Instytut Chemii Fizycznej PAN prowadzi interdyscyplinarne badania na pograniczu fizyki, chemii i biologii. Nasze prace obejmują następujące dziedziny nauki i techniki:

 

 • OCHRONA ŚRODOWISKA I OZE
  • analiza wpływu chemikaliów na żywe komórki
  • wpływ nanozanieczyszczeń chemicznych na żywe komórki
  • oczyszczanie wody ze związków chloroorganicznych
  • synteza materiałów do ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii
  • wytwarzanie i magazynowanie wodoru jako nośnika energii
  • niekonwencjonalne źródła energii: ultradźwięki, mikrofale
  • synteza feromonów, atraktantów i repelentów do zwalczania owadów-szkodników
 • NOWOCZESNE MATERIAŁY
  • analiza właściwości materiałów
  • syntezy chemiczne pod wysokim ciśnieniem
  • warstwy molekularne na różnych podłożach do rozpoznawania chemicznego
  • polimery wdrukowywane molekularnie do selektywnego wykrywania związków chemicznych o znaczeniu biologicznym, m. in. nikotyny i melaminy
  • charakteryzowanie nanostruktur
  • projektowanie warstw receptorowych do testów biochemicznych
  • modyfikowanie powierzchni poprzez wprowadzanie różnych grup funkcyjnych, nanostruktur czy związków biologicznie czynnych
  • roztwory polimerów i koloidy zawierające nanocząstki
  • właściwości sorpcyjne materiałów porowatych
 • SYNTEZA
  • katalityczna synteza prekursorów witamin i substancji zapachowych
  • synteza związków organicznych
  • synteza nanocząstek i nowoczesnych materiałów o właściwościach katalitycznych
 • INNE
  • innowacyjne techniki mikroprzepływowe dla analityki chemicznej i diagnostyki medycznej
  • modyfikowanie elektrod do czujników i ogniw
  • badanie roli wodoru elektrolitycznego w procesach korozji
  • nanometryczne katalizatory oczyszczające wodę z wykorzystaniem promieniowania słonecznego i wytwarzające z odpadów organicznych półprodukty dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego
  • identyfikacja molekularna i analiza ilościowa związków organicznych
  • interpretacja widm masowych
  • opracowywanie i walidacja metod analitycznych oznaczania związków chemicznych

Współpracowali z nami

coop_1
coop_2
coop_3
coop_4
coop_5