowych światła o szerokim widmie oraz układ optyczny do takiej kompresji
  Streszczenie w skrócie

  Wynalazek dotyczy sposobu kompresji spektralnej krótkich impulsów laserowych światła o szerokim widmie oraz układu optycznego do tej kompresji.

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Wynalazek dotyczy sposobu kompresji spektralnej krótkich impulsów laserowych światła o szerokim widmie oraz układu optycznego do tej kompresji.

  Twórcy
  Michał Nejbauer, Yuriy Stepanenko, Czesław Radzewicz, Paweł Wnuk, Piotr Skibiński, Michał Laskownicki
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • prostota układu
  • wysoka wydajność
  Słowa kluczowe
  Kompresja spektralna, impulsy femtosekundowe, impulsy pikosekundowe, spektroskopia Ramana
  Zastosowanie

  Technologie laserowe, np. synchroniczne układy doświadczalne wykorzystujące femto- i pikosekundowe impulsy światł.

  Stan zaawansowania
  etap gotowości do wdrożenia
  Prawa własności intelektualnej
  Patent w Wielkiej Brytanii
 • Oferta nr. 13/12
  Tytuł
  Przenośna walizka próżniowa z wziernikiem
  Streszczenie w skrócie

  Przedmiotem prezenowanego wynalazku jest przenośna walizka próżniowa przeznaczona do przenoszenia i badania próbek w warunkach wysokiej próżni. Takich warunków mogą wyma...

  Więcej
  Pełne Streszczenie

  Przedmiotem prezenowanego wynalazku jest przenośna walizka próżniowa przeznaczona do przenoszenia i badania próbek w warunkach wysokiej próżni. Takich warunków mogą wymagać np. płytki półprzewodników w procesie ich obróbki lub charakteryzowania. Prezentowana przenośna walizka próżniowa z dedykowanymi wziernikami jest specjalnie przystosowana zarówno do łatwego transportowania, jak i badania próbek znajdujących się wewnątrz komory próżniowej tej walizki bez konieczności ich wyjmowania i przekładania. Daje ona możliwość badania stanu powierzchni i składu badanej próbki odpowiednimi metodami optycznymi takimi jak spektroskopia w podczerwieni, świetle widzialnym lub ultrafioletowym, albo też elipsometria.

  Twórcy
  Janusz Sobczak, Aleksander Jabłoński, Włodzimierz Kutner, Krzysztof Noworyta, Andreas Glenz
  Zalety / innowacyjne aspekty
  • Możliwość montowania walizki w spektofotometrze.
  • Możliwość pracy w warunkach wysokiej próżni
  • Możliwość podłączenia walizki do komory próżniowej i przenoszenia próbek do i z takiej komory.
  • Dwa wzierniki pozwalające na pomiary spektralne w zakresie UV-vis, widzialnym i w podczerwieni
  • Możliwość pracy w trybie transmisyjnym i odbiciowym
  Słowa kluczowe
  przenośna, walizka, próżniowa, wziernik
  Zastosowanie

  Chemia analityczna, Mikro. i Nano.technologie, Biochemia i Biofizyka, Metody i aparatura analityczna, Techniki optyczne

  Stan zaawansowania
  etap prototypu
  Prawa własności intelektualnej
  Zgłoszenia patentowe w Polsce

Współpracowali z nami

coop_1
coop_2
coop_3
coop_4
coop_5